Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

12.02.2024
1240

ODRŽANA CENTRALNA JAVNA RASPRAVA O PROGLAŠENJU SPOMENIKA PRIRODE SOPOT I DRAŽIN VRT

Tekst: Biljana Marković
Foto: Radio Kotor / B.M.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Studije zaštite i Nacrtima Odluka o proglašavanju Spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt”, održana je danas u skupštinskoj sali Palate Bizanti.

Javnu raspravu je u ime Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera otvorila Anela Sijarić-Đečević, koja je navela je da je ovaj vladin resor 8. septembra 2021. godine pokrenuo prventivnu zaštitu za prostor Sopot i Dražin vrt. 

“Da bi ove godine pokrenulo inicijativu za njegovu punopravnu zaštitu. Urađene su Studije zaštite za ova dva lokaliteta koja je vodila koordinatorka Milka Rajković-Mitrović u ime Agencije za zaštitu prirode. Ona će predstaviti prezentaciju za ovaj lokalitet. Nakon toga će uslijediti proglašenje od strane Vlade Crne Gore gdje će Ministarstvo da kandiduje ova dva lokaliteta za spomenik prirode”, kazala je Sijarić-Đečević.

Po riječima Rajković-Mitrović, Agencija za zaštitu prirode je 2021. godine uradila stručnu analizu za navedene lokalitete, te je donešena odluka za njihovo stavljanje pod preventivnu zaštitu, pri čemu je za upravljača određeno Javno preduzeće (JP) za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.    

Prema Nacionalnoj kategoriji zaštićena područja Sopot i Dražin vrt pripadaju, kazala je, kategoriji 4 u koju spadaju područja u kojem su zaštićene divlje vrste biljka i životinja, gljiva i njihova staništa, kojima se upravlja radi njihove zaštite. 

Lokalitet Sopot nalazi se sa jugozapadne strane Risna od kojeg je udaljen oko jedan kilometar. Obuhvata, dodaje, u svom kopnenom dijelu zonu ispod Jadranske magistrale, između naselja Vitoglav, iznad uvale Sopot u kojoj je ušće vrela Sopot u more i naselja Strp.

“Uvala, vrulja predstavlja centralni dio predmetnog zaštićenog područja u visinskoj zoni 35 do 55 metara nadmorske visine. Lokalitetu Sopot u kopnenom dijelu pripadaju kat. parcele 610/ 1 dio, 610/2 dio, 611, 612 i dio 614, sve u KO Risan. Lokalitet Dražin vrt nalazi se između naselja Dražin vrt, od kojeg je udaljen 1.050 metara i naselja Perast od kojeg je udaljen 850 metara. Lokalitet se nalazi u uskom priobalnom pojasu ispod Jadranske magistrale. U kopnenom dijelu nalazi se na kat. parceli 795 KO Perast”, navela je Rajković-Mitrović.

Glavni razlog zbog kojeg se neko područje predlaže za stavljenje pod zaštitu je vrijednost njegovog biodiverziteta, posebno, pojašnjava, one vrste i staništa koje su značajne za zaštitu.   

“U ovom slučaju u morskom dijelu naselja i staništa vrulje sa vrstom Zlatnog korala Savalia Savaglia koja se nalazi na dodatku 2 Bernske konvencije, zaštićena je na osnovu Barselonske konvencije i na nacionalnom nivou Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta. Od kopnenih vrsta navedeni lokaliteti pripadaju zoni EU mediteranske zimzelene vegenatcije predstavljene različitim degradacionim stadijumima šuma hrasta, crnike, tipa makija, u kojoj je često prisutan, ponegdje i dominantan Alpski bor”, kazala je ona, dodavši da ova dva lokaliteta predstavljaju “specifikum” na nivou Sredozemnog mora.

Treba imati u vidu da su kolonije Zlatnog korala u Bokokotorskom zalivu možda čak i jedinstvene u svijetu prema dubini na kojoj se nalaze i prema biocenozama koje grade.

Rajković-Mitrović je precizira da ukupna površina zaštićenog područja Sopot iznosi 3,43 hektra.

“Za zaštitu staništa i vrsta formirane su dvije zone. Granica druge zone na lokalitetu Sopot počinje pet metara od obalne linije, prati graničnu liniju sa nešto više od 50 metara širine. Takođe u dužini od 278 metara. Njena površina iznosi 2,32 hektra. Imamo treću zonu u moru. To je uzani pojas uz obalnu liniju koji je širok pet metara, prati obalnu liniju. Njena površina je 0,15 hektara i imamo treću zonu na kopnu na lokalitetu Sopot. Takođe počinje sa obalne linije, morske linije na jugozapadnom kraju obale, na graničnoj kat parceli 610/2. Izlazi na morsku obalu. Površina treće zone na kopnu je 0,95 hektara. Takođe je napravljen zaštitni pojas u kopnenom dijelu gdje se graniči sa trećom zonom zaštite i Jadranske magistrale. Površina zaštitnog pojasa je 0,24 hektra”, navela je ona.   

Ukupna površina spomenika prirode za lokalitet Dražin vrt iznosi 1,34 hektra. Predviđene su dvije zone zaštite. Druga je morski dio, pet metara udaljen od obale gdje prati obalnu liniju i njena površina iznosi 1,14 hektra. Treća zona u moru površine je 0,11 hektra.

Zbog negativnih uticaja je takođe napravljen zaštitni pojas i ukupne površine 0,04 hektra.

Kompletan lokalitet Dražin vrt nalazi se u kat. parc. 795 KO Perast.  

Osvrćući se na nedozvoljene radnje u drugoj zoni zaštite, Rajković-Mitrović naglašava da su to sve aktivnosti kojima se mogu narušiti primarne vrijednosti zaštićenog lokaliteta i uticaja na njihove izvorne karakteristike.

“Zabranjeno je sidrenje plovila, izvođenje hidrogeoloških radova, deponovanje, skladištenje i odlaganje svih vrsta otpada, namjerno unošenje i širenje neautohtonih biljnih i životinjskih vrsta, uznemiravanje, hvatanje i ubijanje životinja, privredni i sportski ribolov, marikultura, mijenjanje prirodnih vrijednosti područja, svaka promjena postojeće morfologije terena, izgradnja infrastrukture u moru, oštećenje podmorskih geoloških i geomorfoloških vrijednosti, zagađenje i ugrožavanje mora i drugo”, navela je između ostalog Rajković-Mitrović.        

U ime Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, sekretarka Bojana Petković, interesovala se o mogućnosti uvođenja video nadzora na područjima zaštite, dok je dr Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora (IBM) Kotor predložila da se zaštitni pojas stavi i u moru, odnosno da druga zona zaštite ide do obalne linije.  

U ime Sekretarijata skupu je prisustvovala i Jelena Vuković, a Uprave pomorske sigurnosti (UPS) Bar Nedžad Kapidani.

Javna rasprava traje do 20. februara do kada zainteresovani subjekti svoje primjedbe, predloge i sugestije mogu dostaviti u pisanoj formi putem pošte na adresu Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Adresa: IV Proleterske brigade br.19, 81000, Podgorica, Crna Gora, do 12 časova. Takođe, neposredno pisarnici Ministarstva, kao i na e-mail arina.maras@mert.gov.me

Javni uvid u štampanu formu Nacrta Studije zaštite i Nacrte Odluka o proglašavanju spomenika prirode „Sopot“ i „Dražin vrt” se može izvrišiti u kancelariji Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine - Opština Kotor, svakog radnog dana od 08 do 11 časova.
   
Ministarstvo će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Podijeli na: