Ekonomija

15.09.2022
178

SAOPSTENJE SA 19. SJEDNICE VLADE

Vlada je na danas održanoj 19. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, donijela Uredbu o dopuni Uredbe o prestanku važenja pojedinih podzakonskih akata. Dopunom je propisan prestanak važenja Uputstva o postupku emisije i načinu prodaje državnih zapisa, koje je donijeto na osnovu Zakona o hartijama od vrijednosti, a koji je prestao da važi donošenjem Zakona o tržištu kapitala. Donijeta je Odluka o otvaranju Konzulata Crne Gore u Santo Domingu – Dominikanska Republika. Otvaranje konzulata u Santo Domingu, na čelu sa počasnim konzulom, stvoriće nova polja saradnje i uslove za kvalitetnu promociju ekonomskih i investicionih potencijala Crne Gore u Dominikanskoj Republici, te dati dodatni podsticaj snažnijem povezivanju dviju država. Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na studijske programe Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis 1.875 studenata. Između ostalog, prvi put je predviđen upis na studijski program Zdravstvena njega i Fizioterapija po 15 studenata, a na program Mehatronika 20 studenata. Donijeta je i Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu master studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Odlukom je predviđen upis 30 studenata, kao i prošle godine. Vlada je usvojila Informaciju o dodatnom upisu studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore s Predlogom odluke o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore. Shodno Odluci odobren je dodatni upis 11 kandidata na Arhitektonski fakultet, studijski program Arhitektura, i 18 kandidata na Medicinski fakultet, studijski program Medicina. U Informaciji se navodi da je dodatni broj studenata koji bi se upisali na navedene studijske programe u okviru broja utvrđenog licencom. Takođe, upis dodatnog broja ne ugrožava kriterijume kvaliteta organizacije nastave, i realizacija je u nadležnosti dekana Medicinskog i Arhitektonskog fakulteta. Riječ je o kandidatima koji su položili prijemni ispit, ali su zbog popunjenosti mjesta na ovim studijskim programima u prvom roku ostali neupisani. Usvojena je Informacija o realizaciji projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici" s Predlogom ugovora o finansiranju i projektu između KfW, Frankfurt na Majni i Crne Gore, koju zastupa Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Vodovoda i kanalizacije d.o.o. (ViK) Podgorica (Agencija za sprovođenje projekta), i prihvatila tekst Ugovora. U cilju obezbjeđenja nedostajućih sredstava za realizaciju projekta, Glavni grad je u saradnji sa Ministartsvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i DOO „Project Consulting“ Podgorica, aplicirao za donatorska sredstva kod Zapadnobalkanskog
investicionog okvira (Western Balkan Investment Fund - WBIF), koji je odobrio 22.935.283,00 eura. U Informaciji se navodi da je u prethodnom periodu pripremljena „Analiza dokumenata u kojima je tretirana lokacija sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici za period od 2004. do 2021. godine“, kojom je, kroz višekriterijumsku analizu, predviđena lokacija potvrđena kao optimalna. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 75.031.000 eura. Vlada se upoznala sa Informacijom o Obavještenju o raskidu Ugovora o dugoročnom zakupu zaključenom između Vlade Crne Gore i konzorcijuma Northstar" d.o.o. i ,,Eques Capital Limited" od 11.9.2009. godine. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa, Agencijom za investicija, Ministarstvom kulture i Upravom za zaštitu kulturnih dobara, formira Operativni tim za pregovore sa investitorom koji će se baviti rješavanjem otvorenih pitanja u vezi sa Ugovorom, a sve u cilju nastavka projekta u obostranom interesu. Usvojena je Informacija o sprovedenom skraćenom postupku dobrovoljne likvidacije društva „Montenegro Works" Podgorica. Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju nemetalične mineralne sirovine tehničko - građevinskog kamena ležišta ,,Ristova ponta", Opština Ulcinj i donijela Odluku kojom se koncesija dodjeljuje DOO „Sport Billy“ Ulcinj, kao prvorangiranom ponuđaču po osnovu Javnog oglasa. Vlada je dala saglasnost za ustupanje prava upravljanja i korišćenja Ministarstvu zdravlja Crne Gore na katastarsku parcelu 281/2, list nepokretnosti 635 KO Podgorica II, u zahvatu DUP-a "Zagorič 3 i 4 - Zona 2" u Podgorici u cilju realizacije projekta izgradnje stambene zgrade za zdravstvene radnike. Parcela je namijenjena za kolektivno stanovanje sa djelatnostima spratnosti 5,5 etaža, ukupne dozvoljene površine 3798 m², dok je ukupna bruto razvijena građevinska površina 20888 m², procijenjene tržišne vrijednosti 1.676.100,00 eura. Usvojena je Informacija o potpisivanju Međunarodnog sporazuma o učešću Crne Gore u komponenti za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru evropskog socijalnog fonda plus (ESF+) 2021-2027 s Predlogom sporazuma. Program EU za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) je finansijski instrument Evropske unije kojim neposredno upravlja Evropska komisija, a koji ima za cilj podršku socijalnoj politici i politici zapošljavanja u Evropskoj uniji. Program podržava napore zemalja članica u kreiranju i sprovođenju socijalnih reformi i reformi na polju zapošljavanja na evropskom, nacionalnom i regionalnom nivou kroz identifikaciju, koordinaciju, analizu i razmjenu najboljih primjera iz prakse. lako je Program prvenstveno namjenjen državama članicama, učešće u određenim komponentama je dostupno državama koje se nalaze u procesu evropskih integracija. Cilj je da države u pretpristupnoj fazi, učešćem u ovim programima budu dodatno upoznate sa načinom funkcionisanja EU i lakše se integrišu u njene sektorske politike. Vlada je usvojila Informaciju o zaključivanju Sporazuma između Ministarstva odbrane Republike Slovenije i Ministarstva odbrane Grne Gore o donaciji muzejskog eksponata ronilica „R2-M“ i prihvatila tekst Sporazuma. U Informaciji se navodi da je tokom obilaska
predstavnika Ministarstva odbrane Republike Slovenije Pomorskom muzeju u Tivtu iskazano interesovanje za ronilicu ,,R2-M" koja bi služila Ministarstvu odbrane Republici Slovenije kao muzejski eksponat. Nakon izvršene analize potreba, a u cilju unapređenja bilateralne saradnje dviju država, Ministarstvo odbrane je dalo saglasnost da se ronilica ustupi Ministarstvu odbrane Republike Slovenije. Donijeta je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom ograničenju izvoza određenih drvnih sortimenata. Važeća Odluka je donijeta sa ciljem stabilizacije tržišta drvnih sortimenata i sprečavanja njihove nestašice na domaćem tržištu. Kako je u međuvremenu došlo do nestašice peleta kao energenta važnog za grijanje a u izvozu se pojavljuju značajne količine, to je u cilju sprečavanja daljeg odliva peleta, odluke dopunjena odredbom o privremenom ograničenju izvoza. Obzirom da je proizvodnja peleta u Crnoj Gori značajno veća od potrošnje, dopunom odluke je ostavljena mogućnost izvoza peleta uz odgovarajuću dozvolu. Istovremeno, Odluka je usaglašena sa najnovijim propisima Evropske unije.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Podijeli na: