Ekonomija

09.09.2022
231

VLADA DONIJELA PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA LUKE OD LOKALNOG ZNAČAJA ZA 2022. GODINU

Vlada Crne Gore je na danas održanoj 17. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, donijela Odluku o upućivanju zaposlenih u Ministarstvu odbrane u NATO Savjetodavni tim za vezu (NATO Advisory and Liaison Team - NALT) u Republici Kosovo. Razlog za donošenje ove odluke su obaveze Crne Gore koje proizilaze iz članstva u Alijansi, uključujući doprinos regionalnom miru i stabilnosti. S tim u vezi, Ministarstvo odbrane je prepoznalo potrebu za upućivanjem do dva zaposlena na poziciji savjetnika/ce za upravljanje ljudskim resursima u Savjetodavnom timu za vezu u Republici Kosovo. Donijeta je Odluka o utvrđivanju visine novčane naknade zaposlenim u Ministarstvu odbrane za vrijeme učešća u NATO Savjetodavnom timu za vezu (NATO Advisory and Liaison Team - NALT) u Republici Kosovo. Učešće u Savjetodavnom timu realizuje se u povoljnoom bezbjednosnom okruženju, a Ministarstvo odbrane snosi troškove pripadajuće naknade za angažovanje svog zaposlenog u ovoj misiji. Odlukom se propisuje da visina novčane naknade iznosi neto 70 eura dnevno. Vlada je usvojila Informaciju u vezi sa potpisivanjem nota o pristupanju Ministarstva vanjskih poslova Islanda Memorandumu o razumijevanju u vezi sa funkcionalnim odnosom u NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu, odnosno Memorandumu o razumijevanju u vezi sa osnivanjem, upravljanjem i radom NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu sa predlogom nota o pristupanju. U tom kontekstu, Vlada je prihvatila note o pristupanju Ministarstva vanjskih poslova Islanda ovim memorandumima. Usvojena je i Informacija o kalendaru predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u periodu od 1. jula 2022. do 30. juna 2023. godine. Kalendar aktivnosti je radni dokument, koji je podložan izmjenama predloženih aktivnosti do njegovog dostavljanja ostalim učesnicama SEECP-a, kao i izmjenama tema, nivoa učešća i formata učešća (uz fizičko prisustvo ili onlajn) do upućivanja poziva za učešće ostalim učesnicama SEECP-a. Sastavni dio Informacije je i tabelarni prikaz svih planiranih aktivnosti/sastanaka sa sa terminom realizacije, nivoom učešća i okvirnim budžetom. Vlada je usvojila Informaciju o nadoknadi sredstava opštinama po osnovu smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, prireza porezu na dohodak fizičkih lica i Egalizacionog fonda za jun i jul 2022. godine iz sredstava Tekuće budžetske rezerve. Na osnovu podataka za uporedni period prošle godine utvrđeno je da ukupni gubici jedinica lokalne samouprave, uslovljeni izmjenama odgovarajućih zakonskih rješenja, iznose 4.651.573 eura. S tim u vezi, donijeti su zaključci kojima su utvrđeni precizni iznosi nadoknada koji će biti isplaćeni svakoj opštini. Zakonom o budžetu za ovu godinu je za pokriće razlika u prihodima opština na poziciji Tekuće budžetske rezerve planirano 15 miliona eura. Usvojena je Informacija o davanju saglasnosti Vlade Crne Gore za osnivanje fondova solidarnosti Ukrajini, Moldaviji, Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj za potrebe troškova operativnih zaposlenih u pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi u 2022. godini. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost za osnivanje Evropskog ATM specijalnog fonda solidarnosti Ukrajini i Moldaviji za potrebe troškova operativnih zaposlenih u 2022. godini, odnosno Privremenog fonda solidarnosti Estoniji, Letoniji, Litvaniji i Poljskoj za potrebe troškova operativnih zaposlenih u pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi u 2022. godini. U diskusiji je naglašeno da osnivanje ovih fondova ne iziskuje finansijska sredstva iz Budžeta Crne Gore, već će u potpunosti biti finansirani od EUROCONTROL-a i Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2022/23. godinu, u kontekstu sajber napada na informatičku infrastrukturu. Imajući u vidu značaj Programa kroz koji je u deset ciklusa do sada prošlo 45.247 korisnika, Vlada je pripremila Program za 2022/23. godinu, čija implementacija će se nastaviti čim se uspostavi bezbijedna informatička infrastruktura za funkcionisanje Portala eUprave preko koga se isključivo realizuje čitava procedura prijave i povezivanja poslodavaca i korisnika. U Informaciji se navodi da je izmjenama Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem uvećana mjesečna novčana naknada korisnicima Programa, tako da umjesto dosadašnjeg iznosa od 50% prosječne neto zarade u prethodnoj godini, korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu od 450 eura. Ministarstvo prosvjete je na ime naknade za avgust tekuće godine opredijelilo oko 1.050.000 eura. Usvojena je Informacija o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko - građevinskog kamena ležišta „Bušnje“, Opština Pljevlja. Tim povodom, Vlada je donijela Odluku kojom se koncesija daje kompaniji TIM COMPANY iz Pljevalja, kao najpovoljnijem ponuđaču po sprovedenom Javnom oglasu, i prihvatila Ugovor o koncesiji. Vlada je donijela Plan davanja koncesija za luke od lokalnog značaja za 2022. godinu. Planom je predviđeno davanje koncesije za Luku Risan koja je Prostornim planom posebne namjene za obalno područje identifikovana kao luka nautičkog turizma - marina, za koju je procijenjeno da postoji srazmjerno veliki interes nautičara, ali je zbog određenih ekoloških ograničenja potreban krajnji oprez pri planiranju izgradnje. Planom je, između ostalog, definisano da je predmet koncesije izgradnja, rekonstrukcija, održavanje, korišćenje/upravljanje, opremanje infrastrukturom i suprastrukturom luke Risan, kapacitet luke je maksimalno 150 komercijalnih i 30 komunalnih vezova, kao i da koncesiono područje obuhvata kopneni dio luke ukupne površine 5.039 m² i pripadajući akva prostor za komercijalne vezove površine 17.100 m² i za komunalne vezove 4.495 m². Planom su kao luke od lokalnog značaja definisane: Luka Budva, Brodogradilišna luka Bonići – Tivat, Luka Tivat - Porto Montenegro, Luka Tivat – Kalimanj, Nautičko turistički centar – Kotor, Luka Risan, Luka Zelenika i Luka Škver. Data je saglasnost na Godišnji plan rada za 2022. godinu DOO ,,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" Budva.

Vlada je 7. septembra 2022. godine na telefonskoj sjednici, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, donijela Odluku o izmjeni Odluke o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti COVID-19 od većeg epidemiološkog značaja kojom se važenje postojećih mjera produžava do 22. septembra.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Podijeli na: