Društvo

22.11.2021
565

JAVNI KONKURS - 100 GODINA UZ VAS FK BOKELJ I VPK PRIMORAC

Na osnovu Odluke o budžetu opštine Kotor za 2021. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“ br. 01/21) i Odluke o usvajanju programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu („Sl. list CG-opštinski propisi“, br. 10/21), Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje JAVNI KONKURS za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VPK Primorac“
I Prijava na javni konkurs
1.            Pozivaju se zainteresovani/e autori/ke da dostave svoje prijave na Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva za 2021. godinu na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VPK Primorac“
2.            Prijava koja se nalazi u prilogu konkursa, podnosi se najkasnije do 18.12.2021. godine i predaje se u Građanskom birou Opštine Kotor, u terminima predviđenim za rad sa strankama ili poštom na adresu Stari grad br. 317, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti – Prijava po Javnom konkursu za sufinansiranje projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva;
3.            Uz prijavu se u zapečaćenom kovertu, prilaže sledeća dokumentacija:
-fotokopija lične karte autora/ke;
-reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata)
-kratak opis projekta kojim se konkuriše (ne više od dvije kucane strane);
-otkucan rukopis ili CD (ili USB) kandidovanih djela;
-rok zakršetka projekta,
-ukupan budžet projekta sa detaljnom finansijskom konstrukcijom projekta;
-saradnici/e na projektu;
-kopija tekućeg žiro računa autora/ke;
-izjava o visini već dobijenih sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila;
4. Autor/ka koji/a je u prethodnom periodu ostvario/la pravo na sufinansiranje projekta,
dužan/na je prilikom prijavljivanja na ovaj Javni konkurs, dostaviti kompletan izvještaj
sa dokazima kojima se potvrđuje namjensko trošenje dobijenih sredstava.
II Premet podrške
1.            Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu sufinansiranja troškova:
-izdavanje monografije na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VK Primorac“;
-snimanje dokumentarno-promotivnog filma na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VK Primorac“;
-snimanje navijačke pjesme na temu „100 godina uz vas FK Bokelj i VK Primorac“.
Napomena: Izdavanje monografije, snimanje dokumentarno-promotivnog filma i snimanje navijačke pjesme može da se odnosi samo na jedan od klubova koji obilježava 100 godina postojanja.
III Visina podrške
 
1.            Opština Kotor je u skladu sa Programom kulturnih manifestacija za 2021. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 eura, za podršku projektima iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva.
Projekat se može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.
 
IV Kriterijumi za vrednovanje projekata
 
1.            Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sljedećih kriterijuma:
 
-autorski materijal vezan za tradiciju i osobenosti navedenih klubova;
-reference autora/ke;
-novo (neobjavljivano) autorsko djelo;
-stepen ispunjenosti traženih uslova;
-originalnost i savremenost forme;
-prednost podrške stvaraocima/teljkama mlađim od 30 godina;
-doprinos očuvanju tradicije Kotora i Boke Kotorske;
-afirmacija perspektivnih talenata;
-doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;
-realnost budžeta projekta i obezbjeđenost uslova za njegovu realizaciju.
 
V Procedura realizacije
 
1.            Nakon zatvaranja javnog konkursa, stručna Komisija koju čine afirmisani stručnjaci/kinje u kulturi, izvršiće vrijednovanje prijavljenih projekata i sačiniti obrazloženi predlog za sufinansiranje najbolje ocjenjenih projekata, na osnovu kojeg će Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti donijeti Odluku o sufinansiranju projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva. .
2.            Odluka o sufinansiranju projekata iz oblasti individualnog kulturnog stvaralaštva, biće objavljena na internet stranici Opštine Kotor.
3.            Nakon donošenja Odluke o sufinansiranju projekata, zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze Opštine Kotor i autora/ke čiji se projekat sufinansira.
 
VI Rokovi za podnošenje
 
1.            Javni konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor, kao i na internet stranici lokalnog javnog emitera, odnosno počev od 18.11.2021. godine, a zaključno sa 18.12.2021. godine.
2.            Neblagovremene prijave neće se razmatrati.
 
VII Dodatne informacije
 
1.            Za sve dodatne informacije povodom Javnog konkursa, zainteresovani se mogu obratiti na mail adresu: kultura@kotor.me .
Obrazac za prijavu može se preuzeti na sajtu Opštine Kotor
www.kotor.me
SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 
 Foto: bokanews.me

Podijeli na: