Ekonomija

07.03.2021
1165

DIREKCIJA - PROGRAM JAVNE RASPRAVE

Predsjednik Opštine Kotor, Zaključkom br. 01-018/21-2280 od 24.02.2021. godine, utvrdio je Nacrte sledećih dokumenata: 

- Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021g.

- Programa uređenja prostora za 2021. g.

- Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

- Odluke o naknadi za urbanu sanaciju. 

Takođe, Savjet Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora je na sjednici održanoj dana 23.02.2021. godine utvrdio Nacrt:

 - Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. g.

 Vrijeme trajanja javne rasprave utvrđeno je u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će biti održana u periodu od 24.02.2021. g. do 10.03.2021. g.

 Zainteresovani, tokom trajanja javne rasprave, svoje primjedbe, sugestije i predloge, mogu dostaviti na e -mail Direkcije komunko@t-com.me ili putem pošte na adresu: - Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, Škaljari bb.

 Sastavni dio ovog Poziva su:

- Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. g.

- Nacrt Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021g.

- Nacrt Programa uređenja prostora za 2021. g.

- Nacrt Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

- Nacrt Odluke o naknadi za urbanu sanaciju.

 https://www.kotor-direkcija.co.me/images/2021/Javna_rasprava_24022021.pdf <https://www.kotor-direkcija.co.me/images/2021/Javna_rasprava_24022021.pdf>

 Opština Kotor

Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora 

Foto: TO Kotor

 
Podijeli na: