Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

05.09.2023
262

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE “TREŠNJICA”

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-21870 od 04.09.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Trešnjica” i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 05.09.2023. do 19.09.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 19.09.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

 

NACRT

 

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2023.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Trešnjica”

 

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju javne rasvjete “Trešnjica” na djelovima kat.parc. 1040, 2461, 818, 902, 916, 957, 958, 1062, 2461, 1013, 1014, 1015, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1039, 1044, 1045, 1222, 1220 i 1230 sve K.O. Kubasi.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje saobraćajnice na djelovima kat. parc. 1040 i 2461 K.O. Kubasi.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG „ br. 44/18, 43/19).

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).

Član 4

Programski zadatak, broj 03-334/23-10765-1 od 30.08.2023. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2023.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNICA
Maja Mršulja

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), a na osnovu inicijative Sekretarijata za investicije, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju javne rasvjete “Trešnjica” na djelovima kat.parc. 1040, 2461, 818, 902, 916, 957, 958, 1062, 2461, 1013, 1014, 1015, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1039, 1044, 1045, 1222, 1220 i 1230 sve K.O. Kubasi.

Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje saobraćajnice na djelovima kat. parc. 1040 i 2461 K.O. Kubasi.

Nacrt Odluke se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

 

Podijeli na: