Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

17.04.2023
204

JAVNI POZIV NVO ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NVO U U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2

OPŠTINE BUDVA, HERCEG NOVI I KOTOR U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG ČLANA/ICE, PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2023.  U SKLOPU REGIONALNOG PROGRAMA LOKALNE DEMOKRATIJE NA ZAPADNOM BALKANU 2 (ReLOaD2) 

Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2023. godini u okviru ReLOaD 2 projekta (u daljem tekstu: Komisija) čini 6 članova/ica, i to:  tri člana/ice – predstavnika/ce opština Klastera, dva člana/ice – predstavnika/ce UNDP i jedan član/ica – predstavnik/ca nevladinih organizacija koje djeluju u sljedećim oblastima: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika i kultura.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika. 

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije, određuje se lokalni službenik/ca  jedne od gore navedenih lokalnih samouprava. 

Nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu u u Komisiju ako: 

-          je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva

-           u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su definisane kao prioritetne,

-          se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

-          je u prethodne tri godine, u vezi sa gore navedenim oblastima sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

-          je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-          više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenicie. 

Nevladina organizacija može da predloži svog/ju predstavnika/cu u u Komisiju ako: 

-   je upisana u registar NVO najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;

-   ima sjedište na teritoriji opština Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat;

-   je u prethodnoj godini realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;

-   više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci  ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima čiji je osnivač država ili opština. uspjeha). 

Predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje: 

-   je državljanin Crne Gore i ima prebivalište na teritoriji Opština Budva, Herceg Novi ili Kotor;

-   posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekata;

-   nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu čiji je osnivač država ili opština. 

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove dostavlja jednoj od opština- članica Klastera predlog predstavnika/ce u Komisiju potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije, sa potrebnom dokumentacijom. 

Predlog se podnosi na obrascu koji sadrži: naziv opštine kojoj se dostavlja; naziv "OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U KOMISIJU"; ime i prezime predstavnika/ce nevladine organizacije; naziv nevladine organizacije koja predlaže predstavnika; podatke o dokumentaciji koja se dostavlja uz predlog, kao i mjesto za potpis lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije. 

Uz predlog nevladina organizacija dostavlja:

-       dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);

-       fotokopiju Statuta nevladine organizacije;

-       dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa utvrđenim strateškim oblastima, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-       dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

-       izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-       fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;

-       biografiju predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;

-       dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblastima koje su utvrđene kao strateške (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-       izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;

-       izjavu predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga/je ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiju. 

Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor će, u roku od sedam dana od isteka roka za predlaganje, na svojim internet stranicama objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile sve tražene uslove. 

Uz listu će opštine objaviti spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume. 

Komisija za izbor članova Komisije izabraće za člana predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove. 

Nevladina organizacija koja predlaže predstavnik/cu nevladinih organizacija u Komisiji, kao i sve nevladine organizacije koje su podržale taj prijedlog, ne mogu biti razmatrani za finansiranje iz ReLOaD sredstava.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se jednoj od četiri opštine Klastera: Budva, Herceg Novi, i Kotor putem pošte ili lično na adrese:

Opština Budva                                     Opština Herceg Novi                                           Opština Kotor                  

Trg Sunca br. 3                                    Trg Maršala Tita br.2                                         Stari grad 317                  

85310 Budva                                        85340 Herceg Novi                                            85330 Kotor                      

Rok za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u Komisiju je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) zvanično je počeo sa realizacijom 1. januara 2021. godine, kao nastavak prethodne faze ReLOaD programa koja je uspješno završena u decembru 2020. godine. Program se sprovodi u šest zemalja i teritorija Zapadnog Balkana - Albaniji, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu[1] i Srbiji, do kraja 2024. godine. ReLOaD2 finansira Evropska unija iz sredstava Multi-Country Civil Society Facility, uz kofinansiranje UNDP-a i lokalnih samouprava koje će biti obuhvaćene programom. 

Podijeli na: