Servisne informacije

01.07.2020
95

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Skupština Opštine Kotor, na svojoj sjednici održanoj dana 30.06.2020. godine, donijela je Zaključak broj 11-016/20-9370 kojim je utvrđen Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti i isti stavlja na Javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, shodno navedenom Zaključku, donio je PROGRAM JAVNE RASPRAVE

  • Povodom Nacrta Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti organizuje se javna rasprava u trajanju od 15 dana počev od 01.07.2020. godine zaključno sa 15.07.2020. godine.
  • Nacrt Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti objaviće se na web stranici Opštine Kotor kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.
  • Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti.
  • Usljed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, centralna javna rasprava neće biti održana, a svi zainteresovani subjekti do 15.07.2020. godine mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja poštom, direktno u Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti (Opština Kotor, Stari grad 317), radnim danima od 08.00h do 14.00h predati na Građanskom birou ili putem e-mailova:kultura@kotor.me, prevencija@kotor.me, a takođe i putem telefona: 032 302 724, 032 325 874 do isteka roka za javnu raspravu.
  • Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će razmotriti primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

N A C R T 

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list Crne Gore” , br. 02/18, 34/19 i 38/20), i članova 3 i 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti (,,Službeni list Republike Crne Gore” , br. 46/07, ,,Službeni list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 35/15) i člana 16 stav 1 tačke 16 i 20 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (,,Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi” , br. 46/19), Skupština Opštine Kotor, na ___ sjednici održanoj dana _______________ 2020. godine, donosi: 

ODLUKU

o ostvarivanju rodne ravnopravnosti 

Član 1

Ovom odlukom uređuje se način ostvarivanja rodne ravnopravnosti u Opštini Kotor i to u:

   - Skupštini Opštine Kotor i radnim tijelima koje ona obrazuje;

   - radnim tijelima Predsjednika;

   - radnim tijelima Opštine Kotor;

   - organima i službama lokalne uprave Opšine Kotor i Službi skupštine;

   - organima upravljanja javnih službi čiji je osnivač Opština Kotor;

   - organima mjesnih zajednica na teritoriji Opštine Kotor.

 

Član 2

Prilikom izbora odbornika/ca, obrazovanja radnih tijela, izbora, odnosno imenovanja lokalnih funkcionera/ki, imenovanja, odnosno postavljenja lokalnih službenika/ca, izbora direktora/ki javnih službi, organa mjesnih zajednica i formiranja zvaničnih delegacija Opštine Kotor po pravilu se obezbjeđuje rodna ravnopravnost srazmjerno procentu zastupljenosti lica tog pola u ukupnoj populaciji, a najmanje u procentu od 40% manje zastupljenog pola.

 

Član 3

Propis ili drugi akt organa i organa uprave Opštine Kotor ne može sadržati odredbu koja dovodi u nepovoljniji položaj lice jednog pola u odnosu na lice drugog pola. 

Član 4

Princip ravnopravnosti obezbjeđuje se donošenjem i realizacijom lokalnih planova djelovanja.

Planovi djelovanja treba da sadrže rodne komponente na osnovu kojih se vrši stalna procjena i vrednovanje ostvarivanja rodne ravnopravnosti u skladu sa ovom odlukom kroz prikupljanje statističkih podataka i procjenu uticaja koji usvojene politike imaju na položaj žena i muškaraca u lokalnoj zajednici i posljedica koje imaju u primjeni određenih politika.

Član 5

Skupština i Predsjednik Opštine Kotor i javne službe čiji je osnivač Opština Kotor dužni su da odrede službenika/cu koji/a će obavljati poslove koordinatora/ke aktivnosti u vezi pitanja rodne ravnopravnosti iz svoje nadležnosti i učestvovati u pripremi i sprovođenju Plana aktivnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rodna ravnopravnost.

 

Član 6

Prilikom sprovođenja postupka prethodnog konsultovanja građana mehanizmom ankete i upitnika u skladu sa posebnom odlukom Opštine Kotor kojom se uređuje učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, organ uprave po pravilu obezbjeđuje rodnu ravnopravnost srazmjerno procentu zastupljenosti lica oba pola u ukupnoj populaciji, a najmanje u procentu od 40% manje zastupljenog pola.

 

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi". 

 

Broj:_________________

Kotor, ___________  2020. godine

  

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR  

Predsjednik Skupštine,

Jovo Suđić

  

O b r a z l o ž e nj e :

 Opština kao potpisnica Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u cilju usmjeravanja snaga i partnerstava ka postizanju veće ravnopravnosti donosi Odluku o ostvarivanju rodne ravnopravnosti. Pravni osnov za donošenje Odluke o ostvarivanju rodne ravnopravnosti sadržan je u članu 38 stav 1 tačka 2 Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Službeni list CG“, br. 02/18) kojim je propisano da Skupština donosi propise i druge opšte akte, i članova 3 i 11 Zakona o rodnoj ravnopravnosti (,,Službeni list Republike Crne Gore” , br. 46/07, ,,Službeni list Crne Gore”, br. 73/10, 40/11, 35/15) kojima je propisano da su državni organi, organi državne uprave i lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i druga pravna lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici/ce dužni da, radi postizanja rodne ravnopravnosti, u svim fazama planiranja, donošenja i sprovođenja odluka, kao i preduzimanja aktivnosti iz svoje nadležnosti ocjenjuju i vrednuju uticaj tih odluka i aktivnosti na položaj žena i muškaraca.

Takođe, obaveza je Opštine da u okviru svojih nadležnosti, podstiče i ostvaruje rodnu ravnopravnost, odnosno preduzima mjere i aktivnosti od značaja za ostvarivanje rodne ravnopravnosti. 

Shodno poslovima koje vrši Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti, a koji se odnose na pripremu nacrta i predloga odluka iz svog resora u skladu sa zakonom, pristupio je izradi predmetne Odluke.

Odluka se donosi u formi nacrta kako bi se stvorila mogućnost za učešće lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova putem javne rasprave. Trajanje javne rasprave je u roku od 15 dana od dana stupanja odluke na snagu.  

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Podijeli na: