Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Politika

18.10.2023
2335

ZAVRŠENA 20. SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR-ULAZNICA ZA BEDEME ZA INOSTRANE POSJETIOCE 15 EUR

U nastavku 20. sjednice Skupštine opštine Kotor odbornici su razmotrili sve preostale tačke dnevnog reda i donijeli odluke povodom:

 1. Predloga Programa rada i finansijskog Plana JU Kulturni centar „ Nikola Đurković“ Kotor za 2023.godinu 
 2. Predloga Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje 10kV kablovskog voda preko kat.parc.860 i 923 KO Krivošije Donje uz naknadu 
 1. Predloga Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ („Sl.list Opštine Kotor“ br.04/03, 01/04, 13/05,, „Sl. list Crne Gore –opštinski propisi“ br.18/10, 17/15) 
 1. Predloga Odluke o očuvanju, turističkoj valorizaciji i naknadi koja se plaća prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrđave Sv. Ivan 
 1. Predloga Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore radi ostvarivanja javnog interesa – realizacija projekta žičara Kotor-Lovćen 
 1. Predloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje groblja u Dobroti 
 1. Predloga Odluke o razmjeni nepokretnosti između Opštine Kotor i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica 
 1. Predloga Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu neposrednom pogodbom za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija 
 1. Predloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0, 4Kva „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu –Region 5 (Strp, Kotor) 
 1. Predloga Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 KO Kavač 
 1. Predloga Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju novog glavnog tranzitnog cjevovoda od Veriga do Risna Faza I (KO 1) 
 1. Predloga Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na katastarskim parcelama 1319, 240/2, 242, 430, 241/2, 241/1, 243/2, 243/1, 450/1, 449, 450/2, 1315/2, 420/1 KO Škaljari I, Opština Kotor 
 1. Predloga Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na katastarskim parcelama 167, 163/2, 164/2, 177/2, 178/4, 178/5, 178/6 KO Orahovac I, Opština Kotor
 2. Predloga Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na djelovima katastarskih parcela 322/1, 1318/2, 305/2, 307/2, 308/4, 311/1, 1318/1, 311/2, 263/3, 265/9,262/3, 262/1, 312, 311/3, 317, 308/2, 307/1, 306,1318/3, 322/2 KO Prčanj, Opština Kotor
 3. Predloga Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor 
 1. Predloga Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.godinu d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor 
 1. Predloga Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. d.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor 
 1. Predloga Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat 
 1. Izbor i imenovanja , odbornička pitanja i odgovori

Predlog Programa rada i finansijskog plana JU Kulturni centar „ Nikola Đurković“ Kotor za 2023.godinu obrazložio je glavni urednik programa Slaviša Grubiša, najavivši unapređenje u produkcijskom segmentu, osvrunvši se i na oko 200 filmova i 700 projekcija u Kinu Boka, a najavio je i sanaciju krova Kulturnog centra do kraja godine.

Odbornik DPS-a Željko Aprcović je konstatovao da je o programu trebalo raspravljati najkasinije u februaru ili martu. „Očekivao sam to kako bismo kroz izvještaj o radu mogli da damo kvalitetnije sugestije za rad Kulturnog centra“, kazao je Aprcović, naznačivši da je potrebno ulagati u infrastrukturu ove ustanove.

Odbornik SNP-a Ljubenko Borović je ukazao na potrebu da u program Kulturnog centra uđe i saradnja sa osnovnim i srednjim školama.

Predlog Programa rada i finansijskog plana JU Kulturni centar „ Nikola Đurković“ Kotor za 2023.godinu je usvojen sa 16 glasova za i pet uzdržanih.

Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ („Sl.list Opštine Kotor“ br.04/03, 01/04, 13/05,, „Sl. list Crne Gore –opštinski propisi“ br.18/10, 17/15) , obrazložila je Tatjana Kriještorac sekretarka Sekretarijata za kultruru, sport i društvene djelatnosti koja je kazala da će se djelatnosti Fondacije obavljati u JU Kotorsko pozorište i mlade. Do osnivanja pozorišta poslove iz domena Fondacije u cilju organizovanja 31. Festivala pozorišta za djecu  organizovaće Sekretarijat za kulturu , sport I društvene djelatnosti.

Odbornik DPS-a Željko Avramović je kazao da Fondacija ne radi već godinu i pitao koje obaveze će od nje preuzeti Opština.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je podsjetio da „smo imali NVO kojom gazduje Opština. Sa g. Pejakovićem , odgovornim licem u toj Fondaciji, imali smo otežanu komunikaciju, a kada je riječ o dugovima, ako smo se godinama ponašali kao vlasnici toga, obaveze su naše i nisu velike. Najveći trošak su neplaćeni porezi i doprinosi za zaposlene (oko 43.000 EUR zajedno sa porezima, sa honorarima tokom rada na Festivalu, sa smještajem i ishranom u Resursnom centru...)“, kazao je Jokić, podsjetivši da je za JU Pozorište za djecu i mlade Odluka o osnivanju potpuno spremna, kao i da je za čelnu osobu potrebno imati neko poznato ime iz svijeta glume, ali i da do danas za to nema interesovanja.

Avramović je konstatovao da nije sporno da se tačka usvoji, ali i da  se mora konstatovati kako nije pripremljena.

Odbornik LPCG Vido Drašković je pitao što je sa neisplaćenim nadoknadama onima koji su radili u Fondaciji Kotorski festival pozorišta za djecu koja se ukida.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da će Opština preuzeti pomenute obaveze u skladu sa ugovorima.

Odbornik Borović (SNP) je iznio mišljenja da bi sve kulturne manifestacije na teritoriji opštine trebale biti u organizaciji Kulturnog centra.

Odbornik Željko Aprcović (DPS) je konstatovao da je osnivanje Fondacije pravni galimatijas i da do dana današnjeg imamo nešto što se ne može ugasiti. „Mislim da sa ovom odlukom ništa nećemo dobiti“, rekao je Aprcović.

Odbornik Željko Knežević (NSD) je mišljenja da su sjednice SO Kotor „na silu“ da kvorum daju odbornici sa liste DPS-a.  Pitao je odbornike Demokrata  da li slijede politiku svoje stranke o nesaradnji sa DPS-om. „Danas gasimo Fondaciju za koju je upitno i da li smo je smjeli osnovati“, kazao je on, podsjetivši da je određena većina bila svojevremeno protiv toga da Kulturni centar organizuje Festival pozorišta za djecu.

Odbornica Tamara Lompar (SD) je obrazložila davanje kvoruma skupštinama potrebom da kroz lokalni  parlament učestvuje u donošenju odluka od značaja za grad. „I danas sam došla iz potebe da budem dio kvoruma kako bih time dala podršku usvanjanju odluka od javnog interesa“, kazala je Lompar.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da sva dokumentacija Fondacije i Opštine postoji, da je sve poslato u SDT na provjeru i vratilo se uz zaključak da u navedenom nema bića krivičnog djela.

Odbornik Željko Knežević (NSD) je podsjetio da je 2017. na čelu tadašnjeg SDT-a bio Milivoje Katnić i da to dovoljno govori samo po sebi o odlukama ovog organa, da su se u Fondaciji isplaćivali ogromni honorari i da sredstva građana tada nisu transparentno trošena.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da je njegovo mišljenje o Katniću „nikakvo“ i zamolio Kneževića da odmah provjeri i istraži svu dokumentaciju u koju sumnja i dostavi je državnom organu.

Skupština je sa 15 glasova za i dva uzdržana usvojila Odluku o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“.

Donesena je zatim i Odluka o očuvanju, turističkoj valorizaciji i naknadi koja se plaća prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrđave Sv. Ivan, a koja će sada iznositi 15 EUR.

Izvjestilac je bio sekretar Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Nebojša Ilić.

Odbornik DPS-a Željko Aprcović je konstatovao da bi naknada za obilazak bedema trebala da bude mnogo veća od predviđenih 10 EUR. Pitao i koliki je bio prihod od obilaska bedema sa 1. 10. 2023. godine. Smatra da bi cijena za obilazak trebala da bude 15 EUR i interesovao se za sanaciju i zaštitu najfrekventnijih djelova bedema.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da su prihodi trenutno oko 1, 2 miliona EUR i da je za dogovor o svim predlozima za cijenu obilaska bedema „bila ona 15, 20 EUR“... „Možda za sada nema još dovoljno sadržaja koji bi opravdali veću cijenu, ali sam i za 15 EUR, ako se dogovorimo“, poručio je, ocijenivši da za građane Crne Gore treba da bude besplatna, „jer je Kotor bogata opština i može to sebi da dozvoli“.

Odbornik Vido Drašković (LPCG) je mišljenja da bi cijena od 15 EUR bila adekvatna i da treba razmišljati i o inicijativi za formiranje preduzeća „Bedemi“.

Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Nebojša Ilić je precizirao da su prihodi od obilaska bedema predviđeni na 1,2 miliona, na datum 30. 09. stigli na milion i 190 hiljada EUR, što govori i o 150.000 posjetilaca više u odnosu na 2022. odnosno od oko 32 posto (120.000 posjetilaca) a u odnosu na 2019. i cijenom od osam EUR „kao reper godinu“ kada je bilo oko 1,5 miliona sa oko 200.000 posjetilaca . „Saglasan sam sa cijenom od 15 EUR“, kazao je Ilić. Prihod bi se sa novom cijenom od 10 EUR povećao oko 300.000 EUR, a ako se poveća na 15 EUR bi iznosio oko 2, 5 miliona EUR.  Planira se, dodao je, i elektronski sistem kupovine karata i video nadzora cijelih bedema „koje su blago Kotora“. „Nismo imali primjedbi na održavanje čistoće bedema, ali svakako ima dosta prosotora da se unaprijedi rad bedema“, kazao je Ilić, uz preporuku za popust ostalim građanima Crne Gore.

Odbiornica Tamara Lompar (SD) takođe je bila mišljenja da bi 15 EUR trebala biti minimum ispod kojeg ne treba ići,  da su turisti sa kruzera visoke platežne moći, te da im nisu toliko bitni ostali sadržaji pored predivnog pogleda sa tvrđave.

Potpredsjednik SO Kotor Špiro Vulović smatra da bi 10 EUR bilo nedopustivo mala cijena. „Mislim da mnogo potcjenjujemo ovo što imamo i ne znamo da naplatimo. Pogledajte samo cijene u okruženju, od obilaska objekata, parkinga i svega ostalog“, rekao je Vulović, ocijenivši da bi sljedećeg ljeta cijena trebala biti i 20 EUR, a pored Kotorana (kao što je sada) besplatna i za sve ostale građane Crne Gore.

Odbornica Adela Barba (GP URA) je pozvala na davanje osjetnijeg popusta za građane Crne Gore, uvođenje porodičnih paketa i sl...

Odbornica Jelena Parapid se slaže sa cijenom od 15 EUR i da bi za građane Crne Gore trebala biti simbolična.

Nakon amandmana koji je predložio predsjednik opštine Vladimir Jokić sa 18 glasova za i jednim uzdržanim usvojena je Odluka o očuvanju, turističkoj valorizaciji i naknadi koja se plaća prilikom obilaska kotorskih bedema i tvrđave Sv. Ivan  po kojoj se za obilazak bedema umjesto 10  plaća 15 EUR i da naknadu nisu dužna plaćati lica koja imaju prebivalište na teritoriji Crne Gore.

Predlog Odluke o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore radi ostvarivanja javnog interesa – realizacija projekta žičara Kotor-Lovćen , obrazložio je sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne poslove Nebojša Mandić.

Odbornik DPS-a Željko Avramović je  pitao za finansijske prihode, odnosno koliko će opština Kotor konkretno dobiti u skladu sa predviđenih 15 % iz koncesione naknade od žičare. Ocijenio je i da bi trebalo uticati na donošenje odluke o besplatnom prevozu za naše građane i odricanju od koncesione naknade.

Predsjednik opštine Vladimir Jokić je kazao da će se sredstva dijeliti na teritoriji dvije opštine (Kotor i Cetinje), da ne može na današnji dan saopštiti cifru, kao i da se formula izračunavanja dobiti nalazi na sedam strana. “Benefiti su svakako veliki od ovog projekta”, kazao je Jokić, ocijenivši i da sredstva za opštinu Kotor neće biti značajna. Međutim, pristao bi, kako je rekao, i da prihod u ovom segmentu bude nula eura, samo kada se vidi koliko je ovaj projekat privukao ljudi koji bi željeli da budu dio ovog grada u nekom investicionom aranžmanu, počevši od Novaka Đokovića pa nadalje…

Potpredsjednik opštine Špiro Vulović je iznio podatke o prihodima koji će, kako je kazao, biti vrlo skromni “obzirom na onoga ko je svojevremeno sklapao ugovore sa privatnim invesitorom” (aludirajući na period Vlade Duška Markovića).

Odbornik DPS-a  Željko Aprcović je istakao značaj žičare za indirektne dobiti, odnosno privlačenje kapitala iz drugih oblasti.

Odbornica Tamara Lompar (SD) je podsjetila na zakonsku obavezu da koncesionar treba da plati određenu nadoknadu i da se ova sredstva planiraju u budžetu za narednu godinu.

Skupština je sa 15 glasova za i dva uzdržana, donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Vladi Crne Gore radi ostvarivanja javnog interesa – realizacija projekta žičara Kotor-Lovćen 

Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje groblja u Dobroti obrazložio je sekretar Sekretarijata za imovinsko pravne odnose Dušan Mandić.

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je kazao da je riječ o jednoj izuzetno značajnoj temi. Razlog je što na teritorji opštine Kotor gotovo da trenutno nema nijednog grobnog mjesta. Uprava za zaštitu kultiurnih dobara za projekat groblja Sv. Ivan ukazala je na potrebu izrade HIA studije, pa dok se izađe iz ovog galimatijasa i ne riješi svojevrsni nonsens proći će još godina”, kazao je Jokić, dodavši da se sa licem koje je vlasnik zemljišta nije mogao postići  dogovoriti. Na pomenutom prostoru će se, kako je kazao, moći izgraditi 90 grobnica

Skupština je sa 15 glasova za i dva uzdržana donijela  Odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje groblja u Dobroti.

Odluka o razmjeni nepokretnosti između Opštine Kotor i Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica donesena je sa 18 glasova za i jednim uzdržanim.

Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje ugovora o zakupu neposrednom pogodbom za potrebe održavanja sportskih, kulturnih, sajamskih, naučnih, stručnih i drugih sličnih potreba i manifestacija donesena je sa 17 glasova za.

Odluka o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje 10kV kablovskog voda preko kat.parc. 860 i 923 KO Krivošije Donje uz naknadu, donesena je sa 18 glasova za.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0, 4Kva „Strp“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu –Region 5 (Strp, Kotor) donesena je 17 glasova za.

Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 KO Kavač donesena je sa 18 glasova za.

Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju novog glavnog tranzitnog cjevovoda od Veriga do Risna Faza I (KO 1) donesena je sa 18 glasova za.

Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na katastarskim parcelama 1319, 240/2, 242, 430, 241/2, 241/1, 243/2, 243/1, 450/1, 449, 450/2, 1315/2, 420/1 KO Škaljari I, Opština Kotor donesena je sa 18 glasova za.

Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na katastarskim parcelama 167, 163/2, 164/2, 177/2, 178/4, 178/5, 178/6 KO Orahovac I, Opština Kotor donesena je sa 18 glasova za.

Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice na djelovima katastarskih parcela 322/1, 1318/2, 305/2, 307/2, 308/4, 311/1, 1318/1, 311/2, 263/3, 265/9,262/3, 262/1, 312, 311/3, 317, 308/2, 307/1, 306,1318/3, 322/2 KO Prčanj, Opština Kotor, donesena je sa 18 glasova za.

Odluka o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor donesena je sa 17 glasova za.

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.godinu d.o.o. „Komunalno Kotor“ Kotor donesena je sa 16 glasova za i jednim uzdržanim.

Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. d.o.o. „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor donesena je sa 16 glasova za i jednim uzdržanim.

Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2022.g. Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat donesena je sa 16 glasova za i jednim uzdržanim.

Na skupštini je sa 16 za i jednim uzdržanim donesena odluka da se umjesto dosadašnje predsjednice Milice Ljutić na to mjesto izabere odbornica Vesna Antović, a za člana Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju umjesto dr Ivana Ilića odbornik Zoran Pajović (16 za, jedan protiv i jedan uzdržan).

Nastavak 20. sjednice SO Kotor završen je odborničkim pitanjima  i odgovorima.

Predrag Nikolić

 

Podijeli na: