Alat za prilagodljivost

 • Veći tekst
 • Font za disleksiju
 • Podebljanje teksta
 • Crno-bijelo
 • Visoki kontrast
 • Kursor
 • Resetuj
 • Pristupačnost

Ekonomija

08.11.2023
297

JAVNA RASPRAVA O KABLOVSKOM VODU ZA PROIZVODNJU MASLINOVOG ULJA

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-27675 od 07.11.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje priključnog NN kablovskog voda od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja “ČELEBIĆ AGRAR” u Kotoru i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 08.11.2023. do 22.11.2023.godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 22.11.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.
(Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora)

U nastavku Nacrt.

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4 stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2023.godine, donijela je


O D L U K U
o utvrđivanju lokacije za postavljanje priključnog NN kablovskog voda od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja
ČELEBIĆ AGRAR” u Kotoru

Član 1
Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju lokalnog objekta od opšteg interesa - priključnog NN kablovskog voda od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno-mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja “ČELEBIĆ AGRAR” d.o.o.Podgorica. Kablovski vod se polaže preko sledećih katastarskih parcela: br. 1191, 1559 sve K.O.Lješevići, 1480, 804, 805, 1467/1 sve K.O.Vranovići.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je “ČELEBIĆ AGRAR”d.o.o. Podgorica.
Član 2
Glavni cilj ovog projekta je nastavak realizacije Investicionog programa, u skladu sa zaključenim Ugovorom o zakupu zemljišta Vranovići, Opština Kotor zaključenim između Države Crne Gore i doo “ČELEBIĆ AGRAR” , broj 460-73/18-1 od 09.05.2018. godine i Idejnim rješenjem za objekat za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda i stambeni objekat za smještaj zaposlenih- fabrika za proizvodnju maslinovog ulja, na koje je Vlada Crne Gore dala saglasnost zaključkom br. 07-460/23-3912/2 od 05.09.2023. godine.

Član 3

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA
Ovim programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuje se lokacija / trasa NN kablovskog voda od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja “ČELEBIĆ AGRAR” u Kotoru, na sledećim katastarskim parcelama: kat.parc1191 i 1559 sve K.O. Lješevići, i kat.parc. 1480, 804, 805 i 1467/1 sve K.O. Vranovići.
Član 4
CILJ I PREDMET
Izgradnjom, tj. postavljanjem predmetnog niskonaponskog kabla od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja, objezbjeđuje se nastavak projekta podizanja maslinjaka, u skladu sa Ugovorom o zakupu lokacije KO Vranovići,

Član 5
OPIS LOKACIJE

Trasa polaganja niskonaponskog podzemnog voda (0,6/1 kV) planirana na katastarskim parcelama br. 1191 i 1559sve K.O. Lješevići i na katastarskim parcelama br. 1480, 804, 805 i 1467/1 sve K.O. Vranovići, Opština Kotor, u dužini od 350 m.
Početna tačka je NN razvodni ormar postojeće STS 10/0,4kV Lješevići na dijelu k.p. 1191, K.O. Lješevići, Opština Kotor, a krajnja tačka je budući priključno mjerni ormar (PMO) u sklopu planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja na dijelu k.p. 1467/1 K.O. Vranovići, Opština Kotor.
Situacioni plan iz ovjerenog Geodetskog elaborata “Predlog trase položaja kabla od postojeće STS 10/0,4 kV Lješevići na kat.parc. 1191 KO Lješevići- Opština Kotor, do buduće uljare na kat.parc. 1467/1 KO Vranovići- Opština Kotor”Član 6
OSNOVNI PROJEKTNI PARAMETRI / OSNOVE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
 

1.

OPŠTI PODACI

1.1.

Investitor:

,,ČELEBIĆ AGRAR” DOO PODGORICA

1.2.

Naziv objekta:

Priključni NN kablovski vod (0,6/1 kV)

1.3.

Mjesto gradnje:

Opština Kotor na sljedećim katastrskim parcelama:

 • p. 1191 K.O. Lješevići,
 • p. 1559 K.O. Lješevići,
 • p. 1480 K.O. Vranovići,
 • p. 804 K.O. Vranovići,
 • p. 805 K.O. Vranovići i
 • p. 1467/1 K.O. Vranovići.

1.4.

Predmet projekta:

Glavnim projektom obraditi trasu polaganja priključnog NN kablovskog voda (0,6/1kV)

2.

TEHNIČKI PODACI PRIKLJUČNOG NN KABLOVSKOG VODA (0,6/1 kV)

2.1.

Nazivni napon kablovskog voda:
 

Niski napon (0,6/1 kV)

2.2.

Vrsta kablovskog voda:

Kablovski podzemni
 

2.3.

Podaci o kablu:

Kabal sa aluminijumskim provodnicima tipa X(P)P00-A predviđen za direktno polaganje u zemlji.

2.4.

Početna tačka:

NN razvodni ormar postojeće STS 10/0,4kV Lješevići na dijelu k.p. 1191, K.O. Lješevići, Opština Kotor.

2.5.

Krajnja tačka:

Budući priključno mjerni ormar (PMO) u sklopu planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja na dijelu k.p. 1467/1, K.O. Vranovići, Opština Kotor.

2.6.

Način polaganja kablovskog voda:

Priključni NN kablovski vod polagati slobodno u kablovskom rovu širine 40cm i dubine 80cm, saglasno tehničkim preporukama (uz upotrebu gal štitnika, pocinčane trake za uzemljenje i PVC trake za upozorenje).
Na mjestu ukrštanja trase kablovskog voda sa površinom kolovoza (postojećih i buducih saobraćajnica prema vazećem planskom dokumentu) predvidjeti izradu kablovske kanalizacije od 2xØ110mm HDPE cijevi (jedna cijev rezervna) u rovu širine min. 50cm i dubine 1,10m - 1,20m u posteljici od sitnozrnatstog pijeska granulacije 0-4mm (nasuti sloj pijeska min. 10cm ispod energetskih kablova i min. 10cm sloj pijeska nakon polaganja energetskih kablova).
 

2.7.

Trasa kablovskog voda:

Trasa polaganja kablovskog voda je planirana na katastarskim parcelama br. 1191 i br. 1559 K.O. Lješevići i na katastarskim parcelama br. 1480, br. 804. br. 805 i br. 1467/1 K.O. Vranovići, Opština Kotor (prikazano na situacionom planu u prilogu).
Nakon polaganja kablovskog voda sve površine je potrebno vratiti u prvobitno stanje.
 

2.8.

Dužina trase:

350 metara

2.9.

Način i obezbjeđenje iskopa:

Predvidjeti iskop rova prema prostorno ograničavajućim faktorima i uslovima.
Predvidjeti obezbjeđenje iskopa u potrebnom obimu, a u zavisnosti od mjesta i dubine iskopa, kao i udaljenosti postojećih nadzemnih i podzemnih objekata od iskopa.
 

2.10.

Ispuna rova:

lspunu kablovskog rova predvidjeti u skladu sa preporukama i odgovarajućim uslovima, sa aspekta hlađenja.
 

2.11.

Podaci o kablovskim završecima:

Predvidjeti toploskupljajuće kablovske završetke za unutrašnju montažu.

2.12.

Geodetsko snimanje trase:

Predvidjeti geodetsko snimanje trase položenog kabla sa dostavljanjem lnvestitoru snimka u elektronskoj i papirnoj formi.

2.13.

Uzemljenje:

Duž trase polaganja kablovskog voda predvidjeti pocinčanu traku Fe-Zn 25x4mm za uzemljenje i njeno povezivanje na oba kraja.
 

3.

OSTALI RADOVI

3.1.

Povećanje snage postojeće STS 10/0,4kV Lješevići

Na postojećoj STS 10/0,4kV Lješevići predvidjeti povećanje snage trafostanice zamjenom postojećeg transformatora manje snage sa novim transformatorom veće snage uz zamjenu NN razvodnog ormara a sve u skladu sa Uslovima za izradu tehničke dokumentacije br. 30-20-05-1602/1 od 27.10.2021. godine izdati od strane CEDIS doo Podgorica.
 

3.2.

Funkcionalno ispitivanje:

Potrebno je izvršitit funkcionalno ispitivanje opreme prije pustenja u rad.

3.3.

Ispitivanje instalacija:

Potrebno je predvidjeti ispitivanja instalacija i opreme sa obezbjeđivanjem pozitivnog stručnog nalaza - atesta od strane ovlašćene institucije.
 

4.

USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

 

 • Situacioni plan polaganja priključnog NN kablovskog voda ;
 • Uslovi za izradu tehničke dokumentacije, br. 30-20-05-1620/1 od 27.10.2021. godine izdati od strane CEDIS doo Podgorica ;
 • Dopuna uslova za izradu tehničke dokumentacije br. 30-20-05-3670/1 od 19.08.2022. godine izdati od strane CEDIS doo Podgorica ;

 

 

 

 


IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu okolnog terena i postojeće infrastrukture, na osnovu čega će utvrditi potrebu za izmještanjem postojećih instalacija vodovodne mreže, telekomunikacionih i elektroinstalacija, dalekovoda i sl.
Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju. Posebno treba obratiti pažnju na lokacije gdje postoje izgrađeni objekti ili površine posebne namjene.
Detaljan geodetski snimak terena neophodno je obezbijediti kako bi isti poslužio kao podloga za izradu tehničke dokumentacije.
Projekat uraditi u svemu prema važećim standardima i propisima koji uređuju ovu oblast.
Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019).

Član 7
Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG „ br. 44/18, 43/19).
Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).
Član 8
O sprovođenju ove Odluke staraće se podnosilac Inicijative za donošenje ove Odluke, privredno društvo “ČELEBIĆ AGRAR” doo Podgorica.
Član 9
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.
Broj: 11-_______
Kotor, ____2023.godine
SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR
PREDSJEDNICA

Maja Mršulja
O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), a na osnovu inicijative privrednog društva “ČELEBIĆ AGRAR” doo Podgorica, ovaj organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju/postavljanje NN kablovskog voda od postojeće stubne trafostanice STS 10/0,4kV Lješevići do priključno mjernog ormara planirane fabrike za proizvodnju maslinovog ulja “ČELEBIĆ AGRAR” u Kotoru, na sledećim katastarskim parcelama: kat.parc1191 i 1559 sve K.O. Lješevići, i kat.parc. 1480, 804, 805 i 1467/1 sve K.O. Vranovići.

Kompanija “Čelebić Agrar” d.o.o. Podgorica je sa Državom Crnom Gorom zaključila Ugovor o zakupu lokacije Vranovići br. 460-73/18-1 dana 09.05.2018. godine, a sve u cilju realizacije projekta podizanja maslinjaka. U toku izrade projektne dokumentacije za planirani objekat za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda i stambeni objekat za smještaj zaposlenih (Fabrika za proizvodnju maslinovog ulja), investitor je od strane CEDIS d.o.o dobio Uslove za izradu tehničke dokumentacije br. 30-20-05-1602/1 od 27.10.2021. godine na osnovu kojih je uradio Elaborat originalnih terenskih podataka – predlog trase položaja kabla od postojeće trafostanice STS 10/0,4 kV “Lješevići” do budućeg objekta uljare. Kako planirana trasa nije predviđena važećim planskim dokumentom, investitor se obratio Sekretarijatu za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor, zahtjevom za donošenje Odluke o utvrđivanju lokacije sa programskim zadatkom sa elementima urbanističko tehničkih uslova.

Nakon tražene dopune dokumentacije od strane ovog Sekretarijata, u vidu saglasnosti Vlade Crne Gore za donošenje ove Odluke, investitor je dostavio Zaključak Vlade Crne Gore kojim se daje saglasnost na odstupanje od investicionog programa koji je sastavni dio Ugovora o zakupu lokacije Vranovići u skladu sa Idejnim rješenjam za objekat za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda i stambeni objekat za smještaj zaposlenih, po zahtjevu Ministarstva poljoprivrede, šumarstsva i vodoprivrede, kao i Idejno rješenje.

Po kompletiranju dokumentacije ovaj Sekretarijat je pristupio izradi nacrta odluke o utvrđivanju lokacije.

Nacrt Odluke se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora

Podijeli na: