Ekonomija

22.08.2021
419

JAVNI UVID I TRIBINA POVODOM RADOVA NA HOTELU BLUE KOTOR BAY

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor obavještava o javnom uvidu i javnoj tirbini o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije sa dogradnjom i nadogradnjom postojećeg hotela sa depadansima ''BLUE KOTOR BAY'', kategorije 5*, planiran na dijelu urbanističke parcele koju čine katastarske parcele br. 654, 655, 656/1, 656/3, 657 i 658 KO Stoliv I, u zahvatu GUR-a (planska jedinica Stoliv I), PUP-a Opštine Kotor.

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještava zainteresovanu javnost da je preduzeće ''Krolbay'' d.o.o. iz Podgorice, podnijelo Zahtjev za izdavanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije sa dogradnjom i nadogradnjom, postojećeg hotela sa depadansima ''BLUE KOTOR BAY'', kategorije 5*, planiran na dijelu urbanističke parcele koju čine katastarske parcele br. 654, 655, 656/1, 656/3, 657 i 658 KO Stoliv I, u zahvatu GUR-a (planska jedinica Stoliv I), PUP-a Opštine Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 27.08.2021. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Palati Bizanti, Opština Kotor, dana 27.08.2021. godine, sa početkom u 12 časova.                                                                                                                                  

(Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine  Bojana Petković)

Podijeli na: