Ekonomija

05.08.2022
217

JAVNA RASPRAVA – LOKACIJA ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE PRŽICE

Iz Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje proslijedili sun am saopštenje i propratnu dokumentaciju.

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE I URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA ZA IZGRADNJU TRAFOSTANICE MBTS 10/0,4 kV 1x630kVA „PRŽICE 3“, NA KATASTARSKOJ PARCELI 17/2, SA UKLAPANJEM U 10kVA I 0,4kV MREŽU POLAGANJEM 10kV i 0,4kV KABLOVSKOG VODA PREKO KATASTARSKIH PARCELA 17/2, 28, 601/2, 603 I 604 K.O. DUB, KOTOR

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-13608 od 04.08.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju trafostanice MBTS 10/0,4kV 1x630kVA “Pržice 3”, na katastarskoj parceli 17/2, sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu polaganjem 10kV i 0,4 kV kablovskog voda preko katastarskih parcela 17/2, 28, 601/2, 603 i 604, K.O. Dub, Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 04.08.2022. do 18.08.2022.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 18.08.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,
GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE                                                                                                   

    NACRT

Na osnovu člana 4, stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18, 34/19, 38/20, 52/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Sl.list CG” - opštinski propisi, br.37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ____.2022.godine, donijela je

 O D L U K U

o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju trafostanice MBTS 10/0,4kV 1x630kVA “Pržice 3”, na katastarskoj parceli 17/2, sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu polaganjem 10kV i 0,4 kV kablovskog voda preko katastarskih parcela 17/2, 28, 601/2, 603 i 604, K.O. Dub, Kotor

 Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju trafostanice MBTS 10/0,4kV 1x630kVA “Pržice 3”, na katastarskoj parceli 17/2, sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu polaganjem 10kV kablovskog voda preko katastarskih parcela 17/2, 28, 601/2, 603 i 604 i 0,4kV kablovskog voda preko katastarske parcele  17/2, sve K.O. Dub, Kotor.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je “Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, te stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG„ br. 44/18, 43/19).

 Član 4

Programski zadatak CEDIS-a, broj 30-10-16292/3 od 29.07.2022. godine je sastavni dio ove Odluke.

  

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor i “Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u “Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi”.

 

Broj: 11-_______

Kotor, ____2022.godine

  

 SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR PREDSJEDNICA,

  Maja Mršulja

 O b r a z l o ž e nj e

 U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22), a na osnovu inicijative “Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica, ovaj javnopravni organ je pripremio Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije i urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju trafostanice MBTS 10/0,4kV 1x630kVA “Pržice 3”, na katastarskoj parceli 17/2, sa uklapanjem u 10kV i 0,4kV mrežu polaganjem 10kV i 0,4 kV kablovskog voda preko katastarskih parcela 17/2, 28, 601/2, 603 i 604, K.O. Dub, Kotor.

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju trafostanice na kat. parc. 17/2 K.O. Dub, kao i za polaganje kablovskih vodova na kat.parc. 17/2, 28, 601/2, 603 i 604, K.O. Dub, Kotor.

 Inicijativu za donošenje ove Odluke, kao i programski zadatak podnio je “Crnogorski elektrodistributivni sistem” d.o.o. Podgorica.

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača te stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata.

Predlažemo da se predmetna odluka stavi na javnu raspravu u trajanju od 15 dana. Nacrt odluke sa programskim zadatkom biće objavljen u jednom lokalnom mediju kao i na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

FOTO - vijesti.me

Podijeli na: