Ekonomija

05.08.2022
335

JAVNI UVID I JAVNA TRIBINA-ELABORAT ZA AUTO-KAMP KOSTANJICA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Dušan Milinović, iz Morinja, Kotor, podnio Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat otvorene površine u funkciji privremenog objekta auto-kamp , planiran na kat. parc. br. 71 i 72 KO Kostanjica.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajtu Opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 25.08.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se Palati Bizanti, Stari grad, dana 22.08.2022. godine, sa početkom u 10  časova.''                                                                                                                                 

v.d. Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine Bojana Petković, dipl.inž.arh.

Foto: IZ Elaborata (Slika 3. Postojeći izgled predmetne lokacije)

Podijeli na: