Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Mali Oglasi

razno

RONILAČKI KLUB "PLAVA PLANETA" IZ KOTORA NASTAVLJA SA OBUKAMA RONILACA SVIH KATEGORIJA,

OD POČETNIKA DO NAPREDNIH I SAMOSTALNIH RONILACA.

ZAINTERESOVANI/E SE MOGU JAVITI NA

TEL. - 067 358 500

 

10.05.2023

Na osnovu Odluke br. 02-1790 od 05.05.2023.godine, Društvo sa ograničenom odgovornošću  „Komunalno Kotor“ Kotor raspisuje JAVNO NADMETANJE – LICITACIJU 

 I Predmet javnog nadmetanja je davanje u zakup na određeno vrijeme, za period 15.05.2023. godine do 15.10.2023. godine

1. Jedanaest mjesta na kamenim stolovima za prodaju bižuterije, suvenira, knjiga, slika, plažne galanterije i sl. u spoljašnjem dijelu  zelene gradske pijace  u Kotoru.

2. Osam mjesta za postavljanje tipskih montažnih objekata za prodaju kokica, kestena, kukuruza, krofni, palačinki, šećerne pjene i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova

3. Tri mjesta za postavljanje pokretnih privremenih objekata za prodaju kestena, kukuruza, kokica,     hladnih napitaka i sl. u spoljašnjem dijelu zelene gradske pijace naspram kamenih stolova. 

II Svi zakupci koji ostvare pravo zakupa u obavezi su da do 15.06.2023. godine koriste vlastiti inventar koji će nakon pomenutog datuma ukloniti i preuzeti namjenski montažno demontažni objekat koji je u vlasništvu DOO „Komunalno Kotor“ Kotor. 

III Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu pod tačkom 1. iznosi: 

STOLOVI PO BROJEVIMA
Početna mjesečna cijena po stolu bez PDV-a
 

 STOLOVI PO BROJEVIMA

 

Početna cijena po stolu

bez PDV-a

 
47-49
385,00€

50-55
690,00 €

56-59
460,00 €

60-65
630,00 €

66-68
315,00 €

69-76
670,00 €

77-79
250,00 €

80-85
500,00 €

86-89
330,00 €

90-95
500,00 €

96-98
250,00 €
 

 Početna mjesečna cijena zakupnine po prodajnom mjestu  pod tačkom 2. i tačkom 3. iznosi:  850,00 € bez PDV-a.

IV Pravo učešća u postupku licitacije imaju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koja dostave dokaz o uplati 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun Društva br. 510-3549-63 i izmire sva dugovanja koja imaju prema Društvu zaključno sa 30.04.2023. godine.

 Ponuda treba da sadrži: 

1.    Ime i prezime, adresa stanovanja, JMB, broj lične karte – za fizička lica

2.    Tačan naziv i adresu ponuđača, sjedište, PIB i šifru djelatnosti ukoliko se radi o pravnom licu

3.    Atest o higijensko tehničkoj ispravnosti opreme koja se koristi za pružanje usluga, koja treba da glasi na lice koje licitira (fizičko lice, pravno lice, preduzetnik)

4.    Dokaz o izvršenoj uplati 10% od početne cijene

5.    Potvrda o izmirenim obavezama

6.    Cijenu zakupa u € (eurima)

7.    Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi

8.    Pečat i potpis za privredna društva i preduzetnike, odnosno potpis ponuđača za fizička lica

 Za izdavanje potvrde o izmirenim obavezama, potrebno je prethodno popuniti zahtjev za izdavanje potvrde koji se nalazi na sajtu DOO „Komunalno Kotor“ Kotor i predati na arhivi Društva.

 Obaveza ponuđača za pravna lica i preduzetnike je da u dokumentaciji ponude dostave lične podatke: sjedište pravnog lica, dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem izdatog od nadležnog organa - Privrednog suda i dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, dokaz da su izmirene poreske obaveze - akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica kao i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 30.04.2023. godine prema DOO »Komunalno Kotor«.

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva.

 V Prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

 VI Ponudu dostaviti u zatvorenoj koverti s naznakom »Za javno nadmetanje« - „NE OTVARAJ'' svakog radnog dana zaključno sa 12.05.2023. godine do 8,45 časova, neposrednom predajom na arhivi DOO »Komunalno Kotor« Kotor,  Škaljari bb Kotor.

 VII Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 12.05.2023. godine sa početkom u 09,00 časova u prostorijama DOO »Komunalno Kotor«  Kotor.

 Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zatvorene neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

 Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva smatra se nepotpunom i ista se neće razmatrati.

 Učesnici na javnom pozivu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

 Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu objekta u roku od pet dana od konačnosti Odluke o  izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 U slučaju da  se najpovoljniji  ponuđač povuče iz nadmetanja, DOO »Komunalno Kotor« Kotor će zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.

 Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

  Napomene:

I. Ugovor o zakupu  može se zaključiti samo sa ponuđačem koji je dostavio ponudu, odnosno:

a) ukoliko je ponuđač fizičko lice Ugovor će se zaključiti sa fizičkim licem,

b) ukoliko je ponuđač privredni subjekat Ugovor će se zaključiti sa privrednim subjektom

 

II. Prilikom zaključenja ugovora izabrani ponuđači su dužni dostaviti garanciju ugovora – za pravna lica i preduzetnike tri mjenice sa mjeničnim ovlašćenjima, a za fizička lica depozit u iznosu jedne mjesečne zakupnine.

 

III. Dosadašnji korisnici ukoliko ne budu izlicitirali objekat koji su imali u zakup, dužni su da uklone opremu koju koriste, jer u protivnom izvršit će se prinudno odstranjivanje postavljenog montažnog objekta.

 

Sva  bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/325-677.

 

 

                                                                                                                        Izvršni direkor

                                                                                                                Miljana Đurišić, dipl.ing.građ.

 

05.05.2023