Politika

04.05.2022
417

USVOJEN PROGRAM RADA SO KOTOR, PREDSTOJI DINAMIČAN PARLAMENTARNI PERIOD

Program rada Skupštine Opštine Kotor, koji je na IX sjednici Skupštine održanoj 24.03.2022.godine stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, usvojen je danas na X sjednici lokalnog parlamenta.

U okviru tematskog dijela Programa rada SO Kotor za 2022. godinu nalaze se izvještaji  o radu Predsjednika Opštine i radu organa i službi lokalne uprave za 2021. godinu i o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu, koji čini sastavni dio završnog računa Budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu, Informacija o realizaciji Programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu, Predlog Programa kulturnih manifestacija za 2022. godinu, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu:- OJU „Muzeji“ Kotor- JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor- Fondacija ''Kotorski festival pozorišta za djecu'', Program rada i finansijski plan za 2022. godinu:- OJU „Muzeji“ Kotor- JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor- Fondacija ''Kotorski festival pozorišta.

Takođe u planu je razmatranje Informacije o realizaciji Budžeta Opštine za period 01.01.2022- 31.03.2022. godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu:- DOO „Komunalno Kotor“ Kotor- DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor- DOO „Vodacom“ Tivat- Turistička organizacija Kotor- Društvo za upravljanje sanitarnom deponijom ''Lovanja'' doo Kotor- DOO ''PPOV'' Tivat,  Program rada i finansijski plan za 2022. godinu:- DOO „Komunalno Kotor“ Kotor- DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor- DOO „Vodacom“ Tivat- Turistička organizacija Kotor- Društvo za upravljanje sanitarnom deponijom ''Lovanja'' doo Kotor- DOO ''PPOV'' Tivat, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2021. godinu ''Luka Kotor'' AD Kotor, Razmatranje Informacije o realizaciji Budžeta Opštine za period 01.01.2022-30.06.2022. godine, Razmatranje Informacije o realizaciji Budžeta Opštine za period 01.01.2022-30.09.2022. g. Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2023. godinu, 14 Predlog Programa uređenja prostora za 2023. godinu, sa Predlogom urbane sanacije, Program rada i finansijski plan za 2023. godinu:- DOO „Komunalno Kotor“ Kotor- DOO „Vodovod i kanalizacija Kotor“ Kotor- DOO „Vodacom“ Tivat- Turistička organizacija Kotor- Društvo za upravljanje sanitarnom deponijom ''Lovanja'' doo Kotor- DOO ''PPOV'' Tivat, Predlog Programa kulturnih manifestacija za 2023. godinu, 17 Program rada i finansijski plan za 2023. godinu:- OJU „Muzeji“ Kotor- JU Kulturni centar „Nikola Đurković“ Kotor- Fondacija ''Kotorski festival pozorišta za djecu''Obrađivač: Javne ustanove i Fondacija ''Kotorski festival pozorišta za djecu'', Program zaštite i očuvanja područja Kotora za 2023. godinu i Program rada Skupštine opštine Kotor za 2023. godinu.

U okviru normativnog dijela programom rada SO Kotor za 2022. godinu planiran je Nacrt Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kotor, Predlog Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Kotor, Nacrt Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara, Predlog Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara, Predlog Odluke o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju, Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2021. godinu Strategije zapošljavanja opštine Kotor 2021-2024, Izvještaj o raspodijeljenim sredstvima u poljoprivredi na području opštine Kotor za 2021. godinu, Donošenje odluka po osnovu usklađivanja sa Zakonom o komunalnim djelatnostima, Nacrt Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata i nagrađivanje učenika u Opštini Kotor, Nacrt Lokalnog programa socijalnog stanovanja za period 2022-2023,  Nacrt Odluke o razvoju i finansiranju sporta, Predlog Programa podizanja spomen-obilježja na teritoriji opštine Kotor.

U drugom kvartalu na dnevnom redu naći će se Predlog Odluke o završnom računu Budžeta Opštine Kotor za 2021. godinu, Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe , Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladnim organizacijama, Nacrt Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za 2022-2023. godinu, Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja postavljanjem spomen – ploče istaknutom umjetniku Andriji Mauroviću, Predlog Lokalnog programa socijalnog stanovanja za period 2022-2023. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o bližim kriterijumima za ostvarivanje prava na socijalno stanovanje lica u stanju socijalne potrebe, Predlog Lokalnog akcionog plana za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba za 2022-2023. godinu, Predlog Odluke o razvoju i finansiranju sporta, Odluka o upotrebi Grba i Zastave Opštine Kotor, Pravilnik o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih službenika i namještenika Opštine Kotor, Pravilnik o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica Opštine Kotor, Predlog Odluka o načinu raspodjele sredstava za vlasnike drvenih barki, Odluka o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: Park prirode ''Vrmac, Predlog Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama, Nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za period 2022-2026. godina, Nacrt Lokalnog akcionog plana u oblasti rodne ravnopravnosti, Nacrt Strategije razvoja sporta u opštini Kotor za 2022-2026. godinu, Predlog Odluke o kriterijumima za stipendiranje studenata i nagrađivanje učenika, Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, Predlog Odluka o podršci preduzetništvu mladih, Predlog Odluka o subvencijama za razvoj ruralnog turizma, Predlog Odluke o podršci MMSP (mikro, malih i srednjih preduzeća) za jačanje konkurentnosti, Predlog Budžeta Opštine Kotor za 2023. godinu, Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti, Predlog Odluke o porezu na nepokretnosti, Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2023. godinu,Izvještaj za žensko preduzetništvo za 2021. godinu, o podržanim biznis planovima,iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima, Nacrt Lokalnog akcionog plana za mlade za 2022-2023. godinu, Nacrt Programa razvoja kulture, Predlog Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti za period 2022-2026. godina, Predlog Lokalnog akcionog plana u oblasti rodne ravnopravnosti, Predlog Lokalnog akcionog plana za mlade 2022-2023. godina, Predlog Strategije razvoja sporta u opštini Kotor za 2022-2023. godinu, Predlog Programa razvoja kulture, Odluka o mjesnim zajednicama, Etički kodeks lokalnih službenika/ca i namještenika/ca u Opštini Kotor,  Etički kodeks izabranih predstavnika/ca i funkcionera/ki Opštini Kotor, Donošenje odluka o izgradnji objekata od opšteg interesa, Donošenje odluka po osnovu usklađivanja sa zakonima iz stambene oblasti i oblasti urbanizma i građevinarstva i Odluke iz imovinsko-pravne oblasti, po potrebi tokom godine .

Od 18 tačaka dnevnog reda 10. sjednice gradskog parlamenta, odbornici su danas usvojili 11, među kojim i Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor za 2021. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave, kao i Program rada Skupštine Opštine Kotor za ovu godinu. 

Kao što smo i najavili, više detalja o nastavku desete sjednice, imaćemo nakon Kolegijuma predsjednice SO Kotor. 

(Foto- predsjednica SO Kotor Maja Mršulja)

Predrag Nikolić

Podijeli na: