Servisne informacije

30.06.2020
346

JAVNA RASPRAVA O OPŠTINSKIM JAVNIM PRIZNANJIMA

Zaključkom Skupštine Opštine Kotor od 30.06.2020.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o javnim priznanjima opštine Kotor, u trajanju od 15 dana.

Sekretarijat za opštu upravu, shodno Zaključku Skupštine Opštine Kotor, donosi:

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE

PO NACRTU ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPŠTINE KOTOR

Sekretarijat za opštu upravu organizuje javnu raspravu, povodom Nacrta Odluke o javnim priznanjima opštine Kotor u trajanju od 15 dana počev od 30.06.2020. do 15.07.2020.godine.

Nacrt Odluke o javnim priznanjima opštine Kotor biće objavljen na internet sajtu Opštine Kotor (www.kotor.me).

Javni poziv za dostavljenje primjedbi, prigovora, sugestija i mišljenja na Nacrt Odluke o javnim priznanjima biće objavljen putem lokalnog javnog emitera.

Organ uprave Opštine Kotor za sprovođenje javne rasprave je Sekretarijat za opštu upravu.

U toku javne rasprave, svi zainteresovani građani, fizička i pravna lica, nevladine organizacije, mogu izvršiti uvid u Nacrt Odluke u prostorija Sekretarijata za opštu upravu Opštine Kotor, radnim danima u vremenu od 08,00 do 11,00h.

Uslijed trenutne situacije povodom virusa COVID-19, Sekretarijat za opštu upravu neće organizovati centralnu javnu raspravu, a svi zainterosovani subjekti, mogu u pisanoj formi dostaviti sve predloge, prigovore, sugestije i mišljenja, direktno u Sekretarijat za opštu upravu (Opština Kotor, Stari grad 317), predati na Građanskom borou ili putem e-maila: opsta.uprava@kotor.me.

Izvještaj o javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za opštu upravu.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-861 kod Sekretarijata za opštu upravu Opštine Kotor. 

VD SEKRETAR

Vladan Pejović

 

NACRT 

Na osnovu člana 38 stav 1 tačka 30 i člana 28 stav 1 tačka 10 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“ br.02/18, 34/19 i 038/20) i člana 36 stav 1 tačka 41 Statuta Opštine Kotor („Sl.list CG – Opštinski propisi“ br.37/19), Skupština opštine Kotor, na sjednici održanoj dana_______________ .2020.godine, donijela je

NACRT ODLUKE

o javnim priznanjima opštine Kotor

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom ustanovljavaju se javna priznanja opštine Kotor i utvrđuje postupak predlaganja, odlučivanja i njihovog dodjeljivanja.

II VRSTE JAVNIH PRIZNANJA

Član 2

Javna priznanja u smislu ove odluke, su:

  1. a) Javno priznanje - zvanje "Počasni građanin opštine Kotor" i
  2. b) Nagrada "21. novembar" (u daljem tekstu Nagrada).
  3. a) Javno priznanje - zvanje "Počasni građanin opštine  Kotor"

Član 3

Skupština opštine Kotor može dodijeliti javno priznanje - zvanje “Počasni građanine opštine Kotor” pojedincima čija je djelatnost izuzetno značajna za razvoj i afirmaciju Kotora, za položaj i ugled opštine i njen odnos sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu.

Član 4

Javno priznanje - zvanje "Počasni građanin opštine Kotor" može se dodijeliti državljaninu Crne Gore, kao i stranom državljaninu, koji ima izuzetne zasluge, i čije djelo predstavlja poseban i trajan doprinos unapređenju privrednog i društvenog razvoja Kotora, odnosno, koji je svojim radom, naučnim, umjetničkim, političkim, humanitarnim, sportskim i drugim djelovanjem  zaslužan za unapređenje i razvoj vrijednosti demokratskog društva, istorijskih događaja i tradicije, položaja i ugleda Kotora, i njegovog statusa i odnosa sa drugim gradovima u zemlji i inostranstvu.

Član 5

Javno priznanje - zvanje "Počasni građanin opštine Kotor" dodjeljuje se u vidu povelje.

Član 6

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja - zvanja "Počasni građanin opštine Kotor" mogu podnijeti: predsjednik opštine; 1/3 odbornika u Skupštini ili 300 građana.

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi sa detaljnim obrazloženjem, uz prilaganje odgovarajućih dokaza koji potvrđuju navode iz obrazloženja.

Član 7

Postupak za dodjeljivanje javnog priznanja - zvanja "Počasni građanin opštine Kotor" sprovodi Komisija za dodjelu zvanja, kao povremeno radno tijelo Skupštine koju, na predlog Odbora za izbor i imenovanja, imenuje Skupština opštine iz reda istaknutih naučnih, privrednih, kulturnih i javnih radnika, predstavnika političkih partija ili stranaka i NVO.

Komisiju čine Predsjednik i šest članova.

Mandat Komisije traje dvije godine.

Komisija ima pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade iz stave 4 ove odluke uvtrđuje predsjednik opštine Kotor.

 

Član 8

Komisija donosi Poslovnik o radu.

Poslovnikom o radu bliže se uređuje način rada kao i druga pitanja od značaja za Komisiju.

Stručne i administrativno - tehničke poslove za potrebe Komisije vrši Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor.

Član 9

Komisija utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja - zvanja "Počasni građanin opštine Kotor" i isti uz obrazloženje dostavlja Skupštini  opštine na usvajanje.

Skupština opštine donosi odluku o dodjeljivanju javnog priznanja - zvanja "Počasni građanin opštine Kotora”, većinom glasova prisutnih odbornika.

 

Član 10

Odluku i obrazloženje o dodjeljivanju zvanja "Počasni građanin opštine Kotor" predsjednik Komisije saopštava na sjednici Skupštine opštine.

            Povelju o javnom priznanju – zvanje “Počasni građanin opštine Kotor” potpisuju predsjednik opštine Kotor i predsjednik Skupštine Opštine Kotor.

Povelju o javnom priznanju - zvanju "Počasni građanin opštine Kotor", uručuje predsjednik Skupštine opštine Kotor.

Član 11

Povelja je pravougaonog oblika, urađena na pergamentu, ispisana kaligrafski, sa posrebrenim pločicama (alt:pozlaćene), na kojima je grb Crne Gore i grb opštine Kotor.

Novčani iznos koji se dodjeljuje uz Povelju iznosi 10 prosječnih minimalnih zarada u Crnoj Gori.

Član 12

Povelja "Počasni građanin opštine Kotor" dodjeljuje se povodom Dana opštine Kotor, 21. novembra, na svečanoj sjednici Skupštine Opštine.

Izuzetno povelja se može urućiti naknadno, stranom državljaninu prilikom njegovog boravka u opštini, ukoliko nije u prilici da prisustvuje svečanoj sjednici. 

Član 13

Primjerak Povelje "Počasni građanin opštine Kotor", uz fotografiju lica koje je dobilo ovo zvanje i sa njegovim podacima, trajno se čuva u arhivi organa lokalne uprave nadležnom za opšte poslove i u Državnom arhivu Crne Gore – arhivski odsjek - istorijski arhiv Kotor. 

Član 14

Zvanje "Počasni građanin opštine Kotor" će se oduzeti nosiocu u slučaju da bude pravosnažnom sudskom odlukom proglašen krivim za krivično djelo učinjeno sa umišljajem koje se goni po službenoj dužnosti i koje ga čini nedostojnim ovog javnog priznanja.

Odluka o oduzimanju zvanja "Počasni građanin opštine Kotor" donosi se po postupku utvrđenom za njegovo dodjeljivanje.

Član 15

Sekretar Skupštine opštine Kotor putem sredstava javnog informisanja obaviještava javnost o dodjeli, odnosno oduzimanju zvanja "Počasni građanin opštine Kotor".

 

  1. b) Nagrada "21. novembar"

Član 17

Nagrada "21. novembar" dodjeljuje se pravnim i fizičkim licima za izuzetne zasluge i ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva, koji su od posebnog interesa za opštinu Kotor.

Član 18

Nagrada se dodjeljuje povodom Dana opštine Kotor na svečanoj sjednici Skupštine opštine Kotor.

Nagrada se dodjeljuje svake godine.

Žiri može Nagradu dodijeliti najviše za tri učesnika konkursa.

Član 19

Nagrada se dodjeljuje za izuzetne rezultate ostvarene u poslednjih godinu dana.

Nagrada se dodjeljuje za postignute rezultate u dužem stvaralačkom period, koji su doprinosili unapređenju društvenog razvoja Kotora.

Nagrada se dodjeljuje ukoliko djelo ili rezultati rada predstavljaju značajno ostvarenje u određenoj oblasti, tako da njihova primjena predstavlja doprinos unapređenju privrednog i društvenog razvoja, odnosno, da su ostvareni rezultati rada od izuzetne vrijednosti,  te da su tematski vezani ili praktično korisni za opštinu Kotor, da imaju poseban značaj za opštinu Kotor ili da su rezultati rada ostvareni na teritoriji opštine Kotor i da su postali dostupni javnosti najkasnije do 31. oktobra godine u kojoj se vrši dodjela nagrade.

Član 20

Pravo na Nagradu mogu ostvariti pojedinci i pravna lica iz Kotora, kao i pojedinci koji ne žive na teritoriji opštine Kotor i institucije čije je sjedište van Kotora, ukoliko njihova ostvarenja imaju poseban značaj za Kotor.

Član 21

Nagrada se istom licu može dodijeliti samo jedanput.

Izuzetno, u odnosu na stav 1 ovog člana, Nagrada se može istom licu ponovo dodijeliti istekom roka od 20 godina, ukoliko se radi o djelu ili rezultatima rada koji su izuzetni i nijesu ni u kakvoj vezi sa djelom za koje je već dobijena Nagrada.

Nagrada se može, kada za to postoje naročito opravdani razlozi, dodijeliti i posthumno.

 II POSTUPAK PREDLAGANJA I DODJELE PRIZNANJA, NAGRADE "21. NOVEMBAR"

Član 22

Postupak predlaganja, odlučivanja i dodjele Nagrade sprovodi Žiri za dodjelu Nagrade opštine Kotor (u daljem tekstu: Žiri), koji objavljuje javni poziv za prikupljanje predloga za dodjelu Nagrade.

Obavještenje o pravu predlaganja kandida za dodjelu Nagrade, objavljuje se na sajtu Opštine Kotor, lokalnom javnom emiteru i najmanje u jednom dnevnom listu, najkasnije do 10. oktobra tekuće godine.

 

Član 23

Predlog za nagradu "21. novembar" mogu podnijeti predsjednik opštine Kotor, privredna društva, nevladine organizacije, sportske i druge organizacije, grupe građana, pojedinci, mjesne zajednice, udruženja, preduzeća i druga pravna lica i građani.

Izuzetno, Žiri za dodjelu nagrade, može na svojoj sjednici predložiti jednog kandidata za dodjelu nagrade, za šta mora postojati posebno obrazloženje.

 

Član 24

 

Subjekti iz člana 23 ove Odluke nemaju pravo isticanja sopstvene kandidature za nagradu, kao ni kandidature lica koja su članovi tog subjekta ili obavljaju djelatnost unutar subjekta.

Član 25

Predlozi za Nagradu moraju biti dostavljeni s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom najkasnije do 31. oktobra tekuće godine.

Predlozi se dostavljaju Sekretarijatu za opštu upravu.

Predlozi se dostavljaju u pisanoj formi, sa naznakom za koje se djelo i ostvarene rezultate kandidat predlaže za dodjelu nagrade i sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarenih rezultata.

Neblagovremeni predlozi neće se razmatrati.

Član 26

Predlozi za Nagradu dostupni su javnosti, istekom roka za podnošenje predloga, tj. poslije 31.oktobra za tekuću godinu. 

III ŽIRI

Član 27

Odluku o dodjeli Nagrade donosi Žiri za dodjelu nagrada “21. novembar” opštine Kotor, kojeg imenuje Skupština opštine Kotor.

Žiri sačinjavaju predsjednik i šest članova koji se imenuju iz reda istaknutih naučnih, privrednih, kulturnih i javnih radnika, na predlog nadležnog tijela.

Žiri se imenuje na period od dvije godine.

Žiri ima pravo na naknadu za svoj rad.

Visinu naknade iz stave 4 ovog člana utvrđuje predsjednik opštine Kotor.

Niko ne može više od dva puta biti uzastopno biran za člana Žirija.

Član Žirija koji je predložen za Nagradu, ne može učestvovati u radu Žirija.

Član 28

Poslije prijema predloga, Žiri utvrđuju listu kandidata za dodjelu Nagrade koji ispunjavaju formalno-pravne uslove.

Član 29

Prije donošenja odluke o dodjeli Nagrade, žiri objavljuje na sajtu Opštine Kotor i na lokalnom javnom emiteru imena predloženih kandidata, ostvarenja zbog kojeg je kandidat predložen i imena predlagača. 

Član 30

Žiri može punovažno odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 5 članova Žirija.

Žiri odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova Žirija.

Odluka o dodjeli Nagrade mora biti obrazložena.

Žiri neće donijeti odluku o dodjeli Nagrade ako ocijeni da predloženi kandidat ne ispunjava uslove za njeno dodjeljivanje.

U jednoj godini mogu se dodjeliti najviše 3 Nagrade.

Član 31

Odluku i obrazloženje o dodjeli Nagrade saopštava na svečanoj sjednici Skupštine predsjednik Žirija, prilikom uručivanja Nagrade.

Diplomu "21. novembar" potpisuju predsjednik opštine Kotor i predsjednik Skupštine opštine Kotor.

Nagradu uručuje predsjednik opštine na svečanoj sjednici Skupštine opštine Kotor.

Odluku o dodjeljivanju sa obrazloženjem o dobitnicima na sjednici Skupštine saopštava predsjednik/ca Žirija.

Član 32

Nagrada "21. novembar" se sastoji od diplome i novčane nagrade.

Oblik i sadržaj diplome utvrđuje se posebnom odlukom.

Novčani iznos koji se dodjeljuje uz nagradu iznosi 5 minimalnih zarada u Crnoj Gori za fizička lica i 7 minimalnih zarada za pravna lica, i to za mjesec oktobar godine u kojoj se nagrada dodjeljuje.

Član 33

Žiri može donijeti Poslovnik o svom radu.

Poslovnikom se uređuje način rada Žirija i druga pitanja od značaja za rad Žirija.

Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Žirija vrši Sekretarijat za opštu upravu Opštine Kotor.

 

IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o dodjeli nagrade "21. novembar" ("Sl. list Opštine Kotor", br. 08/14 i 26/16).

Član 35

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski propisi".

 

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

 

Broj: 11

 

Kotor  2020. godine.                                           

 

Predsjednik   Jovo Suđić

 

Podijeli na: