Društvo

14.01.2021
756

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Sl. list CG”, broj 41/18), a u vezi s Odlukom o Nacionalnom savjetu za borbu protiv korupcije na visokom nivou („Sl. list CG“, br. 125/20), Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore objavljuje:

JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou

Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore poziva nevladine organizacije da dostave predloge za izbor predstavnika/ce u sastav Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

Za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Zadaci Savjeta su da:

 •  utvrđuje plan i dinamiku prikupljanja informacija koje su u vezi sa predmetima iz oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou i u tu svrhu ostvaruje saradnju sa organima nadležnim za vođenje tih predmeta;
 • sačinjava pregled dosadašnjeg toka vođenih istraga o predmetima iz oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou, na osnovu dobijenih informacija u vezi sa tim predmetima;
 • priprema mišljenje o djelotvornom načinu na koji bi se vođenje istrage o predmetima iz oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou moglo unaprijediti i u tu svrhu predlaže konkretne mjere za unaprjeđenje stanja;
 • prati i sinhronizuje aktivnosti državnih organa u sprovođenju borbe protiv korupcije na visokom nivou;
 • ostvaruje komunikaciju s međunarodnim institucijama, međunarodnim organizacijama i predstavnicima diplomatskog kora u cilju prikupljanja svih neophodnih informacija radi nesmetanog djelovanja Savjeta;
 • traži podatke, objašnjenja i izvještaje od državnih organa u vezi sa pitanjima koja se odnose na prevenciju i suzbijanje korupcije na visokom nivou;
 • utvrđuje prioritete i predlaže aktivnosti u realizaciji projekata koji se odnose na borbu protiv korupcije na visokom nivou;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom.

 Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u radnom tijelu:

 •   da ima prebivalište u Crnoj Gori;
  • da ima iskustvo u okviru rada na poljima antikorupcije i vladavine prava;
  • da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava radno tijelo;
  • da nije član organa političke partije, javni funkcioner, odnosno, državni službenik.

 Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, koji se može preuzeti ovdje.

 Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu:

 •  dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 • • fotokopija statuta nevladine organizacije;
  • dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
  • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
  • izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
  • fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
  • biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
  • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacija u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
  • izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
  • izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.

 Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Dokumentacija po javnom pozivu dostavlja se Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore, u Vladi Crne Gore:

 Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore

Karađorđeva bb, 81000 Podgorica
sa napomenom: „Predlaganje kandidata/kandidatkinje za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou”

Predlog kandidata/kandidatkinje za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou biće razmatran samo ukoliko je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju i u naznačenom roku.

Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore će, u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje prijedloga kandidata/kandidatkinja, na svojoj internet stranici objaviti listu kandidata/kandidatkinja koji su predloženi za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile.

Na osnovu rezultata javnog poziva, Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore će uključiti dva predstavnika nevladinih organizacija u sastav Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata/kandidatkinje za člana/icu Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou mogu se dostaviti na elektronsku adresu potpredsjednik@gov.me

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE CRNE GORE

 

Obrazac 2

(naziv organa državne uprave kojem se dostavlja predlog)

 

OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA
 

 _________________________________________________________________

 (podaci o radnom tijelu)

 

Ime i prezime predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu:                                

 

Naziv      nevladine    organizacije     koja      predlaže     svog      predstavnika    u      radnom tijelu:                                                                                                                                                       

 Dokumentacija koja se dostavlja uz predlog:

-   dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);

-   fotokopija statuta nevladine organizacije;

- dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

-   dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja iuspjeha);

-   izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

-    fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predstavnika nevladine organizacije u radnomtijelu;

-   biografija predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;

-    dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radon tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

-   izjava predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

-    izjava predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnomtijelu.

 

Potpis lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije

 

Podijeli na: