Ekonomija

18.07.2022
189

SAOPŠTENJE SA 12. SJEDNICE VLADE CRNE GORE

Vlada Crne Gore je, na danas održanoj 12. sjednici kojom je predsjedavao premijer dr Dritan Abazović, utvrdila predloge zakona o potvrđivanju protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Kraljevine Švedske i Republike Finske, koji će dostaviti Skupštini Crne Gore na donošenje po hitnom postupku.

Utvrđen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Izmjenama je planirano produženje roka za izradu plana generalne regulacije Crne Gore za 12 mjeseci odnosno do oktobra 2023. godine. Zakon će imati značajne ekonomske i socijalne efekte na Državu i stanovništvo jer će se na ovaj način obezbijediti stabilan i održiv sistem planiranja prostora. Plan generalne regulacije Crne Gore predstavlja osnov za veliki broj značajnih aktivnosti i postupanja propisanih Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, pa su, sledstveno tome, predviđene procedure u prelaznom periodu, koje su oročene i uslovljene donošenjem Plana.

Vlada je donijela Odluku o obrazovanju Koordinacionog tijela za praćenje stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi. Ovo Koordinaciono tijelo se obrazuje radi praćenja stanja zaliha proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi (pšenica, brašno, kukuruz, ulje, šećer, so, naftni derivati, ljekovi i medicinska sredstva, negazirana flaširana voda i drugi), kao i poremećaja na tržištu ovih proizvoda i predlaganja Vladi mjera koje su predviđene Planom interventnih nabavki za 2022. godinu.

Donijeta je Odluka o metodologiji za određivanje visine i vrijednosti koeficijenta za kriterijume prema kojima se određuju nagrade i naknade troškova za rad i nagrade za vođenje Odbora za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova. Shodno odredbama Zakona o zaštiti potrošača članovi Odbora imaju pravo na nagradu i naknadu troškova za rad u vijeću, a predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora imaju i pravo na nagradu za vođenje Odbora. Odbor funkcioniše pri Privrednoj komori kao funkcionalno nezavisan organ koji sprovodi vansudsko rješavanje potrošačkih sporova u oblastima u kojima nijesu osnovana tijela za rješavanje sporova ovlašćena od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Obezbjeđivanje nesmetanih uslova za funkcionisanje ovog Odbora doprinijeće efikasnijem, bržem i ekonomičnijem načinu rješavanja sporova potrošača, u odnosu na druge načine rješavanja te vrste sporova, posebno u odnosu na sudsko rješavanje.

Vlada je donijela Odluku o organizovanju Instituta za standardizaciju. Ovom Odlukom, Institut je osnovan kao nezavisna i neprofitna organizacija koja obavlja poslove od javnog interesa. Izvršeno je usklađivanje organizacije i poslovanje Instituta u skladu sa Zakonom o

standardizaciji, a na isti način kako su organizovana nacionalna tijela za standardizaciju u Evropskoj uniji.

Donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2022/2023. godinu. Izmjenom Odluke je povećan broj studenata koji imaju mogućnost da se besplatno školuju sa 3.344 na 3.394. Cijeneći veliko interesovanje svršenih srednjoškolaca za upis na novi studijski program Mehatronika na Mašinskom fakultetu, kao i činjenicu da prema evidenciji Zavoda za zapošljavanje nema nezaposlenih inženjera mehatronike, Vlada je donijela Odluku kojom se odobrio upis 50 kandidata na tom studijskom programu.

Vlada je donijela Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje. Cilj izrade Izmjena i dopuna PUP-a je da se stvore prostorno planski preduslovi za ekonomski razvoj Opštine, podsticanje investicija i otvaranje radnih mjesta, za realizaciju projekta biznis zona „Nedakusi“, „Cerovo“, „Vraneška dolina“, „Bistrička dolina“, „Rakonje - Ravna Rijeka“ i „Ribarevine – Poda“. Takođe, izmjenama ovog planskog dokumenta unaprijeđene su i smjernice za realizaciju pojedinih postojećih planskih rješenja. Dokument je pripremljen na način i po postupku predviđenim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, uključujući i sprovođenje prethodnog učešća javnosti i javne rasprave, kao i kompletnu proceduru vezanu za stratešku procjenu uticaja na životnu sredinu.

Usvojen je Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2019-2021. U Izvještaju je navedeno da je shodno novim zakonskim rješenjima predviđenim Zakonom o alternativnom rješavanju sporova povećan broj predmeta iz građanske i privredne oblasti koji se upućuju na medijaciju od strane sudova, građana i drugih pravnih subjekata, čime se povećao i broj predmeta koji se rješavaju pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, što je u dobroj mjeri rasteretilo sudove. Primjena Zakona obezbijedila je jedinstven pristup u načinu alternativnog rješavanju sporova, što je uslovilo i veću primjenu medijacije ili drugih načina rješavanja sporova, a samim tim, unaprijeđena je efikasnost i pravovremenost zaštite građana i drugih pravnih subjekata.

Vlada je usvojila Informaciju o imenovanju arbitara u panel Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova (ICSID). ICSID je nezavisni, depolitizovani i efikasni centar za rješavanje investicionih sporova čija dostupnost promoviše međunarodne investicije pružanjem povjerenja u proces rješavanja sporova. Osim što pomaže rješavanje sporova između investitora i država, ICSID je dostupan i za rješavanje međudržavnih sporova koji nastanu iz međunarodnih sporazuma o stranim ulaganjima i sporazuma o slobodnoj trgovini. Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da u ime Vlade obavijesti ICSID Sekretarijat da se u panel arbitara ispred Crne Gore imenuju Maja Kostić-MandićJorge E. ViñualesEma Vidak Gojković Aleksandar Đurišić.

U sklopu podrške razvoju sportske infrastrukture, Vlada je usvojila Informaciju o nastavku realizacije projekta “Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću“. U Informaciji se navodi da je tokom izvođenja radova ugovorene vrijednosti 4.587.341 eura, u cilju postizanja više kategorije stadiona, pokrenuta inicijativa za izmjenu projektne dokumentacije po preporukama UEFA. S tim u vezi, Vlada je zadužila Upravu javnih radova da sprovede postupak javne nabavke i realizuje aktivnosti na odabiru izvođača za dodatne radove u iznosu do cca 730.000,00 eura. Takođe, zaduženi su Uprava javnih radova i Ministarstvo

finansija da nedostajuća sredstva za realizaciju projekta u ukupnom iznosu od cca 1.510.000,00 eura planiraju Kapitalnim budžetom za 2023. godinu.

Vlada je usvojila Predlog za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje Opštine Danilovgrad kod Erste banke AD Podgorica, u iznosu od 500.000,00 eura. Zaduženje je planirano za nastavak projekta rekonstrukcije lokalnog puta Danilovgrad – Podgorica (preko Martinića). Navedeni projekat je sastavni dio Strateškog plana razvoja Opštine Danilovgrad za period 2019-2023. godine. Predmetni put koji povezuje seoska područja sa teritorija Spuža, Martinića i okolnih sela sa centrom Danilovgrada i Glavnim gradom ima veliki značaj posebno za razvoj poljoprivrede. Takođe, put vodi ka velikim svetilištima koja se nalaze na teritoriji Opštine Danilovgrad i od velikog je značaja za razvoj vjerskog turizma.

Van snage stavljen je zaključak Vlade, broj 04-447/2 od 17. februara 2022. godine sa sjednice od 10. februara 2022. godine. Na sjednici je konstatovano da u ovom trenutku nije prepoznata ekonomska opravdanost modela finansiranja NATO Inovacionog fonda, a da se može razmatrati opcija pristupanja Fondu u budućnosti usljed pozitivnih pomaka u domaćem IT ekosistemu. Zaključkom Vlade koji je stavljen van snage je bilo predviđeno da se iz Tekuće budžetske rezerve obezbijedi 3.200.000,00 eura za implementaciju kontribucije Crne Gore u Fond.

Vlada je usvojila Izvještaj o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sa organima nad kojima Ministarstvo vrši nadzor, za period januar - decembar 2021. godine.

Usvojen je i Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i donijet prelazni Akcioni plan za 2022. godinu za realizaciju Programa razvoja kulturnog turizma. U izvještajnom periodu uspješno je realizovano 7 aktivnosti, 7 su djelimično realizovane od kojih je 1 aktivnost iz prethodnog izvještajnog perioda, dok 3 aktivnosti nisu realizovane, što predstavlja 41% uspješno realizovanih aktivnosti. Izvještaj sadrži uvodni rezime, informacije o napretku u postizanju operativnih ciljeva, tabelu za izvještavanje po aktivnostima, preporuke i Prelazni Akcioni plana za 2022. godinu. Aktivnosti definisane Akcionim planom su strukturirane kroz operativne ciljeve Programa: obogaćivanje destinacijskog lanca turističkih proizvoda vrijednostima kulturne baštine, podizanje tržišne prepoznatljivosti kao destinacije kulturnog turizma i unapređenje destinacijskog upravljanja i menadžmenta.

Vlada je usvojila Izvještaj o sprovođenju Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za (2019-2021) za 2020. i 2021. godinu i donijela prelazni Akcioni plan za 2022. godine za realizaciju Programa razvoja ruralnog turizma. Cilj programa je kontinuirani razvoj diverzifikovane i autentične ruralne turističke ponude koja će stvoriti osnov za poboljšanje životnog standarda stanovništva u ruralnom području i zaustaviti njegovu depopulaciju. U prethodne dvije godine snažna podrška razvoju ruralnog turizma pružena je i kroz obezbjeđenje finansijskih sredstava od strane ministarstava nadležnih za poslove turizma i poljoprivrede, koja su bila usmjerena ne samo ka povećanju broja seoskih domaćinstava, već i ka unapređenju kvaliteta proizvoda, tj. diverzifikaciju i specijalizaciju ponude koja je jedna od bitnih komponenti neophodna za dalji razvoj ovog oblika turizma. U Izvještaju se navodi da ukupan broj aktivnosti iz Akcionog plana za 2020. i 2021. godinu koji su razvrstani u tri

operativna cilja iznosi 71, od čega je realizovano 40 ili 56,3%, nerealizovano 24 aktivnosti ili 33,8%, dok je djelimično realizovano 7 aktivnosti odnosno 9,8%.

Data je saglasnost da se Ministarstvu zdravlja ustupe prava upravljanja i korišćenja na urbanističkoj parceli broj 2 upisanoj u listu nepokretnosti broj 2254 KO Pljevlja, katastarska parcela broj 507/4, površine 4554 m² u zahvatu DUP-a „Mali Logor“ u Pljevljima, u cilju izgradnje stambene zgrade za potrebe zdravstvenih radnika. Ocijenjeno je da Vlada i na ovaj način nastavlja da doprinosi poboljšanju statusa zdravstvenih radnika, a posebno stvaranju uslova za njihovo zadržavanje u sjevernoj regiji Crne Gore.

Pored ostalog, Vlada je odlučila o više kadrovskih pitanja dostupnih na linku: https://www.gov.me/clanak/saopstenje-o-kadrovskim-pitanjima-sa-12-sjednice-vlade.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

 

Podijeli na: