Ekonomija

05.08.2022
294

ELABORAT ZA PROJEKAT REKONSTRUKCIJE HOTELA SPLENDIDO, JAVNA RASPRAVA 22. AVGUSTA

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine: OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Grigorenko Valerij Evgeny iz Tivta, podnio Zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat rekonstrukcije objekta Hotela ’’Splendido’’, kategorije 4* na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 1303 i 1304 KO Prčanj, u obuhvatu PPPN za obalno područje PUP-a (’’Sl. List CG’’, br. 56/18) i GUR-a (’’Sl. List CG’’, br. 95/20), Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za učešeće u javnoj raspravi i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 25.08.2022. godine.

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u Palati Bizanti, Stari grad, dana 22.08.2022. godine, sa početkom u 12 časova.''

                                                                                                                                  

(v.d.Sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i  kulturne baštine Bojana Petković, dipl.inž.arh)

 

 

Podijeli na: