Društvo

22.11.2021
332

NA JAVNOJ RASPRAVI NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01- 018/21-18458 od 12.11.2021. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o komunalnom redu i stavljen je na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati do 03.12.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 03.12.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila privreda@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132 kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj opštine Kotor. 

 SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

 U nastavku dokument koji nam je proslijeđen.

 NACRT

Na osnovu člana 19 stav 1 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore",br.55/16,74/16,2/18,66/19) i člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Službeni list Crne Gore-opštinski propisi”, br 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _______, donijela je

O D L U K U

o komunalnom redu

 I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom propisuju se opšti uslovi održavanja komunalnog reda i mjere za njihovo sprovođenje na teritoriji Opštine Kotor.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obavezan je za sva privredna društva,preduzetnike i fizička lica na teritoriji Opštine, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Član 2

Izrazi koji se u ovoj odluci koriste za fizička lica u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze za fizička lica u ženskom rodu.

 

II OPŠTI USLOVI ODRŽAVANJA KOMUNALNOG REDA

Član 3

Pod opštim uslovima održavanja komunalnog reda, podrazumijeva se: uređenje naselja,postavljanje komunalnih objekata i uređaja (u daljem tekstu: komunalni objekti) na javnim površinama, uređenje i održavanje dvorišta, postavljanje urbanog mobilijara, postavljanje firmi i natpisa,postavljanje reklamnih panoa i drugih privremenih objekta na fasadi i krovu zgrade, postavljanje i održavanje javnih česmi i fontana, održavanje spomen - obilježja, održavanje javnih kupališta i terena za sport i zabavu, izvođenje radova na javnim površinama, obilježavanje i postavljanje table sa nazivom naselja, trgova, ulica i brojem stambenih i poslovnih zgrada, sprječavanje narušavanja komunalnog reda bukom,održavanje objekata javne rasvjete, uklanjanje manjih montažnih objekata i dr.

 

III KOMUNALNI OBJEKTI

Član 4

Komunalni objekti u smislu ove odluke su:

-objekti za snabdijevanje vodom, fontane, javne česme, bunari, protivpožarni hidranti;

-objekti za sabiranje i odvođenje otpadnih voda, bujičnih kanala (komunalnih otpadnih i atmosferskih voda);

-objekti javne rasvjete,

-lokacija za skladištenje komunalnog otpada, postrojenja za reciklažui i pretovar;

-pijace;

-groblja;

-autobuske stanice i nadstrešnice autobuskih stajališta;

-sportski, rekreativni i zabavni tereni;

-javna kupališta, bazeni i toaleti;

-javna parkirališta i garaže,

-privremeni objekti i to:pokretni privremeni objekti, montažno-demontažni privremeni objekti, nepokretni privremeni objekti, plutajući privremeni objekti i otvorene površine u funkciji privremenih objekta;

-oglasni i reklamni panoi, firme, svjetleći i drugi natpisi;

-urbani mobilijar (zaštitno-ukrasni stubići, zaštitne ograde, tende, suncobrani, klupe, žardinjere, oprema za dječje igralište i dr.);

-table sa nazivima trgova, ulica i kućnih brojeva;

-jarboli za zastave;

-saobraćajni znaci, putokazi, informativne table za učesnike u saobraćaju;

-ulazno-izlazne rampe na parkiralištima, javni i parking časovnici;

-javne telefonske govornice i poštanski sandučići;

-oprema i uređaji postavljeni na spoljnim dijelovima zgrade (izlozi, izložbene vitrine, oluci, klima uređaji, antene i dr);

-poklopci na otvorima šahtova;

-sklonište za napuštene i izgubljene kućne ljubimce;

-stanica za punjenje električnih vozila;

-niše za smještaj posuda za odlaganje komunalnog otpada i posede za odlaganje komunalnog otpada (kontejneri, korpe za otpatke i dr.). Odredbe ove odluke primjenjuju se i na druge slične objekte, uređaje i predmete postavljene na javnim i drugim površinama.

 

Član 5

Komunalni objekti koriste se samo u svrhu za koju su namijenjeni.

Zabranjeno je:

1) postavljanje, premještanje i uklanjanje komunalnih objekata i uređaja bez odobrenja, odnosno urbanističkih uslova izdatih od nadležnog organa lokalne uprave;

2) korišćenje komunalnih objekata, suprotno njihovoj namjeni;

3) uništavanje i oštećivanje i neovlašćeno korišćenje komunalnih objekata, infrastrukture, opreme i sredstva;

4) korišćenje komunalnih objekata za pisanje grafita i isticanje oglasa, reklama i drugog propagandnog materijala.

Izgrađeni ili postavljeni komunalni objekti i uređaji na javnim drugim površinama moraju se koristiti, čuvati I održavati u urednom i estetskom ispravnom stanju, na način koji obezbjeđuje njihovu funkcionalnost.

Odredbe ove odluke primjenjuje se i na druge slične objekte, uređaje i predmete postavljene na javnim površinama.

 

Član 6

Upravljanje, korišćenje i održavanje pijaca, objekata za snabdijevanje vodom, objekata za odvođenje komunalnih otpadnih i atmosferskih voda, javnih groblja, javnih parkirališta i garaža, objekata za upravljanje komunalnim otpadom, postavljanje privremenih objekata, održavanje čistoće, zaštita i čuvanje javnih površina, uklanjanje snijega i leda, održavanje mostova i otvorenih plaža, obala rijeka, otvorenih odvodnih kanala i sl. i održavanje javnih toaleta vrši se u skladu sa posebnim propisima kojim su uređena ova pitanja.

 

Član 7

Zelene površine čija je namjena utvrđena važećom prostorno – planskom dokumentacijom su: javne otvorene površine, površine za pejzažno uređenje javne, ograničene i specijalne namjene.

Javne otvorene površine su: uređenje obale, skvera, trga, pješačke ulice, stepeništa, trotoari,prolazi,staze,šetališta, Bedemi grada Kotora.

Površine za pejzažno uređenje javne namjene su: parkovi (gradski, vangradski, višefunkcionalni, sportski, dječji, zabavni i akva parkovi itd.), park šume, zelenilo uz saobraćajnice.

Površine za pejzažno uređenje ograničene namjene su: zelene površine stambenih objekata i blokova, individualnih stambenih objekata, centralnih djelatnosti i javnih objekata, zelenilo vjerskih objekata, sportsko – rekreativne površine, zelenilo školstva i socijalne zaštite, zelenilo objekata zdrastva, površine u turizmu (uz hotele i turističke komplekse, kampove, objekte nautičkog turizma, zdravstvenog turizma, odmarališta i hostela, planinarskih i lovačkih domova), specijalizovani parkovi (zoo parkovi, botaničke bašte, memorijalni parkovi, etnografski parkovi).

Površine za pejzažno uređenje specijalne namjene su: zelenilo uz groblja, zaštitni pojasevi, zeleni krovovi, vertikalno zelenilo, zelene površine oko industrijskih objekata, skladišta, stovarišta, servisa, slobodnih zona, zaštitni koridori infrastrukture (hidrotehnička, elektroenergetska, telekomunikaciona, termotehnička i dr.) i komunalnih servisa, površine za rekultivaciju (jalovišta i pepelišta, bivši površinski kopovi mineralnih sirovina, deponije), površine za sanaciju (klizišta i sl.) i površine oko objekata odbrane i zaštite i vojnih poligona.

Javne površine moraju se održavati u tehnički ispravnom stanju i koristiti u skladu sa njihovom namjenom na način pod uslovima utvrđenim opštinskim propisima, odredbama ove odluke i Zakonom.

 

Član 8

U slučaju vanrednih okolnosti, vremenskih nepogoda izazvanim poplavama, vjetrom, vatrom, gradom ili snijegom, vršilac komunalne djelatnosti uz asistenciju i saradnju drugih službi (Službe zaštite i spašavanja, Komunalne policije i dr.) javne površine čisti u skladu sa uslovima i na način da se u što moguće kraćem roku uspostavi prohodnost na putevima i obebzbijedi dostupnost osnovnim institucijama u gradu (zdravstva, obrazovanja, javnim služabama, službi bezbjednosti, opštini i drugim objektima).

 

Član 9

Zabranjeno je na javnim površinama - kolovozu, trotoaru, parking mjestu, pješačkoj i biciklističkoj stazi, pješačkom ostrvu, trgu, nadvožnjaku, podvožnjaku, mostu i drugim javnim površinama:

-prodavati robu ili vršiti druge djelatnosti, bez odobrenja nadležnog organa;

-ispisivati, crtati i bojiti grafite, lijepiti plakate i druge natpise ili te površine na drugi način prljati i oštećivati;

-ostavljati neispravno ili havarisano i priključno vozilo i

-ostavljati stvari, robu i predmete, osim kada se to vrši po posebnim propisima.

  

IV UREĐENJE NASELJA

Član 10

Teritoriju opštine Kotor čine grad Kotor, naselja gradskog karaktera i ostala naselja.

Teritoriju opštine Kotor čine Stari grad Kotor, Dobrota, Muo, Škaljari, Risan, Perast, Prčanj, Kostanjica, Donji Morinj, Bunovići, Lipci, Strp, Ledenice, Knežlaz, Unijerina, Zvečava, Malov Do, Dragalj, Han, Pištet, Gornji Orahovac, Donji Orahovac, Dražin Vrt, Veliki Zalazi, Mali Zalazi, Špiljari, Donji Stoliv, Gornji Stoliv, Kavač, Mirac, Čavori, Koložunj, Dub, Sutvara, Nalježići, Pelinovo, Šišići, Prijeradi, Bratešići, Gorovići, Lastva Grbaljska,Višnjeva, Krimovica, Ukropci, Trešnjica, Kubasi, Glavati, Kovači, Zagora, Glavatičići, Lješevići, Bigova, Vranovići, Pobrđe i Radanovići.

Pod uređenjem naselja u smislu ove Odluke, smatra se uređenost javnih površina kao i drugih površina uz javne površine, objekata i opreme koje služe opštoj upotrebi i svojim izgledom i postavljanjem mogu uticati na izgled i uređenost prostora ili opštu uređenost naselja.

 

V ODRŽAVANJE, KORIŠĆENJE I ZAŠTITA JAVNIH POVRŠINA

 Član 11

Održavanje javnih površina vrši privredno društvo za obavljanje komunalnih djelatnosti, preduzetnik, ustanova ili organ kome su ovi poslovi povjereni Ugovorom o povjeravanju ili posebnom odlukom, odnosno pravno lice koje ovim površinama upravlja ili ih koristi i time ostvaruje prihod u skladu sa Programom redovnog održavanja javnih površina koje donosi Skupština Opštine.

Javne otvorene površine, kao i površine za pejzažno uređenje javne namjene u obuhvatu morskog dobra, uređuje i održava Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom u saradnji sa lokalnom samoupravom, odnosno korisnik morskog dobra u skladu sa odredbama ove odluke i obavezama utvrđenim ugovorom o korišćenju morskog dobra.

Površine za pejzažno uređenje ograničene i specijalne namjene uređuju i održavaju preduzeća, ustanove i druga pravna lica odnosno preduzetnici koji te površine koriste ili su im povjerene na upravljanje i održavanje zajedno sa objektima koji se na njima nalaze.

Zelene površine oko individualnih i drugih objekata u privatnoj svojini uređuju i održavaju vlasnici, odnosno korisnici tih objekata.

Privredna društva, ustanove i druga pravna lica, odnosno preduzetnici koji koriste površine za pejzažno uređenje ograničene i specijalne namjene mogu održavanje ovih površina povjeriti Društvu iz stave 1 ovog člana uz odgovarajuću nadoknadu. 

Član 12

Javne površine mogu se koristiti isključivo u skladu sa njihovom namjenom i u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom i Planom postavljanja privremenih objekata.

Zabranjeno je na javnim površinama pričinjavati štetu i koristiti ih suprotno njihovoj namjeni.

Zabranjeno je na javnim površinama paliti smeće, bacati opuške, žvakaće gume i bacati druge otpatke. 

Član 13

Na javnim površinama mogu se postavljati privremeni objekti na osnovu uvjerenja ili urbanističko-tehničkih uslova koje izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma, a u skladu sa Planom postavljanja privremenih objekata.

Zabranjeno je postavljanje privremenih objekata mimo uvjerenja i urbanističko-tehničkih uslova propisanih odobrenjem organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma. 

Član 14

Terase ugostiteljskih objekata mogu se postavljati na osnovu uvjerenja i urbanističko tehničkih uslova, kojima se propisuje površina, mobilijar za opremanje terase i način označavanja terase, koje izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma.

Zabranjeno je opremanje terasa ugostiteljskih objekata mobilijara koji nije u skladu sa uvjerenjem i urbanističko-tehničkim uslovima propisanih odobrenjem organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma.

 

 

Član 15

Zabranjeno je na javnim površinama, van pijačnog prostora prodavati ili izlagati poljoprivredne i druge proizvode, odnosno pružati ugostiteljske i druge usluge. 

Član 16

Zabranjeno je na javnim površinama, bez odobrenja postavljati ograde i kapije, odnosno ostavljati predmete, stvari, građevinski materijal i narušavati njihov izgled ili na bilo koji drugi način onemogućavati slobodan prolaz i komunikaciju. 

Član 17

Zabranjeno je na javnim površinama i u dvorištima, baštama i na djelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta koji se graniče sa putevima, ulicama, saobraćajnicama i drugim javnim površinama, odlagati karoserije starih automobila, tehnički i drugi otpad, smeće, šut, građevinski materijal i slično, čime se onemogućava normalni pregled u javnom saobraćaju i narušava izgled okoline. 

Član 18

Zabranjeno je izvoditi radove-raskopavati javne površine bez prethodno pribavljenog odobrenja organa lokalne uprave za uređenje i izgradnju Kotora. 

Član 19

Izuzetno od odredbi člana 18, kada je neophodno otkloniti posledice nastale dejstvom više sile, ili je u pitanju kvar čijim hitnim neotklanjanjem može biti ugroženo zdravlje i imovina ljudi, kao i snabdijevanje korisnika električnom energijom i komunalnim uslugama, dozvoljeno je otpočeti sa izvođenjem radova na javnim površinama bez prethodno pribavljenog odobrenja, s tim što je izvođač radova dužan da o tome odmah obavijesti organ lokalne uprave nadležan za inspekcijske poslove i da najkasnije u roku od 24 časa od početka izvođenja radova podnese pismeni zahtjev za izdavanje odobrenja organu lokalne uprave nadležnom za poslove građenja. 

Član 20

Odobrenje za izvođenje radova-raskopavanje javnih površina nadležni organ lokalne uprave izdaje po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog društva ili organa kome su povjereni poslovi održavanja javnih površina i drugih komunalnih objekata (vodovodne, elektro i PTT instalacije), a za površine na kojima se odvija saobraćaj vozila i pješaka i po pribavljenom mišljenju organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja.

Član 21

Izvođač radova je dužan da odmah, a najkasnije u roku od 3 dana nakon otklanjanja kvara, odnosno uzroka zbog koga je izvršio izvođenje radova-raskopavanje javnih površina, javne površine vrati u prvobitno stanje. 

Član 22

Pločnici na javnim površinama u Starom gradu i drugim djelovima grada i naselja moraju se održavati u urednom stanju.

Zabranjeno je lomljenje i skidanje pločnika.

Subjekt koji održava javne površine dužno je da polomljene pločnike zamijeni i dovede u ispravno stanje, najdalje u roku od 48 sati uz ptrehodno pribavljenu saglasnost uprave za zaštitu kulturnih dobara. 

Član 23

Zabranjeno je neovlašćeno podizanje i uklanjanje sigurnosnih zatvarača, odnosno poklopaca na komunalnim vodovodima i slivnim rešetkama. 

Član 24

Otvori komunalnih vodovoda na javnim površinama moraju biti u ispravnom stanju i zatvoreni sigurnosnim zatvaračima, odnosno poklopcima radi bezbjednosti prolaznika i sigurnosti saobraćaja.

Održavanje otvora komunalnih vodova i zamjenu dotrajalih poklopaca, odnosno zatvarača na komunalnim vodovodima obavlja preduzeće kome su povjereni poslovi održavanja odgovarajućih komunalnih vodova odnosno objekata.

Za vrijeme obavljanja radova otvori se ograđuju preprekama i obilježavaju vidljivim znacima, a po završenom korišćenju, propisno se zatvaraju.

Član 25

Hidranti za vodu moraju se održavati u ispravnom stanju i biti zaštićeni na propisan način.

Održavanje hidranata za vodu obavlja privredno društvo kome su ti poslovi povjereni.

Zabranjeno je oštećivati i neovlašćeno koristiti hidranate za vodu.

 

 

Član 26

Javne površine oko autobuskih stanica i otvorene čekaonice moraju se redovno održavati u urednom stanju.

Klupe, ostala oprema i nasadi koji se nalaze pored zgrade autobuske stanice, odnosno u sastavu otvorenih čekaonica moraju biti u u urednom i ispravnom stanju, a dotrajalu i oštećenu opremu treba odmah ukloniti.

O urednosti javnih površina oko autobuske stanice, otvorenih čekaonica i ispravnosti sanitarnih uređaja za javnu upotrebu brine pravno lice koje tim upravlja ili ih koristi. 

Član 27

Autobuska stajališta se moraju na propisan način označavati i održavati u čistom i urednom stanju.

Zabranjeno je ispisivati grafite, lomiti i na bilo koji drugi način pričinjavati štetu na autobuskim stajalištima. 

Član 28

Sportski i zabavni tereni, te objekti i uređaji koji su namijenjeni javnim priredbama se moraju održavati u urednom i ispravnom stanju.

Na sportskim i zabavnim terenima moraju biti na vidnom mjestu istaknute odredba o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

O ispravnosti i urednosti sportskih i zabavnih terena i pripadajućih objekata dužno je da brine subjekat koji ovim objektima upravljaju ili ih koriste. 

Član 29

Zelene, mješovite, stočne i specijalizovane pijace(u daljem tekstu: pijace) na kojima se obavlja promet poljoprivrednih i drugih proizvoda, moraju biti propisno uređene i redovno održavane u čistom i urednom stanju o čemu je dužno da brine privredno društvo kome su povjereni poslovi uređenja i održavanja pijaca.

Privredno društvo iz prethodnog stava ove Odluke je dužno da odmah po isteku radnog vremena propisanog za rad pijaca, ukloni sve pokretne tezge i pijacu dovede u čisto i uredno stanje.

Po potrebi, pijačne usluge mogu se privremeno obavljati na drugim javnim površinama,postavljanjem stolova za prodaju robe koji se uklanjaju nakon prestanka potrebe za pružanjem pijačnih usluga na tim površinama. 

Član 30

Javne česme i fontane se mogu postavljati ili graditi na javnim površinama na osnovu odobrenja koje izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma.

Javne česme i fontane moraju se održavati u ispravnom stanju o čemu brine preduzeće kome su ti poslovi povjereni. 

Član 31

Na javnim česmama i fontanama je zabranjeno pranje vozila, rublja i sličnih predmeta, kao i korišćenje vode za nalivanje bašta, pranje ulica, dvorišta, otvorenih terasa ispred poslovnih prostora, gašenje kreča i pripremanje građanskog materijala (beton, malter i sl.)

U javne fontane je zabranjeno bacati smeće, otpatke, šut, zemlju i slično, ili ih na bilo koji drugi način prljati i onemogućavati njihovo ispravno funkcionisanje. 

VI PRIGODNO UREĐENJE NASELJA 

Član 32

Pod prigodnim uređenjem naselja smatra se uređivanje javnih površina radi obilježavanja novogodišnjih praznika, držanih praznika, značajnih datuma za Opštinu ili kulturnih i sportskih manifestacija koja se organizuju pod pokroviteljstvom Opštine ili od strane drugih subjekata, na način da se postavljaju ukrasni predmeti, svijetleće sijalice, božićne jelke, zastave i drugi ukrasni predmeti, na uličnim stubovima, duž ulica na trgovima i slično.

O uređivanju javnih površina u skladu sa stavom 1 ovog člana stara se organizator događaja i vršilac komunalne djelatnosti. 

Član 33

Nakon proteka praznika/događaja, organizator je dužan ukloniti sve objekte i predmete sa javnih površina u roku od 2 dana od završetka događanja, odnosno 30 dana za uklanjanje novogodišnjih ukrasa.

Organizatori iz stave 1. ovog člana su dužni da najkasnije tri dana prije održavanja zabavnih i drugih manifestacija obavijeste Društvo koje održava čistoću o početku i trajanju istog, te da Društvu naknade troškove koje je imalo zbog uvećanog obima čišćenja javnih površina. 

VII ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE PARKIRALIŠTA

 Član 34

Javna parkirališta u smislu ove Odluke su javne površine koje su namijenjene i uređene za parkiranje vozila.

Na javnim parkirilištima moraju biti obezbijeđeni uslovi za nesmetano i bezbjedno parkiranje vozila, a naročito obilježena mjesta za parkiranje i pravci kretanja vozila.

Na parkiralište nije dozvoljeno obavljanje radnji koje onemogućavaju ili ometaju parkiranje vozila.

Zabranjeno je saobraćajnim znacima ili na drugi način rezervisati mjesta za parkiranje na javnim parkiralištima, osim u slučajevima propisanim ovom Odlukom. 

Član 35

Na javnim parkiralištima mora se odrediti najmanje 5% parking mjesta za vozila lica sa invaliditetom u skladu sa Zakonom.

Parking mjesta se moraju obilježiti propisnom horizontalnom signalizacijom.

Naljepnice za obilježavanje vozila lica sa invaliditetom izdaje Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove.

Korišćenje parking mjesta za vozila lica sa invaliditetom je besplatno. 

Član 36

Parkirališta moraju biti osvjetljena u toku noći radi obezbjeđenja imovinske i lične sigurnosti korisnika usluga i moraju se održavati u čistom i urednom stanju.

O uređenju i održavanju parkirališta na javnim površinama dužno je da brine subjekt kome su ovi poslovi povjereni.

Korisnici odnosno vlasnici parkirališta uz poslovne i druge objekte dužni su da uređuju i održavaju parkirališta, na način propisan ovom Odlukom. 

Član 37

Zabranjeno je parkiranje vozila na javnim i zelenim površinama van mjesta koja su određena kao parking prostor.

Na području Starog grada i na prostoru "Kontakt zone" ispred Starog grada, zabranjen je saobraćaj i parkiranje svih vrsta vozila.

VIII SNABDIJEVANJE NA PODRUČJU STRAROG GRADA

 Član 38

Snabdijevanje ugostiteljskih, trgovinskih i drugih objekata kao i građana u Starom gradu vrši se vozilima na električni pogon i vozilima bez pogonskog motora u vremenskom intervalu od 05,00 - 09,00 časova.

Vozila iz prethodnog stava za snabdijevanje, mogu koristiti ulaz preko Tabačine

Odobrenje za ulazak u Stari grad vozilima iz prethodnog stava izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja uz odgovarajuću dokumentaciju, a na period od godinu dana. 

Član 39

Vozilima sa pravom prvenstva (hitna, vatrogasna, policijska i vojna) i pogrebnim vozilima dozvoljava se ulazak u Stari grad bez vremenskog ograničenja i odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove saobraćaja. 

Član 40

Izuzetno, a u opravdanim slučajevima, organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja, može izdati odobrenje za ulazak u Stari grad motornim vozilima, ograničenog vremenskog trajanja. 

Član 41

Za potrebe izvođenja građevinskih radova na sanaciji i adaptaciji objekata i izvođenja drugih radova u Starom gradu, unošenje građevinskog materijala, kao i iznošenje građevinskog i drugog otpada, može se vršiti po pravilu sa vozilom na električni pogon, nosivosti do 2 m3 u vremenskim intervalima od 05,00 – 14,00 časova i od 17,00-20,00 časova.

Pravna lica i preduzetnici, djelatnost iz stava 1 ovog člana, mogu obavljati samo ako su upisana u Registar sakupljača odnosno prevoznika otpada kod Agencije za zaštitu životne sredine.

Odobrenje za ulazak u Stari grad vozilima iz stava 1 ovog člana izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja.

Zabranjuje se ulazak električnih skutera, bicikala, motora i drugih prevoznih sredstava u Starom gradu. 

IX ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Član 42

Pod održavanjem objekata javne rasvjete podrazumijeva se zamjena i čišćenje rasvjetnih tijela, čišćenje i bojenje stubova, kao i radovi na svim drugim uređajima, instalacijama i objektima javne rasvjete.

Objekti javne rasvjete se moraju održavati u stanju stalne funkcionalne sposobnosti.

Rasvjetna tijela moraju biti funkcionalna i estetski oblikovana. 

Član 43

Postavljanje i održavanje objekata javne rasvjete se vrši u skladu sa godišnjim programom uređenja gradsko- građevinskog zemljišta, koji dosnosi nadležni organ uprave. 

Član 44 

Glavne gradske saobraćajnice, trgovi, ulice i druge javne površine na kojim se nalaze vaspitno - obrazovne i zdravstvene ustanove, centri za snabdijevanje, autobuske stanice i slično, moraju imati javnu rasvjetu. 

Član 45

Javna rasvjeta mora svijetliti tokom cijele noći.

U slučajevima štednje električne energije javna rasvjeta treba da svijetli u obimu kojim se građanima i drugim licima garantuje minimum lične i imovinske sigurnosti. 

Član 46

Zabranjeno je svako oštećenje i uništavanje rasvjetnih tijela i rasvjetnih stubova, kao i postavljanje obavijesti, reklama i sl. na objektima javne rasvjete. 

Član 47

Rasvjeta Bedema Starog grada i Spomenika kulture i drugih značajnih objekata u Starom gradu i drugim starim urbanim sredinama postavlja se na osnovu odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma. 

Član 48

Objekte i instalacije javne rasvjete i rasvjete Bedema Starog grada, spomenika kulture i drugih značajnih objekata u Starom gradu i drugim starim urbanim sredinama, dužno je da održava organ ili preduzeće kome su ti poslovi povjereni.

X UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZGRADA, DVORIŠTA I BAŠTI 

Član 49

Vlasnici, odnosno korisnici porodičnih stambenih zgrada, poslovnih zgrada i prostorija i posebnih djelova stambenih zgrada, dužni su održavati u urednom i ispravnom stanju fasade objekata, krovove, balkone, prozore, ulazna vrata i druge spoljašnje djelove zgrada, te dvorišta, ograde, u skladu sa važećom Odlukom.

Vlasnici odnosno korisnici urbanističkih odnosno katastarskih parcela koje nijesu privedene namjeni , dužni su da ih održavaju u urednom stanju.

Ako je vlasnik odnosno korisnik stambeno poslovne zgrade ili urbanističke-katastarske parcele nepoznat ili se ne može utvrditi, odnosno ako nije poznata njegova adresa stanovanja, komunalni inspektor će naložiti vršiocu komunalne djelatnosti kojem je opština povjerila poslove održavanja javnih zelenih površina, da uredi dvorište, urbanističku odnosno katastarsku parcelu o trošku Opštine.

Opština ima pravo na regresnu naplatu troškova iz stave 3 i 4.ovog člana kada se utvrdi vlasnik odnosno korisnik odnosno njegova adresa stanovanja. 

Član 50

Ukoliko vlasnici odnosno korisnici kolektivnih i individualnih zgrada iste ne održavaju Služba za inspekcijske poslove može rješenjem naložiti da izvrše uređenje fasade krovova, balkona prozora,dvorišta, ograda i slično, radi dovođenja u uredno i ispravno stanje.

Radove iz stava 1. ovog člana obavljaju vlasnici, odnosno korisnici zgrada o svom trošku, u roku koji odredi služba za inspekcijske poslove. 

Član 51

Vlasnik, odnosno korisnik stambene zgrade, poslovne zgrade ili poslovnog prostora koji vrši rekonstrukciju ili adaptaciju zgrade, poslovnog prostora ili izloga na poslovnom prostoru, dužan je izvoditi odobrene radove, na način da se ne remeti režim korišćenja susjednih objekata i javnih površina. 

Član 52

Zabranjeno je u periodu od 15.06. do 1.09. svako otpočinjanje i izvođenje građevinskih radova na objektima i javnim površinama na području Starog grada, Dobrote, Orahovca, Dražin Vrta, Perasta, Risna i Vitoglava, Strpa, Lipaca, Morinja, Kostanjice, Stoliva, Prčanja, Mua i Škaljara, Lastva Grbaljska, Bigova, Krimovica, Radanovići, Zagora, Glavatičići i Kavač.

Izuzetno, moguće je izvoditi građevinske radove na pojedinim objektima ukoliko za to izda odobrenje organ lokalne uprave nadležan za poslove urbanizma i građenja po prethodno pribavljanoj saglasnosti predsjednika Opštine, pod uslovom da je za predmetni objekat izdato potrebno odobrenje za građenje od strane nadležnog organa lokalne uprave u skladu sa posebnim propisima.

Zabrana stava 1. ovog člana se ne odnosi na obavljanje hitnih i interventnih radova na javnim površinama, infrastrukturnim objektima i drugim objektima. 

Član 53

Zabranjeno je na prozorima, vratima, balkonima, ogradama i drugim djelovima zgrada okrenutim prema frekventnim javnim površinama, vješati ili izlagati rublje, posteljinu, tepihe i druge slične predmete kojima se narušava spoljni izgled zgrade, odnosno naselja. 

                                                   Član 54

Zabranjeno je postavljanje klima uređaja, dimnih odvoda iz poslovnih prostorija i satelitskih antena na djelovima zgrada koje su okrenute prema javnim površinama i ulicama na način da ugrožavaju nesmetano korišćenje susjednih objekata i javnih površina.

Zabranjeno je postavljanje uređaja za reprodukciju muzike sa zvučnim kutijama van poslovnog prostora, kao i u unutrašnjosti prozora i štokova vrata. 

Član 55

Zabranjeno je izlagati ili vješati prodajne ili druge predmete na vratima i prozorima poslovnog prostora ili na fasadi zgrade u kojoj se poslovni prostor nalazi.

Zabranjeno je držati ambalažu, odnosno deponovati ili skladištiti robu u izlozima.

Zabranjeno je postavljati izložbene ormariće na fasadama objekata i ispred poslovnih prostora u zaštićenom dijelu područja Starog grada. 

Član 56

Izlozi poslovnih prostora i terasa ugostiteljskih objekata se moraju redovno uređivati, održavati i čistiti, a prodajni predmeti u njima moraju biti izloženi pregledno i estetski. 

 

 

Član 57

U Starom gradu i drugim starim urbanim sredinama zaštitna rešetkasta vrata i rešetke na prozorima se mogu postavljati, na poslovnim i drugim prostorijama na osnovu odobrenja Uprave za zaštitu kulturnih dobara CG. 

Član 58

Iznad poslovnih prostorija i otvorenih terasa se mogu postavljati tende, uz odobrenje i na osnovu urbanističko-tehničkih uslova koje izdaje organ lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma.

Zabranjeno je postavljanje tendi iznad poslovnih prostorija i otvorenih terasa mimo urbanističko-tehničkih uslova utvrđenih odobrenjem organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma. 

Član 59

Ugostiteljske terase i balkoni u Starom gradu moraju se održavati u urednom stanju. 

Član 60

U cilju zaštite izgleda zgrade, zabranjeno je:

 1. Lijepiti oglase, plakate, transparente i slično i ispisivati grafite na fasadi zgrade,
 2. Mijenjati spoljni izgled zgrade zastakljivanjem i rastakljivanjem balkona ili na drugi način, bez odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma i građenja.
 3. Postavljati metalne, drvene i druge konstrukcije i tende na balkonima, prozorima, vratima, ogradama i drugim djelovima zgrada bez odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma.

Član 61

Zabranjeno je postavljenje privremenih i drugih montažnih objekata (šupa, poljskih WC-a, privremenih baraka, nadstrešnica, i sl.) u dvorištima poslovnih i stambenih objekata. 

 

 

Član 62

Podizanje ograda oko dvorišta i bašti, i ostalih slobodnih površina na području grada i naselja gradskog karaktera, može se vršiti samo na osnovu odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za urbanizam, shodno projektu uređenja urbanističke parcele.

Zabranjeno je podizanje ograda mimo odobrenih urbanističko-tehničkih uslova. 

Član 63

Zabranjeno je u Starom gradu i u drugim zaštićenim djelovima grada i naselja ispred poslovnih zgrada i prostorija, postavljati platoe, platforme, bine i slične konstrukcije i zastirati ove površine vještačkom travom, itisonskim ili sličnim podlogama. 

XI ODRŽAVANJE SEPTIČKIH JAMA

 Član 64

Septičke jame se mogu graditi samo na osnovu odobrenja organa lokalne uprave nadležnog za poslove urbanizma, i to u naseljima ili djelovima naselja gdje nije izgrađen kanalizacioni sitem.

Ukoliko dođe do izlivanja ili drugog oštećenja na septičkoj jami Služba za inspekcijske poslove će rješenjem zabraniti njenu dalju upotrebu i naložiti zatvaranje iste.

Član 65

Septičke jame moraju biti obezbijeđene odgovarajućim poklopcima i moraju se blagovremeno prazniti, kako ne bi došlo do prelivanja ili izlivanja iz septičkih jama. 

Član 66

Crpljenje septičkih jama obavlja DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor, odnosno drugo ovlašćeno privredno društvo ili preduzetnik, u skladu sa sanitarno-tehničkim uslovima, na zahtjev vlasnika objekta i to najkasnije u roku od 24 časa od dana prijema zahtjeva. 

Član 67

Služba za inspekcijske poslove će donjeti rješenje o otklanjanju nepravilnosti nakon sačinjene službene zabilješke od strane Komunalne policije.

U slučaju izlivanja i prelivanja fekalija iz septičke jame kod objekata koji su povezani sa vodovodnom mrežom, služba za inspekcijske poslove će naložiti vlasniku septičke jame da otkloni predmetnu nepravilnost u određenom roku.

Po obavljenom pražnjenju septičke jame mora se izvršiti dezinfekcija prostora na kome je došlo do izlivanja fekalija. 

Član 68

Zabranjeno je bez odobrenja privrednog društva ili preduzetnika povezivanje septičkih jama na kanalizacioni sistem.

Zabranjeno je povezivanje septičkih jama na kišnu kanalizaciju i direktno izlivanje u more bez prelivnog sistema i sistema za prečišćavanje.

U djelovima grada i naselja u kojima je kanalizacioni sistem izgrađen, upotreba septičkih jama je zabranjena i iste se moraju zatvoriti odmah po izvođenju kanalizacionog priključka sanitarnih uređaja predmetnog objekta na novoizgrađenu fekalnu kanalizacionu mrežu. 

XII OBILJEŽAVANJE NAZIVA NASELJA, ULICA, TRGOVA i OBILJEŽAVANJE ZGRADA BROJEVIMA 

Član 69

Naselja na području Opštine moraju biti označena tablama sa nazivima naselja, ulice i trgovi sa tablama sa imenima ulica i trgova, a svaka zgrada (stambena i poslovna) obilježena kućnim brojem.

O postavljanju i održavanju tabli sa nazivima naselja, ulica i trgova stara se vršilac komunalnih djelatnosti kome su povjereni poslovi održavanja puteva.

Tabla sa brojem zgrade postavlja se na zgradi tako da je vidljiva sa ulice, odnosno javnog ili drugog puta sa kojeg se pristupa zgradi, i to desno od ulaza.

Zabranjeno je postavljati brojeve ili nazive ulica, trgova i naselja, suprotno podacima iz evidencije koju vodi nadležni organ lokalne uprave zadužen za komunalne poslove.

Vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog ili poslovnog objekta i stambena zgrada kao pravno lice dužani su da pločicu sa brojem postave i održavaju urednom.

U slučaju oštećenja ili gubitka pločice sa kućnim brojem, vlasnik, odnosno suvlasnik stambenog ili poslovnog objekta i stambena zgrada kao pravno lice, dužni su o svom trošku izraditi i postaviti novu.

Zabranjeno je postavljati na fasadama stambenog ili poslovnog objekta oznaka,reklama i sl. bez saglasnosti nadležnog organa lokalne uprave za urbanizam.  

XIII SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA KOMUNALNOG REDA BUKOM 

Član 70

Zabranjeno je narušavanje komunalnog reda bukom, stvaranjem buke upotrebom mehaničkih uređaja i uređaja i opreme za hlađenje/grijanje odnosno ventilaciju iz ugostiteljskih objekata i objekata stambene i stambeno-poslovne namjene, iznad 50 dB ( A) Laeq,izmjerene kalibrisanim uređajem za mjerenje buke na udaljenosti 2m od objekta ili aktivnosti od koje potiče buka, pri čemu se izmjerena vrijednost koriguje za +/- 3dB (A) zbog odbijanja zvuka. 

Član 71

Zabranjeno je u ugostiteljskom objektu koji ne ispunjava uslove za zaštitu od buke upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja.

Zabranjena je upotreba u ugostiteljskim objektima elektroakustičke opreme sa ugrađenim pojačivačem zvuka koja nije pogodna za ugradnju limitatora jačine zvuka.

Kontrolu i mjerenje nivoa buke u/iz ugostiteljskih objekata (unutar i van objekta) vrši komunalna policija uređajem za mjerenje buke. 

Član 72

Upotreba elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom i u ugostiteljskim objektima dozvoljena je u periodu od 9:00 do 01:00 časa, pod uslovom da ne prelazi zakonom propisane granične vrijednosti nivoa buke.

Akustički uređaji bez upotrebe električnih uređaja za pojačavanje zvuka, mogu se koristiti do 03:00 časa, uz saglasnost nadležnog organa lokalne uprave.

Izuzetno od st. 1 i 2 ovog člana nadležni organ lokalne uprave može odobriti upotrebu elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom prostoru, u i van ugostiteljskog objekta bez vremenskog ograničenja, ukoliko procijeni da određeni ugostiteljski objekat prema svojim karakteristikama i lokaciji ne može ugroziti propisane granične vrijednosti nivoa buke.

Za održavanje javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi i drugih aktivnosti na otvorenom prostoru, koji mogu dovesti do prekoračenja graničnih vrijednosti buke( elektro akustičnim uređajima i dr), jedinica lokalne samouprave odlukom određuje ulice, djelove ulica i naselja i druge lokacije namijenjene za te svrhe, kao i vrijeme održavanja.

 

XIV NADZOR

Član 73

 Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Služba za inspekcijske poslove a obezbjeđivanje komunalnog reda i komunalnog nadzora vrši Komunalna policija ukoliko pojedini poslovi nisu posebnim propisom stavljeni u nadležnost drugim organima uprave. 

XV KAZNENE ODREDBE

Član 74

Novčanom kaznom u visini od 150,00 do 10.000,00 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

 1. Postupa suprotno zabrani iz člana 5 stav 2 ove Odluke;
 2. Postupa suprotno zabranama iz člana 9 ove Odluke;
 3. Na javnim površinama pričinjava štetu i koristi ih suprotno njihovoj namjeni (član 12 ove Odluke);
 4. Na javnim površinama postavi privremeni objekat bez odobrenja ili mimo odobrenih urbanističko tehničkih uslova (član 13 ove Odluke);
 5. Postavi terasu ugostiteljskog objekta bez odobrenja ili mimo odobrenih urbanističko tehničkih uslova (član 14 ove Odluke);
 6. Postupi suprotno zabrani iz člana 15 ove Odluke;
 7. Postupi suprotno zabrani iz člana 16 ove Odluke;
 8. Postupi suprotno zabrani iz člana 17 ove Odluke;
 9. Raskopava javne površine bez prethodno pribavljenog odobrenja organa lokalne uprave (član 18 ove Odluke);
 10. Postupi suprotno odredbama člana 19 ove Odluke;
 11. Ne vrati raskopane javne površine u prvobitno stanje u roku propisano članom 21 ove Odluke;
 12. Postupi suprotno odredbama člana 22 ove Odluke;
 13. Postupi suprotno zabrani iz člana 23 ove Odluke;
 14. Ne održava i ne obezbjedi otvore komunalnih vodova na način propisan članom 24 ove Odluke;
 15. Ne postupi u skladu sa odredbama člana 25 ove Odluke;
 16. Ne postupi u skladu sa odredbama člana 26 ove Odluke;
 17. Ne postupi u skladu sa odredbama člana 27 ove Odluke;
 18. Ne postupi u skladu sa odredbama člana 28 stav 1 i 2 ove Odluke;
 19. Ne održava pijace u čistom i urednom stanju u skladu sa članom 29 ove Odluke;
 20. Postupi suprotno odredbama člana 30 ove Odluke;
 21. Postupi suprotno odredbama člana 31 ove Odluke;
 22. Postupi suprotno odredbama člana 33 ove Odluke;
 23. Ne obezbijedi uslove za nesmetano i bezbjedno parkiranje vozila propisano članom 34 ove Odluke;
 24. Ne postupi u skladu sa odredbama člana 35 ove Odluke;
 25. Ne održava parkirališta u skladu sa odredbama člana 36 ove Odluke;
 26. Postupi suprotno odredbama člana 37 ove Odluke;
 27. Postupi suprotno odredbama člana 38 ove Odluke;
 28. Postupi suprotno odredbama člana 39 ove Odluke;
 29. Postupi suprotno odredbama člana 40 ove Odluke;
 30. Postupi suprotno odredbama člana 41 ove Odluke;
 31. Postupi suprotno odredbama člana 42 ove Odluke;
 32. Postupi suprotno odredbama člana 44 i 45 ove Odluke;
 33. Postavi objekte javne rasvjete suprotno odredbama člana 47 ove Odluke;
 34. Postupa suprotno odredbama člana 49 stav 1 i 2 ove Odluke;
 35. Postupa suprotno odredbama člana 51 ove Odluke;
 36. Postupa suprotno odredbama člana 52 ove Odluke;
 37. Postupa suprotno odredbama člana 53 ove Odluke;
 38. Postupa suprotno odredbama člana 54 ove Odluke;
 39. Postupa suprotno odredbama člana 55 ove Odluke;
 40. Postupa suprotno odredbama člana 57 ove Odluke;
 41. Postavi tendu iznad poslovne prostorije ili otvorene terase bez odobrenja ili mimo uslova iz odobrenja nadležnog organa lokalne uprave (član 58 ove Odluke);
 42. Postupi suprotno odredbama člana 59 ove Odluke;
 43. Postupi suprotno odredbama člana 60 ove Odluke;
 44. Postupi suprotno odredbama člana 61 ove Odluke;
 45. Podigne ili postavi ogradu bez odobrenja ili mimo odobrenih uslova od strane nadležnog organa lokalne uprave (član 62 ove Odluke);
 46. Postupi suprotno zabranama iz člana 63 ove Odluke;
 47. Postupi suprotno zabranama iz člana 64 ove Odluke;
 48. Postupi suprotno zabranama iz člana 65 ove Odluke;
 49. Ne obezbijedi na propisan način i ne prazni blagovremeno septičku jamu u skladu sa odredbama člana 66 ove Odluke;
 50. Postupi suprotno zabranama iz člana 68 ove Odluke;
 51. Postupi suprotno zabranama iz člana 69 ove Odluke;
 52. Postupi suprotno odredbi iz člana 70 ove Odluke;
 53. Postupi suprotno zabranama iz člana 71 ove Odluke;
 54. Postupi suprotno zabranama iz člana 72 ove Odluke.

 

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50, 00 do 3.000, 00 eura i odgvorono lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20,00 do 1.000, 00 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 20,00 do 1.000, 00 eura. 

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 75

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o uređivanju i održavanju zelenih površina (“Službeni list Opštine Kotor” broj 1/97) i Odluka o uređenju grada i naseljenih mjesta u Opštini Kotor (“Službeni list opštine Kotor” br. 2/06, “Službeni list Crne Gore-opštinski propisi” broj 5/09, 34/11, 14/12, 10/15, 39/17). 

Član 76

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore -opštinski propisi".

 

Podijeli na: