Ekonomija

20.01.2021
536

KOMUNALNO KOTOR - JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKUP PRODAJNIH OBJEKATA

Na osnovu Odluke br.5239 od 16.12.2020.godine, DOO »Komunalno Kotor« Kotor oglašava

 

JAVNI POZIV Za dostavljanje zatvorenih ponuda za davanje u zakup prodajnih objekata

Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za davanje u zakup na odredjeno vrijeme:

Šest prodajnih objekata montažnog tipa na natkrivenom dijelu gradske pijace u Kotoru /pod »Markat«/ za trgovinsku namjenu 

Red. broj.

      Objekat

 Površina u  m² po objektu

               Namjena

  Početna mjeseč. cijena    zakupa po objektu bez     PDV-a.

    Rok     zakupa

1.

 Objekat br.

1, 3, 6, 7 i 9

      14,00

 

  trgovina –prehrambeni                          proizvodi

  

          250,00 €

 

 1 godina

 II Prodajni objekti se izdaju u viđenom stanju

 III Pravo učešća u postupku licitacije imaju pravna i fizička lica uz obavezu uplate 10% od početne cijene, do početka javne licitacije, na žiro račun br. 535-5347-43 ili na blagajni Društva.

 Ponuda treba da sadrži:

       1.Tačan naziv i adresu ponuđača, firmu, sjedište, PIB, JMB i šifru djelatnosti

  1. Cijenu zakupa u € ( eurima)
  2. Oznaku pozicije na koji se ponuda odnosi
  3. Pečat i potpis za privredna društva i preduzetnike, odnosno potpis ponudjača za fizička lica.

Obaveza ponuđača za pravna lica i preduzetnike je da u dokumentaciji ponude dostave lične podatke:sjedište pravnog lica, dokaz o registraciji, dokaz da pravno lice nije pod stečajem izdatog od nadležnog organa - Privrednog suda i dokaz da plaćanja prema pravnom licu nijesu obustavljena, dokaz da su izmirene poreske obaveze - akt Poreske uprave na čijem je području sjedište pravnog lica kao i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 30.11.2020. godine prema DOO »Komunalno Kotor«.

Sva priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva

Obaveza ponudjača za fizička lica je: da u dokumentaciji ponude dostavi lične podatke (ime i prezime, adresa stanovanja ,JMBG i broj lične karte), - i dokaz da nema dugovanja zaključno sa 31.12.2020. godine prema DOO »Komunalno Kotor« Kotor po bilo kom osnovu.

 IV Prilikom izbora najpovoljnijeg ponudjača polaziće se od kriterijuma: najviše ponuđene cijene.

 V Ponudu dostaviti u zapečaćenoj koverti s naznakom »Za javno nadmetanje« - ne otvaraj'' uz preciznu oznaku pozicije /redni broj / svakog radnog dana zaključno sa 22.01.2021.godine do 8,00 časova, neposrednom predajom na arhivi DOO.»Komunalno Kotor« Kotora, Škaljari b.b Kotor.

 VI Javno otvaranje, na koje su pozvani svi zainteresovani ponuđači će biti održano dana 22.01.2021..godine sa početkom u 08,00 časova u prostorijama DOO »Komunalno Kotor« Kotor.

 Ponude dostavljene poslije navedenog roka (neblagovremene), kao i one koje nijesu zapečaćene neće se razmatrati i vraćaju se ponuđaču.

 Ponuda koja ne sadrži sve dokaze utvrđene tekstom javnog poziva smatra se nepotpunom i ista se neće razmatrati.

 Učesnici na javnom pozivu će biti obaviješteni o ishodu istog u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.

 Sa najpovoljnijim ponuđačem će biti zaključen ugovor o zakupu objekta u roku od 3 dana od konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

U slučaju da se najpovoljniji ponuđač povuče iz nadmetanja , D.O.O. »Komunalno Kotor« Kotor će zadržati depozit i obratiti se drugom ponuđaču u skladu sa redosljedom plasmana ponuda.

 Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena, izvršiće se povraćaj iznosa garancije nakon zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem tj. ponuđačem čija je ponuda prihvaćena.

 Napomene:

I.Ugovor o zakupu može se zaključiti samo sa ponudjačem koji je dostavio ponudu, odnosno:

a)ukoliko je ponudjač fizičko lice Ugovor će se zaključiti sa fizičkim licem,

b)ukoliko je ponudjač privredni subjekat Ugovor će se zaključiti sa privrednim subjektom

 

II Prilikom zaključenja ugovora izabrani ponudjači su dužni dostaviti garanciju Ugovora – za pravna lica i preduzetnike tri mjenice sa mjeničnim ovlašćenjima, a za fizička lica depozit u iznosu jedne mjesečne zakupnine.

 

III Dosadašnji korisnici u koliko ne budu izlicitirali objekat na koji su imali u zakup, dužni su da vrate ključeve, jer u protivnom izvršit će se zamjena brave i objekat ustupiti licu kao najboljem ponidjaču.

 

Sva bliža objašnjenja mogu se dobiti na telefon 032/ 325-677.

Komisija za sprođjenje postupka licitacije

 

Podijeli na: