Servisne informacije

20.06.2020
675

JAVNI POZIV ZA DAVANJE STANOVA U ZAKUP PO OSNOVU PRAVA NA SOCIJALNO STANOVANJE

Na osnovu člana 16 Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 10/20) i tačkom 6.2. Lokalnog programa socijalnog stanovanja opštine Kotor za period 2019 – 2020. godine ("Sl list CG – opštinski propisi" br. 49/19) Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor objavljuje

JAVNI POZIV

za davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe

I Predmet davanja u zakup

Predmet davanja stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe je 14 stambenih jedinica u objektu 1 na katastarskoj parceli 1063/3 KO Glavati, list nepokretnosti br. 334, a što u naravi čini stambenu zgradu:

 • Stambeni prostor PD1, prizemlje, površine 35,63 m2

 • Stambeni prostor PD2, prizemlje, površine 24,70 m2

 • Stambeni prostor PD3, prizemlje, površine 53,42 m2

 • Stambeni prostor PD4, prizemlje, površine 35,64 m2

 • Stambeni prostor PD5, prvi sprat, površine 24,28 m2

 • Stambeni prostor PD6, prvi sprat, površine 35,44 m2

 • Stambeni prostor PD7, prvi sprat, površine 24,42 m2

 • Stambeni prostor PD8, prvi sprat, površine 53,66 m2

 • Stambeni prostor PD9, prvi sprat, površine 35,52 m2

 • Stambeni prostor PD10, potkrovlje, površine 24,15 m2

 • Stambeni prostor PD11, potkrovlje, površine 35,63 m2

 • Stambeni prostor PD12, potkrovlje, površine 40,05 m2

 • Stambeni prostor PD13, potkrovlje, površine 37,46 m2

 • Stambeni prostor PD14, potkrovlje, površine 35,82 m2

II Pravo učešća

Pravo učešća na javnom pozivu za davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje ima crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji opštine Kotor najkraće 5 godina u kontinuitetu, pod uslovom da:

  • nema stan u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini odnosno drugi objekat za stanovanje, odnosno čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda u smislu Zakona o socijalnom stanovanju ("Sl.list CG", br. 35/13) -u daljem tekstu: Zakon,

  • čiji član porodičnog domaćinstva nema stambeni objekat u svojini, susvojini ili zajedničkoj svojini, odnosno čiji stambeni objekat nije odgovarajućeg standarda u smislu Zakona, a što utvrđuje Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe (u daljem tekstu: Komisija) izlaskom na lice mjesta, o čemu sačinjava zapisnik koji je dokaz u postupku.

Prioritetne grupe u skladu sa Zakonom i Lokalnim programom socijalnog stanovanja koje imaju pravo učešća na javnom pozivu su:

 • samohrani roditelji,

 • mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja (za koje je namijenjena 1 stambena jedinica),

 • porodice sa djecom sa smetnjama u razvoju,

 • žrtve nasilja u porodici (za koje je namijenjena 1 stambena jedinica),

 • lica starija od 67 godina,

 • osobe sa invaliditetom i

 • RE populacija (za koju su namijenjene 2 stambene jedinice).

Članovima porodičnog domaćinstva smatraju se lica koja sa podnosiocem prijave žive u zajedničkom domaćinstvu i to:

 • bračni drug ili lice sa kojim živi u vanbračnoj zajednici;

 • djeca rođena u braku/van braka ili usvojena;

 • druga lica koja je podnosilac prijave ili njegov bračni drug dužan po zakonu da izdržava.

III Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti dodjela stambenih objekata u zakup

Davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe vršiće se po osnovu sljedećih kriterijuma:

 • postojeća stambena situacija;

 • visina prihoda i imovinsko stanje;

 • broj članova porodičnog domaćinstva;

 • dužina prebivališta u kontinuitetu na području opštine Kotor;

 • invalidnost i zdravstveno stanje podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstva;

 • godine starosti.

IV Spisak dokumentacije i podataka o podnosiocu prijave i članovima porodičnog domaćinstva

Kao dokaz o ispunjavanju uslova javnog poziva podnosilac prijave prilaže sljedeću

dokumentaciju:

 1. Prijavu na javni poziv u kojoj je potrebno navesti ime i prezime podnosioca prijave i imena i prezimena članova porodičnog domaćinstva i zanimanje;

 2. Fotokopija lične karte, pasoša i/ili izvoda iz matičnog registra rođenih za podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva;

 1. Izvod Centralnog registra Uprave za nekretnine Crne Gore da podnosilac i članovi porodičnog domaćinstva ne posjeduju / posjeduju nepokretnosti na teritoriji Crne Gore;

 1. Uvjerenje/potvrda Poreske uprave - PJ Kotor o visini mjesečnih prihoda podnosioca prijave i članova porodičnog domaćinstva (visina primanja iz radnog odnosa, visina nadoknade, penzije, dodatka i/ili naknade) po bilo kom osnovu, odnosno potvrda nadležnog poreskog organa da se podnosilac prijave i/ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne vode kao poreski obveznici poreza na dohodak fizičkih lica u slučaju ako isti ne ostvaruju mjesečne prihode;

 2. Dokaz da je podnosilac prijave i/ili član njegovog domaćinstva korisnik prava na materijalno obezbjeđenje;

 3. Ovjerena izjava podnosioca prijave da stanuje kod stanodavca i izjava stanodavca da kod njega stanuje podnosilac prijave;

 4. Uvjerenje podnosioca prijave i članova njegovog domaćinstva o dužini prebivališta na teritoriji opštine Kotor;

 5. Uvjerenje podnosioca prijave o crnogorskom državljanstvu;

 6. Rješenje nadležnog organa kao dokaz da je podnosilac prijave i/ili članovi porodičnog domaćinstva nosilac prava na dodatak za njegu i pomoć ostvarenu rješenjem Centra za socijalni rad, prava na tuđu njegu i pomoć ostvarenu rješenjem Fonda PIO, odnosno dodatka za njegu i pomoć, ostvarenu rješenjem nadležnog organa lokalne uprave;

 7. Rješenje nadležnog organa kao dokaz da je podnosilac prijave i/ili članovi porodičnog domaćinstva nosilac prava na ličnu invalidninu ostvarenu rješenjem Centra za socijalni rad, prava na punu ili djelimičnu invalidsku penziju ostvarenu rješenjem Fonda PIO, prava na ličnu invalidninu ostvarenu rješenjem nadležnog organa lokalne uprave, odnosno prava na novčanu naknadu za lica sa invaliditetom ostvarenu rješenjem Zavoda za zapošljavanje;

 8. Rješenje nadležnog organa lokalne uprave o usmjeravanju djeteta u poseban obrazovni program;

 9. Samohranost roditelja koji je podnosilac prijave, dokazuje se izvodom iz matičnog registra rođenih za dijete nepriznatog očinstva, izvodom iz matičnog registra umrlih za drugog roditelja ili odlukom suda;

 10. Starateljstvo dokazuje se rješenjem nadležnog organa ili odlukom suda.

 11. Mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja (bivši štićenici dječijeg doma) i žrtve nasilja u porodici, za koje se kao podrška stanovanju može dodijeliti stan u zakup na period od godinu dana, dokazuju svoj status rješenjem nadležnog organa ili odlukom suda;

 12. Pripadnici RE populacije svoj status dokazuju pisanom izjavom o nacionalnoj pripadnosti ovjerenom u Građanskom birou.

V Mjesto i rok za podnošenje prijave na javni poziv

Prijava koja se može preuzeti na Građanskom birou Opštine Kotor i sajtu Opštine Kotor, dostavlja se zajedno sa dokumentacijom na adresu:

Opština Kotor, Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti – Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe ili neposredno u Građanskom birou Opštine Kotor, u zatvorenoj koverti, na kojoj je obavezno naznačiti:

Prijava na javni poziv za davanje stanova u zakup po osnovu prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe – NE OTVARATI DO PRVOG SASTANKA KOMISIJE“. 

Javni poziv traje 30 dana od dana objavljivanja odnosno počev od 01.06.2020. godine zaključno sa 30.06.2020. godine do 14h. Javni poziv biće objavljen na oglasnoj tabli i web sajtu Opštine Kotor i lokalnom javnom emiteru "Radio Kotor", kao i na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad Kotor i u dnevnom listu "Pobjeda".

Komisija neće uzimati u razmatranje nepotpune i neblagovremene prijave po raspisanom javnom pozivu.

Na osnovu utvđenih činjenica i priložene dokumentacije Komisija utvrđuje Predlog rang liste u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva, na koji se ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj tabli i web sajtu Opštine i na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad Kotor.

Komisija po prigovoru na predlog Rang liste odlučuje u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i o tome obavještava podnosioce prigovora.

Na osnovu konačne rang liste Komisija donosi Odluku o dodjeli stana u zakup. Odluka se dostavlja svim učesnicima javnog poziva i objavljuje na oglasnoj tabli i web sajtu Opštine i na oglasnoj tabli Centra za socijalni rad Kotor.

U roku od 30 dana od dana konačnosti Odluke o dodjeli stana u zakup zaključuje se Ugovor o zakupu sa licem kojem je stan dodijeljen. Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme, a najviše na period do 10 godina.

Za korišćenje stambenog objekta korisnik plaća zakupninu u iznosu od najmanje 0,30 e po m2 u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava i obaveze etažnih vlasnika u pogledu održavanja stambene zgrade i zajedničkih djelova stambene zgrade uz obavezno plaćanje mjesečnih režija na ime računa za struju, vodu, telekomunikacione i komunalne usluge...

Stambeni objekat dat u zakup ne može se otkupiti, nasleđivati, davati pod zakup i otuđivati.

Sve potvrde i uvjerenja kojima podnosilac prijave dokazuje ispunjenje kriterijuma za rangiranje na rang listi moraju biti izdati u roku u kome traje javni poziv.

Dodatna obavještenja i informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti na telefon br: 032/325-874 ili neposredno u prostorijama Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor, Stari grad 317. 

PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU U ZAKUP STANOVA LICIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE NA LINKU: 

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/prijava-na-javni-poziv-za-dodjelu-u-zakup-stanova-licima-u-stanju-socijalne-potrebe/

Podijeli na: