Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

23.05.2023
775

JAVNA RASPRAVA O IZGRADNJI JAVNE RASVJETE DUŽ LOKALNOG PUTA U KAVČU

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE DUŽ LOKALNOG PUTA U NASELJU KAVAČ, OD MIRINE DO CRKVE SVETE PETKE, NA DJELOVIMA KATASTARSKE PARCELE 1128/1 K.O.KAVAČ

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-10709 od 05.05.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 K.O.Kavač i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 09.05.2023. do 23.05.2023.godine.

 Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 23.05.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

 Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

                                                                                                                 N A C R T

Na osnovu člana 4, stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Sl.list CG - opštinski propisi”, br.37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ____.2023.godine, donijela je O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izgradnjujavne rasvete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 K.O.Kavač

 Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju javne rasvete duž lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke, na djelovima katastarske parcele 1128/1 K.O.Kavač.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje lokalnog puta u naselju Kavač, od Mirine do crkve Svete Petke.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG„ br. 44/18, 43/19).

Član 4

Programski zadatak, broj 04-335/21-5920 od 16.11.2022. godine je sastavni dio ove Odluke.

 Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

 Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu CG-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2023.godine

 PREDSJEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR Maja Mršulja, s.r.

 

PROGRAMSKI ZADATAK ZA DONOŠENJE ODLUKE O LOKACIJI ZA IZRADU JAVNE RASVJETE “KAVAČ — OD MIRINE DO CRKVE SV.PETKE"

 Donijeti Odluku o izboru lokacije za izgradnju javne rasvjete "Kavač - od Mirine do crkve sv.Petke” a u svemu prema ídejnom projektu javne rasvjete. Na osnovu Odluke uraditi projekat javne rasvjete "Kavač - od Miríne do crkve sv.Petke” u zahvatu lokalnih puteva u naselju Kavač na katastarskoj podlozi priloženoj u digitalnoj i štampanoj formi u sklopu idejnog projekta, uz poštovanje urbanističko tehničkih uslova koji su sastavnl dio Odluke o izboru lokacije za izgradnju javne rasvjete izdatih od nadležnog organa.

 Projektom obuhvatiti dia puteva na katastarskoj parceli broj 1128/1 KO Kavač na trasi dužine 1500m po skici u prilogu (trasa označena neprekidnom linijom plave boje)

 Predvidjeti jednu tačku za priključenje napajanja sa lokalne trafostanice.

 Predvidjeti ugradnju novih betonskih stubova visine 9m, odnosno 7,4m u nadzemnom dijelu, za nošenje svjetiljkí I nadzemnih kablovskíh vodova. Planirati razmak između stubova oko 40m.

 Predvidjeti LED svjetiljke snage do 30W.

 Planirati ugradnju kablovskog voda X00/0-A 2x16mm2 za napajanje svjetiljki na novim i postojećim betonskim stubovima. Mjerno mjesto opremiti sa dva trofazna kontaktora i dvokanalnim astronomskim satom. Ugradnja brojila je pod nadležnošću CEDIS - a .

 lzrada projektne dokumentacije

 Projektnu dokumentaciju uraditi u skladu sa tehničkim propisima, normatìvima i standardima za projektovanje ove vrste objekata, kao i u skladu sa drugim propisima kojima se regulišu pitanja iz ove oblasti.

 Glavni projekat uraditi prema odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“SI.list CG" br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) i Pravílnika o načinu izrade Iisadržìni tehničke dokumentacije za građenje objekata (“SI.list CG” br.44/18). Tehnička dokumentacija podliježe revíziji u skladu sa ćl.179 ístog Zakona i prema odredbama Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa ("SI.list CC - opštinski propisi" br.17/14, 34/14, 26/17)

Projekat u potpunosti uraditi uz poštovanje propisa i tehničkih standard koji regulišu problematiku izgradnje objekata spoljnjeg osvjetljenja.

 Pravna lica koja izrađuju glavni projekat, kao i ona koja vrše reviziju moraju imati odgovarajuće licence izdate od starne Ministarstva.

 lnvestitor je dužan da uradi ldejno rešenje I Glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i u ovim uslovima da prijavi građenje objekta u skladu sa čl.91, čl.92, čl 93 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i riješi imovinsko pravne odnose na parceli i cjelokupnoj trasi.

Idejno elektrotehnički projekat-javna rasvjeta

DOSTAVLJENO:

  1. Sekretarijat za urbanizam, gra]evinarstvo i prostorno planiranje
  2. a/a

Kontakt osoba: Daliborka Mršulja, dipl.ing.el tel: 069124173

email: daliborka.mrsulja@direkciiakotor.me

 

Podijeli na: