Društvo

23.06.2022
294

JAVNI UVID U ZAHTJEV ZA ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA PROJEKAT OTVORENE POVRŠINE U FUNKCIJI PRIVREMENOG OBJEKTA AUTO-KAMP U KOSTANJICI

“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05 i “Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13, 52/16 i 57/18) Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor:

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost da je Dušan Milinović iz Kotora, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat otvorene površine u funkciji privremenog objekta auto-kamp planiran na dijelu  kat. parc. 71 i 72 KO Kostanjica.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da učestvuje u javnoj raspravi i pogleda dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, radnim danima od 08 do 11 časova i na sajt opštine Kotor, www.kotor.me.

Rok za dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Kotor, Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine, kao i na e-mail: bastina@kotor.me je 28.06.2022. godine.

                                             

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor

Podijeli na: