Ekonomija

10.08.2020
544

VLADA DONIJELA STRATEGIJU RAZVOJA POMORSKE PRIVREDE DO 2030. GODINE

Vlada Crne Gore je 30. jula, na prijedlog Ministarstva saobraćaja i pomorstva donijela Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. godine sa Akcionim planom 2020-2021. godina. 

Imajući u vidu činjenicu da do sada nije izrađen sektorski strateški dokument koji bi prepoznao i valjano valorizovao razvojne potencijale ovog privrednog sektora, Strategija na sistemski način utvrđuje prioritete u razvoju pomorske privrede i postavlja konkretne strateške i operativne ciljeve definišući istovremeno aktivnosti čiju je realizaciju moguće pratiti jasno definisanim indikatorima. 

Cilj Strategije je da prepozna i precizno definiše razvojne pravce u sektoru pomorske privrede u Crnoj Gori. 

Izradom Strategije nastoji se osnažiti uloga sektora pomorske privrede u razvoju i konkurentnosti Crne Gore kroz jasno definisanu pomorsku politiku i inicijative održivog razvoja. 

Strategija razvoja pomorske privrede reflektuje dugoročni strateški cilj Crne Gore koji podrazumijeva održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života svih njenih građana. 

U tom smislu, prilikom izrade Strategije razvoja pomorske privrede, posmatrane kroz prizmu „Plave ekonomije“, nisu obuhvaćeni samo osnovni segmenti pomorske privrede kao što su brodarstvo i usluge u pomorskom prevozu, brodogradnja, lučka infrastruktura, lučke usluge i ljudski resursi, već i sve druge srodne djelatnosti. 

Konkretno, Plava ekonomija obuhvata sve privredne aktivnosti povezane sa morem ili obalnim područjima, a uključuje sektore kao što su ribarstvo, nautički turizam, istraživanje i proizvodnju ugljovodonika, kao i industrije u nastajanju, poput biotehnologije mora. 

Plava ekonomija podrazumijeva upotrebu morskih resursa za razvoj privrednih aktivnosti, na način prihvatljiv za životnu sredinu, odnosno morski ekosistem. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima koje imaju za cilj jačanje administrativnih kapaciteta kako bi se stvorile pretpostavke za kvalitetnu realizaciju definisanih strateških ciljeva i pravovremeno usvajanje odgovarajućih korektivnih mjera.

Važno je istaći da je predmetnom Strategijom predviđena izrada Akcionog plana koji će definisati aktivnosti u cilju unaprjeđenja radno-pravnog statusa crnogorskih pomoraca. Predmetni akcioni plan predvidjeće aktivnosti koje se odnose na dalje unaprjeđenje i ažuriranje Infromacionog sistema za pomorstvo, odnosno elektronske baze podataka o pomorcima, izdatim pomorskim dokumentima i ovlašćenjima o osposobljenosti i o njihovom plovidbenom stažu; eventualno revidiranje kriterijuma i načina kontrole obrazovnih institucija koje se bave obrazovanjem pomoraca, kao i centara za obuku pomoraca; usaglašavanje nadležnosti između nadležnih Ministarstava, po pitanju obrazovanja, obuke, socijalne i zdravstvene zaštite pomoraca; izrada programa zapošljavanja pomorskih pripravnika na domaćim i stranim brodovima; uključivanje pomoraca u nacionalni sistem socijalne i zdravstvene zaštite po uzoru na druge pomorske zemlje i dr. 

Strategija je donešena nakon javne rasprave u kojoj su učešće uzeli privredni subjekti, strukovna udruženja, nevladin sektor, obrazovne institucije i pojedinci, tako da je obezbijeđen visok kvalitet procesa koji je baziran upravo na saradnji obrađivača strateškog dokumenta sa zainteresovanom javnošću. 

Strategiju razvoja pomorske privrede 2020-2030. sa Akcionim planom 2020-2021. možete preuzeti putem web adrese:  http://www.msp.gov.me/biblioteka/strategije

http://www.msp.gov.me/vijesti/230046/Vlada-Crne-Gore-donijela-Strategiju-razvoja-pomorske-privrede-2020-2030.html

(Captainsmontenegro)

(Foto – Moja Crna Gora)

Podijeli na: