Društvo

28.08.2020
620

JAVNI KONKURS ZA NVO 2020.

Na osnovu člana 5. Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 039/17 od 11.09.2017, 036/19 od 30.08.2019, 054/19 od 30.12.2019, 011/20 od 19.03.2020), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama objavljuje:

JAVNI KONKURS
za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju
nevladinih organizacija u opštini Kotor za 2020. godinu

Pozivaju se nevladine organizacije registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem u opštini Kotor, koje su registrovane do dana objavljivanja ovog Konkursa, da dostave svoje prijave na konkurs za raspodjelu sredstava budžeta namijenjenih finansiranju NVO u opštini Kotor za 2020. godinu. Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.
Prioritetne oblasti za 2020. godine su:
- Socijalna i zdravstvena zaštita, inkluzija ranjivih grupa (žene, mladi, djeca, osobe sa invaliditetom, stari, lica u stanju socijalne potrebe, pripadnici/e RE populacije i drugi),
- Omladinska politika, podizanje nivoa rodne ravnopravnosti i drugi oblici zaštite, društvena briga o djeci i mladima;

- Kulturni potencijali, tradicija i kulturne posebnosti opštine, inicijative i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture, afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala Kotora te očuvanja mediteranske baštine;
- Zaštita životne sredine, prirode i životinja, kulturne baštine i održivi razvoj;
Budžetom Opštine Kotor za projekte i programe nevladinih organizacija za 2020. godinu planiran je iznos od 92.578,80 eura. Iznos sredstava određen za nevladine organizacije sa posebnim statusom je 37.031,52, dok je za projekte ostalih nevladinih organizacija predviđen iznos od 55.548,28 eura.
Zbog novonastale situacije uzrokovane epidemijom korona virusa i ekonomskim posljedicama koje su uticale na finansiranje projekata nevladinih organizacija dodijeljuju se sredstva u iznosu od 27.774,14 eura za 2020. godinu.
Maksimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena za pojedinačne projekte je 8.332,24 eura, a minimalni iznos sredstava koja mogu biti odobrena je 2.777,41 eura.
Nevladina organizacija prijavu na konkurs podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama na propisanom obrascu koji se može naći na sajtu Opštine Kotor, na web portalu lokalnih medija, u Građanskom birou Opštine Kotor kao i u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Prijava se predaje prekog Građanskog biroa Opštine Kotor. Uz prijavu, u zapečaćenoj koverti prilaže se:
Dokaz da je NVO registrovana u Crnoj Gori (Rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija i Rješenje o izvršenim promjenama ukoliko ih ima);
Projekat sa kojim NVO konkuriše za dodjelu sredstava (Projektni predlog);
Garanciju (izjavu) ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje NVO da od drugog donatora nije dobila sredstva u ukupnom iznosu potrebnom za realizaciju projekta koji kandiduje (Obrazac izjave je dio projektnog predloga);
Izjavu o činjenici da li je nevladina organizacija kandidovani projekat predala drugom donatoru u razmatranje, u prethodnom periodu ili u vrijeme predaje na konkurs Opštine (Obrazac izjave je dio projektnog predloga);
Izjavu NVO da nema neizmirenih obaveza prema Opštini po projektima po prethodnim javnim pozivima (blagovremeno predati finansijski i narativni izvještaji o realizovanim projektima koji su finansirani iz budžeta Opštine Kotor sa potpunim opisom faza realizacije i detaljnim obrazloženjem eventualnih odstupanja);
Dokaz o predatom završnom računu za prethodnu godinu Poreskoj upravi Crne Gore;
Dva štampana primjerka i jednu elektronsku verziju projekta na CD-u;
Popunjeni zahtjev za apliciranje na propisanom obrascu objavljenom na sajtu Opštine Kotor ili preuzetom na šalteru Građanskog biroa;
Preporuke eksperata i drugu relevantnu dokumentaciju;
Ukoliko će u realizaciji predloženog projekta učestvovati više nevladinih organizacija u svojstvu partnera, potrebno je dostaviti i sledeće:
* Statut partnerske organizacije;
* Rješenje o upisu organizacije u registar NVO i Rješenja o izvršenim promjenama, ukoliko ih ima (za partnersku organizaciju);
* Uvjerenje/Potvrdu da NVO nema obaveza po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa mjesecom koji prethodi mjesecu u kojem je objavljen Konkurs, odnosno u kojem se podnosi prijava (Uvjerenje izdaje Područna jedinica Poreske uprave)
*Izjavu/sporazum o partnerstvu
Ukoliko NVO ne dostavi finansijski i narativni izvještaj o realizovanim projektima po prethodnim javnim pozivima za finansiranje iz budžeta Opštine Kotor, ne može učestvovati u raspodjeli sredstava za godinu u kojoj se sredstva dodjeljuju.

Nevladina organizacija može konkurisati za ukupan iznos ili dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz projekta i dužna je da to naznači.
Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Komisija određuje 17.septembar za „Dan otvorenih vrata“ tokom kojeg će informisati nevladine organizacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu. Dan otvorenih vrata će se održati u zgradi Opštine Kotor, kancelarija broj 14 u periodu od 8 do 12h u skladu sa mjerama i preporukama Vlade i Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti.
Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine, lokalnim javnim emiterima, zaključno sa 28. septembrom.
Bodovanje projekata vrše nezavisni procjenjivači shodno kriterijumima propisanim Odlukom, nakon čega će Komsija utvrditi rang listu bodovanih projekata te donijeti Odluku o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama.
Odluka o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama dostavlja se učesnicima konkursa, objavljuje na sajtu Opštine Kotor, na oglasnoj tabli Opštine, putem lokalnih javnih emitera.
Predsjednik Opštine sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva, u roku od 10 dana od dana donošenja Odluke, zaključuje Ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i dinamika plaćanja.
Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na Konkursu mogu se dobiti putem maila: katica.brkanovic@kotor.me.

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

O B R A Z A C

za prijavu projekata NVO za finansiranje od strane Opštine Kotor u 2020. godini


I dio
Napomena: Ovaj dio popunjava ovlašćeno lice Građanskog biroa Opštine
DOSTAVLJENO:
Datum prijema ______________
Broj prijema ____________________
Potpis ovlašćenog lica Građanskog biroa
______________________
II dio
Napomena: Ovaj dio pupunjava ovlašćeno lice NVO
Naziv NVO ___________________
Naziv projekta kojim se konkuriše ____________________________
Ukupan budžet projekta ____________________
Iznos za koji se konkuriše za sredstva iz Budžeta Opštine ___________________
Prioritetna oblast __________________
Oblast djelovanja NVO_________________
Kontakt ________________
Adresa/Sjedište nvo ______________________
Potpis ovlašćenog lica nvo
m.p. _________________________

Podijeli na: