Politika

30.06.2020
737

ZAVRŠENE 43. I 42. SJEDNICA SO KOTOR, ODBORNICI USVOJILI SET MJERA PODRŠKE PRIVREDNICIMA I GRAĐANIMA KOJI TRPE POSLJEDICE IZAZVANE COVID-OM 19

Danas su održane 43. i 42. sjednica Skupštine Opštine Kotor u sali Kina „Boka“ u Starom gradu, zbog poštovanja preporuka NKT-a.

Odbornici su jednoglasno (DPS, SD, LP, HGI i nezavisna odbornica Bruna Lončarević) usvojili Odluku o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor. koji trpe posljedice izazvane COVID-om 19, a poštujući mjere i preporuke Vlade i Nacionalnog koordinacionog tijela.

Tako se za 50% umanjuje obaveza plaćanja zakupnine u periodu od 1. juna do 31. avgusta svim fizičkim i pravnim licima koja koriste poslovne prostore u opštinskom vlasništvu, pod uslovom da su do dana podnošenja zahtjeva za korišćenje mjera pomoći izmirili sve obaveze zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Zakupci koji svoje obaveze nisu izmirili od 1. januara do 29. februara svoju obavezu mogu izmiriti u ratama, za što su dužni podnijeti zahtjev kotorskoj Direkciji za uređenje i izgradnju. Za 50% se umanjuje i obaveza plaćanja zakupnine svim fizičkim i pravnim licima od 1. juna do 31. avgusta koja koriste privremene objekte na javnim površinama pod uslovom da su do dana podnošenja zahtjeva za korišćenje mjera pomoći izmirili sve obaveze zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.

Umanjuje se obaveza plaćanja naknade za korišćenje javne površine-ugostiteljske terase za 70% od 1. juna do 31. avgusta ove godine. Fizička i pravna lica oslobađaju se plaćanja naknade za prilaz sa opštinskih i nekategorisanih puteva za čitavu 2020. godinu, te lokalnih komunalnih taksi za korišćenje javnih površina od 1. juna do 31. avgusta. Odlaže se plaćanje godišnjeg poreza na nepokretnost za 2020. godinu i to prva rata do 31, avgusta, a druga do 30. novembra ove godine, kao i postupci sprovođenja prinudne naplate za sva obračunata potraživanja u ovoj godini od 1. juna do 31, avgusta ove godine, izuzev za potraživanja koja su nastala u prethodnim godinama, zaključno sa 31. decembrom prošle godine. Zaposleni u organu lokalne uprave kao i korisnici budžeta nemaju pravo na isplatu naknade po osnovu varijabilnog dijela zarade. Kako se danas čulo, obavezuju se upravni odbori i odbori direktora u privrednim društvima DOO “Vodovod i kanalizacija Kotor”, DOO “Komunalno Kotor”, “Luka Kotor” AD, DOO “Lovanja Kotor”, “Vodacom” DOO, DOO “PPOV Kotor-Tivat”, Turistička organizacija Kotor, kao i Savjeti OJU “Muzeji” Kotor i JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor da usklade svoje programe mjera sa pomenutom odlukom i o tome obavijeste SO Kotor.  

Prema riječima predsjednika Opštine Kotor Željka Aprcovića, indirektna pomoć lokalne samouprave iznosila je oko milion i 100.000 eura. Proteklih dana, pojašnjava, imali su intenzivnu komunikaciju sa italijansko-švajcarskom brodarskom kompanijom MSC, a sve u cilju u pokretanja kuruzing turizma. Danas je podnijet zahtjev Nacionalnom kordinacionom tijelu kako bi se razmotrili zdravstveni protokoli koji su odrađeni na najvećem novou i ukoliko se ne pogorša epidemiološka situacija, od avgusta je moguće očekivati da planirane manje ture po Sredozemlju ne zaobiđu Kotor. “Imao sam priliku da čitam akte ove kompanije i mogu da kažem da su na brodovima organizovane: laboratorije, karantini, obezbijeđeni su PCR testovi i tačno se znaju procedure ukrcaja. Moja očekivanja su da ćemo u tom smislu imati podršku”, kazao je Aprcović, dodavši da zajednički moramo podnijeti teret krize koja je zadesila cio svijet, pa i nas. Na prihodnoj strani budžeta opštine, podsjeća, dominantne su dvije pozicije koje nijesu do kraja realizovane. Radi se o prihodu od zakupa poslovnih prostora i prihodu od posjete bedemima, koji je planiran na nivou od oko milion i 800.000 eura za ovu godinu.

Odbornik Liberalne partije Crne Gore Vido Drašković je povukao svoj amandman sa dnevnog reda, a odnosio se na pozajmicu koja bi bila data Turističkoj organizaciji Kotor radi obezbjeđenja likvidnosti i poslovanja u ovoj godini. To je uradio jer je prethodno predsjednik Aprcović saopštio da su juče imali sastanak sa predstavnicima TO Kotor, te da će se ovoj organizaciji za jun isplatiti pozajmica od 30.000 eura. “Opština Kotor će naći način da bude garant određenih kreditnih sredstava kod poslovne banke u kojoj TO Kotor ima svoje žiro račune”, rekao je Aprcović.

Uslijedio je i nastavak 42. sjednice lokalnog parlamenta, a odbornici su usvojili preostalih 26 tačaka dnevnog reda.  

Date su saglasnosti na Odluku o utvrđivanju koeficijenta za zarade zaposlenih u JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor, OJU „Muzeji“ Kotor, kao i na Odluku o utvrđivanju dodataka na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Kultunom centru „Nikola Đurković“ i OJU „Muzeji“ Kotor.

Prihvaćene su: Odluka o utvrđivanju lokacije za izgradnju betonskog kanala za odvođenje atmosferskih voda sa lokacije konvertorske stanice u Lastvi Grbaljskoj, ustupanju vatrogasnog vozila bez naknade opštini Gusinje, o prodaji zemljišta (dijela kat.parc. 574 KO Risan I) radi dokompletiranja urbanističke parcele, o poravnanju u predmetu RS broj 18/13, o izmjenama i dopunama Odluke o prodaji zemljišta (na kat.parc. 2050/2 KO Dobrota I) radi dokompletiranja urbanističke parcele.

Biće raspisan i javni poziv za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup nepokretnosti označene kao dio kat. parcele (2565/1 KO Dobrota I, LN 2120, na površini od 151 metar kvadratni).    

Data je saglasnost na cjenovnik usluga parkiranja (na kat.parc broj 281 KO Škaljari) i DOO „Komunalno Kotor“, te na izmjenu cjenovnika usluga parkiranja (na kat.parc. broj 250 KO Škaljari I-Puč), DOO „Komunalno Kotor“.

Nacrti Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima, izmjenama i dopunama Odluke o auto-taksi prevozu, za izgradnju saobraćajnice uz ulicu “21. maj” u Kotoru, naselje Dobrota (preko kat. parcela 2565/1 o 1512/3 KO Dobrota I), o utvrđivanju lokacije za izgradnju STS (10/0,4kVA) “Pipoljevac” sa priključnim 10kV vodom-KO Dub, Kotor, o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice (STS 10/0,4kV 250 kV), sa priključkom 10kV kablovskim vodovodom (na kat. parc. 691 KO Vranovići), o utvrđivanju lokacije za izmještanje-podizanje 10kV i 35kV vazdušnog voda i izgradnja DTS (10/0,4kV, 1x630kVA, sa priključnim 10kV kablovskim vodom na UP 19, koji čine kat. parcele 475/1, 476/2, 474, 477, 478, 479, 473/1, 480/1, 481/3 KO Kubasi), o utvrđivanju lokacije za izgradnju priključnog puta za priključenje eksploatacionog polja “Ledenice” na magistralni put M-8 Lipci-Vilusi, lokalitet Ledenice, o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobraćajnice u Dobroti, u blizini skretanja za ulicu “21. maj”, kod Auto-centra “Jug”, o ostvarivanju rodne ravnopravnosti, te o javnim priznanjima Opštine Kotor, biće na javnoj raspravi u trajanju od 15 dana.

Odbornici su dali „zeleno svjetlo“ Odluci o zamjeni nepokretnosti između Opštine Kotor i CEDIS-a. Pomenutom Odlukom, pojasnio je sekretar opštinskog Sekretarijata za imovinsko-pravne oblasti Davor Magud, Opština Kotor i Crnogorski Elektroprenosni sistem doo Podgorica su se saglasili da razmijene nepokretnosti na način što bi Opština Kotor postala vlasnik nepokretnosti u Kotoru, dok bi se u zamjenu za iste CEDIS upisao kao vlasnik nepokretnosti u Privrednoj zoni, a razliku između procjenjenih vrijednosti  iz Privredne zone i Kotora u ukupnom iznosu od 446.555,00 eura Crnogorski elektrodistributivni sistem doo Podgorica uplatiće na žiro račun Opštine Kotor nakon potpisivanja ugovora o razmjeni nepokretnosti. Opština Kotor na taj način u svoje vlasništvo dobija lokaciju u neposrednoj blizini Starog grada (na Tabačini), čijom bi valorizacijom, a sve u skladu sa namjenom koja joj je određena planskom i strateškom dokumentacijom, na više načina nesumnjivo podigla kvalitet života svojih građana, obezbjeđujući neophodne preduslove za dalji nastavak razvoja kompletne zajednice, pa tako i funkcionisanja lokalne uprave. Kako je kazao predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović, radi se o kompleksnom poslu. „U planu je dislokacija CEDIS-ove mehanizacije, oslobodiće se atraktivan prostor kod sjevernih gradskih vrata površine od 7 000 metara kvadratnih, na kojem su predviđeni polivalentni kulturni sadržaji“, naveo je Aprcović.

Nezavisna odbornica Bruna Lončarević je izrazila uvjerenje da će pomentula odluka biti realizovana na najbolji mogući način, a sve za dobrobit građana Kotora.

Odbornik Liberalne partije Vido Drašković se saglasio sa odbornicom Lončarević, podsjetivši da je partija koju zastupa svojevremeno bila inicijator ove odluke.

Prihvaćena je Odluka o usvajanju Plana privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor, Odluka o utvrđivanju najnižeg iznosa zakupnine za privremene objekte montažnog karaktera i za zemljište na koje se postavljaju, odnosno grade, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupaka za davanje u zakup zemljišta čiji je subjekt raspolaganja Opština Kotor, radi postavljanja privremenih objekata.  

Razriješen je Upravni odbor Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ zbog isteka mandata i imenovan je novi,  čija je predsjednica Katica Brkanović, te članovi: Katarina  Matović, Tatjana Kondanari, Vesna Momčilović i Miloš Džudović, a razrješena je i Komisija za rješavanje stambenih pitanja lica u stanju socijalne potrebe.

Uslijedila su odbornička pitanja i odgovori.

Podijeli na: