Društvo

26.01.2022
460

BUDUĆIM POMORCIMA OMOGUĆENA NAJKVALITETNIJA OBUKA

Instruktori Centra za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta Kotor, mr Ivan Mraković i mr Miroslav Vukičević, bili su gosti današnje emisije 032. 

Vukičević je upravitelj stroja i saradnik na brodomašinskoj grupi predmeta,  Mraković kapetan, angažovan na nautičkoj grupi predmeta. 

Povod za razgovor bio je početak izvođenje osnovnih obuka u okviru Centra za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta Kotor, neophodnih za prvi ukrcaj. 

U okviru obuka polaznici će steći neophodno znanje iz osnovne sigurnosti, pružanja prve medicinske pomoći i mjera bezbjednosti na brodu, a dobiće i instrukcije za izradu CV-a i pripremu neophodne dokumentacije za prvi ukrcaj. 

Mr Vukičević je kazao da su trenutno aktuelne osnovne obuke. 

“Međutim treba reći da se i za ostale obuke pripremamo, samo volimo da napravimo raspored, tako da naši instruktori budu fokusirani na polaznike. Kada su u pitanju osnovne obuke, osim same obuke, mi ćemo sa polaznicima jedan dio predavanja odraditi na engleskom jeziku kako bi ih što bolje pripremili za mogući intervju. Podatak da će na ovim osnovnim obukama biti tri kapetana, upravitelj mašine, doktorica, govori o našoj ozbiljnosti i tendenciji da napravimo kvalitet odmah u startu, jer te obuke, kao osnovne, su neophodne svima koji kreću na brod”, kazao je Vukičević. 

Namjera je, dodaje, da im se pruži što više informacija sa različitih aspekata, kako bi dobili što bolju i širu sliku što ih sutra očekuje na brodu. 

“U tim obukama koristićemo i savremene simulatore, kako bi im pokazali brod i ono što ih sutra očekuje. To je dobro jer možemo da simuliramo neke greške, požare i sl. tako da oni mogu da vide šta se dešava. Za onaj praktični dio, koji će biti vezan za gašenje požara, povešćemo ih u našu Službu spašavanja, gdje će svaki polaznik obući “breathing” aparat, tj onaj autonomni dio za disanje, gdje će moći da pretražuju u simuliranoj zadimljenoj prostoriji, kakva bi mogla biti na brodu.  Uključićemo i naše kolege vatrogasce koji će ispričati i svoje iskustvo. Tako da bi ih što bolje pripremili i kada dođu na brod im ne bude ništa strano, već da imaju dobru osnovu i da im sve ostale obuke budu što lakše”, kazao je Vukičević. 

Mr Ivan Mraković je u vezi sa pripremom za poručnički ispit kazao da su u toku prijave za kandidate koji su odradili 12 mjeseci kadeture i koji nastoje da nastave svoj put ka oficirima, prije nego što izađu pred komisiju u Lučkoj kapetaniji. 

“Preporuka je da se prođe jedna obuka, gdje će se kanditati upoznati sa svim pitanjima i temama koje ih čekaju u Lučkoj kapetaniji. Iako pripreme nisu obavezne, u pravnom i zakonodavnom smislu, uvijek je dobro da ih kanditati prođu jer im je lakše kad čuju od nas koji smo toliko puta to prošli i znamo sistem ocjenjivanja i ispitivanja. Kao nautičari u ovom trenutku sve to su nekada prošli, u srednjoj školi ili na fakultetu, ali nikada nije zgoreg da se neke stvari ponove”, kazao je Mraković. 

Kandidati će imati priliku i da kroz simulaciju intervjua na engleskom jeziku steknu sliku o realizovanju razgovoru u stvarnom ambijentu od strane agenta za ukrcaj pomoraca. 

Ovo se odnosi na način komunikacije i poznavanje osnovnih elemenata vezanih za poznavanje broda i osnovnih kompetencija na engleskom jeziku.  

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti Centru za obuku pomoraca Kotor na broj 067 640 259. 

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore (https://www.ucg.ac.me/pfkotor) je najstarija visokoškolska pomorska ustanova u Crnoj Gori koja obrazuje budući oficirski kadar.  

Na fakultetu se obrazuju studenata na svim nivoima studija po modelu 3+2+3 (3 godine osnovne studije, dvije godine master studije i tri godine doktorske studije). 

Od akademske 2017/18. godine na Fakultetu su počeli sa radom osnovni akademski studijski programi: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo, Pomorska elektrotehnika i Menadžement u pomorstvu i logistika. 

U okviru Centra za obuke Fakulteta obavljaju se obuke pomoraca. 

Obrazovanje i obuka pomoraca mora biti u skladu sa zahtjevima Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uvjerenjai vršenju brodske straže pomoraca (STCW International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Ovu kovenciju usvojila je Međunarodna Pomorska Organizacija (eng. International Maritime Organization - IMO) 1978. godine u cilju standardizacije obrazovanja pomoraca na globalnom nivou. 

Pomorski fakultet Kotor je krajem novembra 2021. organizovao prvu međunarodnu konferenciju pomorskih nauka (1st Kotor International Maritime Conference – KIMC, https://www.kimc.ucg.ac.me/)  u okviru koje je održan zapažen okrugli sto posvećen obrazovanju i obukama pomoraca koji je okupio predstavnike resornih ministarstava, obrazovnih institucija, centara za obuku pomoraca, udruženja pomoraca, kompanija i agencija. Zbog velikog interesovanja i zahvaljujući otvaranju velikog broja tema koje su učesnici ovog stola pokrenuli, održan je još jedan okrugli sto 10. decembra 2021. godine u organizaciji Ministarstva kapitalnih investicija, Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu.

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/1271/objava/129734-odrzana-prva-medunarodna-konferencija-pomorskih-nauka-u-kotoru

https://www.ucg.ac.me/objava/blog/21936/objava/133908-zajednickim-zalaganjem-do-kvalitetnijeg-sistema-obrazovanja-i-obuka-pomoraca-u-crnoj-gori 

Obuke pomoraca na PFK (https://www.ucg.ac.me/pfkotor/mtc

Obuke za pomorce koje se realizuju na Pomorskom fakultetu Kotor već duže od 20 godina

U okviru centra za obuku ima oko 50 akreditovanih obuka i obnova prema Pravilniku o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. 

Posebna pažnja se poklanja osnovnim obukama koje su u stvari prve obuke za sve one koji žele da idu na brod bilo kao kadeti, asistenti ili npr. bijelo osoblje.

(https://www.ucg.ac.me/objava/blog/21936/objava/134388-osnovne-obuke-priprema-za-ukrcaj-na-brod)

 Osnovne obuke imaju višestruku namjenu.

 Dakle, s jedne strane je  njihova primarna namjena: sticanje osnovnog znanja koje se odnosi na osnovnu sigurnost na brodu, prvu medicinsku pomoć na brodu i program bezbjednosne obuke za pomorce kojima su dodjeljene bezbjednosne dužnosti kako bi svaki član posade mogao sigurno boraviti na brodu i naučiti kako da se ponaša u neželjenim situacijama (kao što su požar, povrede, nasukanja itd.)

 S druge strane, osnovne obuke prave „obrazac“ ponašanja budućeg pomorca koji se izgrađuje kroz rad sa instruktorima (iskusnim pomorcima, ljekarima i ekspertima iz svoje oblasti).

 Ovaj „obrazac“ je izuzetno značajan jer brod predstavlja jednu posebnu sredinu u kojoj je pored neophodnog znanja potrebno imati izgrađen stav i ponašanje u posebnim uslovima.

 Da bi mladim ljudima, studentima u najvećem broju slučajeva, ukazali na ozbiljnost osnovnih obuka i pripremili ih što bolje za njihov budući poziv u okviru našeg Centra za obuku pomoraca pripremljen je „paket osnovnih obuka“. 

 Ostale obuke

 U svjetskom prevozu tereta vrlo bitnu ulogu imaju i brodovi za prevoz sirove nafte, odnosno tankeri. Porastom naftnog tržišta rastao je kako broj tako i veličina tankera tako da su postali jedni od najvećih i najzastupljenijih svjetskih trgovačkih brodova. Zbog specifičnosti rukovanja teretom i kompleksnosti sistema, pomorcima su neophodne obuke kako bi mogli ploviti na ovim tehnički zahtjevnim brodovima.

 U okviru Centra za obuke, na savremenim tankerskim simulatorima, se izvode: obuke za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija (oznaka A37), obuke za izdavanje ovlašćenja o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz tečnog gasa (oznaka A38) i obuke za izdavanje ovlašćenja o osnovnoj osposobljenosti za rad na brodovima koji koriste tečni gas i goriva sa niskom tačkom zapaljivosti (A52a).

 Obuke A38 i A52a će trebati našim polaznicima i crnogorskim pomorcima ukoliko budu imali ponudu da plove na brodovima sa novim, ekološki prihvatljivim tehnologijama.

 Brodovi koji koriste gas kao pogonsko gorivo spadaju u ekološki prihvatljive brodove.

Većina kompanija ima tendenciju da do 2050. postignu tzv. nultu emisiju gasova, što je moguće samo ako pređu na alternativna goriva a jedno od riješenja su upravo brodovi koji koriste gas. 

Napominjemo da Erasmus + u cilju usavršavanja kadra Pomorskog fakulteta pruža i mogućnost predavanja i obuke na evropskim fakultetima, a samim tim i mogućnost širenja akademske mreže saradnjom sa srodnim fakultetima.

Fakultet radi na praktičnim vježbama: radionica u Radanovićima, odlazak na Mašinski fakultet, saradnja sa Unijom Pomoraca (spuštanje lajbota), vježbe u vatrogasnici, saradnja sa Domom zdravlja Kotor, školski brod Jadran, nadogradnja NA i BM simulatora, pretplata na Videotel i Seagull.

 Reprizu emsije “032” možete poslušati večeras od 21 i 30.

Podijeli na: