Ekonomija

10.07.2020
393

JAVNE RASPRAVE OD 30. JUNA DO 15. JULA

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor informiše o programima i održavanju javnih rasprava od 30. juna do 15. jula 2020. godine. 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE U DOBROTI, ULICA 21.MAJA (U BLIZINI SKRETANJA ZA TREĆI PUT, KOD AUTOCENTRA „JUG“)

 Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, ulica 21.maja (u blizini skretanja za Treći put, kod autocentra „Jug“), u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine. 

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova. 

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. 

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine. 

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU STS 10/0,4 kV, 250kVA „PIPOLJEVAC“ SA PRIKLJUČNIM 10Kv VODOM, K.O.DUB, KOTOR 

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju STS 10/0,4 kV, 250kVA „Pipoljevac“ sa priključnim 10Kv vodom, K.O.Dub, Kotor, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine. 

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova. 

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. 

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine. 

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor. 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU PRIKLJUČNOG PUTA ZA PRIKLJUČENJE EKSPLOATACIONOG POLJA „LEDENICE“ NA MAGISTRALNI PUT M-8 LIPCI-VILUSI, LOKALITET LEDENICE 

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju priključnog puta za priključenje eksploatacionog polja „Ledenice“ na magistralni put M-8 Lipci-Vilusi, lokalitet Ledenice, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine. 

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova. 

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. 

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine. 

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor. 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE STUBNE TRAFOSTANICE STS 10/0,4KV 250KV SA PRIKLJUČNIM 10KV KABLOVSKIM VODOM NA KAT.PARC.691 K.O.VRANOVIĆI 

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250kV sa priključnim 10kV kablovskim vodom na kat.parc.691 K.O.Vranovići, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine.

 U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova. 

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. 

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine. 

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor. 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE U ULICI 21.MAJA (UZ „TREĆI PUT“) U KOTORU, NASELJE DOBROTA, PREKO KAT.PARCELA 2565/1 I 1512/3 K.O.DOBROTA

Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Kotoru – naselje Dobrota preko kat. parcela br. 2565/1 i 1512/3 KO Dobrota I, u trajanju od 15 dana. 

Javna rasprava će trajati od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine. 

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova. 

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. 

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine. 

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor. 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

 

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZMJEŠTANJE-PODIZANJE 10KV I 35KV VAZDUŠNOG VODA I IZGRADNJA DTS 10/0,4KV, 1X630KVA SA PRIKLJUČNIM 10KV KABLOVSKIM VODOM NA UP 19, KOJU ČINE KAT.PARCELE 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 K.O.KUBASI

 Odlukom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izmještanje-podizanje 10kV i 35kV vazdušnog voda i izgradnja DTS 10/0,4kV, 1x630kVA sa priključnim 10kV kablovskim vodom na UP 19, koju čine kat.parcele 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 K.O.Kubasi, u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine. 

U toku javne rasprave, građani, pravna lica i drugi zainteresovani korisnici prostora, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorijama Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00 časova.

Svi učesnici u javnoj raspravi koji budu imali primjedbe na predloženu Odluku mogu svoje primjedbe u pisanoj formi dostaviti do 15.07.2020.godine Sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje preko Građanskog biroa Opštine Kotor. 

Javna rasprava će se oglasiti preko sredstava javnog informisanja i na sajtu Opštine.

 Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje. 

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,

GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

Podijeli na: