Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

12.02.2024
787

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE SA URBANISTIČKO-TEHNIČKIM ELEMENTIMA ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U PRŽICAMA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/24-1176 od 26.01.2024.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih za izgradnju fekalne kanalizacije sa pumpnom stanicom u naselju Pržice koja će se postaviti u putnom pojasu postojeće saobraćajnice sa priključcima i to na sledećim kat. parc. 28, 44, 46, 10/1, 10/25, 10/26, 6/1 sve K.O. Dub i na kat. parc. 1133/2, 1044/9, 1044/1, 1044/3, 1043/3, 1042 i 1045 sve K.O. Kavač i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 29.01.2024. do 12.02.2024.godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 12.02.2024.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-urbanizam-stanovanje-i-ure%C4%91enje-prostora/obavjestenje-i-program-javne-rasprave/

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA OPŠTINE KOTOR
 

Podijeli na: