Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

05.09.2023
234

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE “LJEŠEVIĆI-POD KAMENOLOM”

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-21874 od 04.09.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Lješevići-pod kamenolom” i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 05.09.2023. do 19.09.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 19.09.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

NACRT

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2023.godine, donijela je:

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Lješevići – pod kamenolom”

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju javne rasvjete “Lješevići – pod kamenolom” na djelovima kat.parc. 1555, 569, 424, 345, 1553, 1554, 488, 490, 312524, 486, 498/3, 498/5, 485, 487, 482, 430, 464, 497/1, 565/4, 500/1, 502, 509, 510, 516, 572/2, 496/2, 493, 423, 425, 414/1, 1544, 347, 355/4, 353, 364/1, 366/2, 296/2, sve K.O. Lješevići.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje saobraćajnice na dijelovima kat. parc. 1555, 569, 424, 345, 1553, 1554, 488, 490, 312 sve K.O. Lješevići u dužini od oko 3 km.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG „ br. 44/18, 43/19).

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).

Član 4

Programski zadatak, broj 03-334/23-17458-1 od 30.08.2023. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2023.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR PREDSJEDNICA
Maja Mršulja

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), a na osnovu inicijative Sekretarijata za investicije, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju javne rasvjete “Lješevići – pod kamenolom” na djelovima kat.parc. 1555, 569, 424, 345, 1553, 1554, 488, 490, 312524, 486, 498/3, 498/5, 485, 487, 482, 430, 464, 497/1, 565/4, 500/1, 502, 509, 510, 516, 572/2, 496/2, 493, 423, 425, 414/1, 1544, 347, 355/4, 353, 364/1, 366/2, 296/2, sve K.O. Lješevići.

Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje saobraćajnice na dijelovima kat. parc. 1555, 569, 424, 345, 1553, 1554, 488, 490, 312 sve K.O. Lješevići u dužini od oko 3 km.

Nacrt Odluke se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

 

Podijeli na: