Politika

04.05.2022
943

SO KOTOR: USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE KOTOR

Od 17 tačaka dnevnog reda 10. sjednice gradskog parlamenta, odbornici su danas usvojili 11, među kojim i Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor za 2021. godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave, kao i Program rada Skupštine Opštine Kotor za ovu godinu. 

Odbornici DPS-a su prethodno, nakon dvočasovne diskusije o, po njihovom mišljenju, političkoj korupciji u slučaju tri njihova bivša odbornika, koji svojim prisustvom od prošle sjednice daju kvorum zasijedanjima, napustili palatu Bizanti i nisu dalje učestvovali u radu gradskog parlamenta. 

Zatim im se priključio i odbornik Liberalne partije Vido Drašković, nezadovoljan što se na dnevnom redu neće naći i predlog kojim se „osuđuje Putin i daje podrška ukrajinskom narodu“.  Kako se čulo, ovaj predlog nije bio dostavljen u skladu sa Poslovnikom SO Kotor. 

Rad je zbog nedostatka kvoruma, koji više nisu željeli da pružaju odbornici DF-a Slobodan Lazović i Željko Knežević, prekinut oko 15 sati, tokom diskusije o Programu kulturnih manifestacija za ovu godinu. 

Prethodno je iz opravdanih razloga, kako nam je kazala predsjednica SO Kotor Maja Mršulja, salu napustio i odbornik SNP-a Ljubenko Borović. 

Inače, u radu današnje skupštine učestvovalo je devet odbornika Demokratske Crne Gore, dva DF-a, jedan SNP-a, jedan UCG, odbornici Pavle Popović i Jelena Parapid, kao i Milica Ljutić i Dejan Ognjanović (nekadašnji odbornici DPS-a, a sada nezavisni) i jedini predstavnik opozicije dr Ivan Ilić (SDP).

 O nastavku desete sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena, saopštila je predsjednica SO Kotor Maja Mršulja (DSS). 

Predstavljajući izvještaj o svom radu radu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave za period 1. jan 2021. – 31. dec. 2021. godine (usvojene sa 18 glasova za i jednim protiv), predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je podsjetio da je 30. oktobra prethodne godine izabran na tu funkciju, a takođe i na nezavidno stanje na budžetskom saldu.

 „U tom trenutku smo na računu Opštine Kotor imali operativnih nekih 350.000 EUR, sa obavezama koje su dospjele, ili su dospijevale u periodu od nekoliko meseci u iznosu od 3,5 miliona EUR. Takođe, kraj 2020. i cijelu 2021. obilježila je Covid-kriza tim dijelom bilo uslovljeno kako funkcionisanje organa lokalne samouprave, tako i cijelog grada“, kazao je Jokić, naznačivši da je opštinski budžet realizovan u iznosu od oko 90 procenata, kao i da je na kraju 2021. na opštinskom računu bilo preko dva miliona EUR operativnih sredstava, bez ikakvih dugovanja.       

On je istakao da je posebno ponosan na činjenicu da se tokom prethodne godine, pored redovnog servisiranja svih obaveza Opštine Kotor, uspjelo u servisiranju i pomaganju onih institucija koje su svima bile najpotrebnije, a to su institucije koje su se borile protiv COVID-a. 

Naglasio je i da su zaposleni u Opštini Kotor od novembra 2020. gotovo do danas, svakodnevno pružali pomoć i asistenciju svojim radom u Domu zdravlja, u pcr-laboratorija, higijensko-epidemiološke služba Doma zdravlja, istakavši i rad na obezbjeđivanju, prikupljanju i objedinjavanju donacija u vidu značajnih finansijskih sredstava za materijal i opremu neophodnih za brobu protiv pandemije, između ostalog i za obezbjeđivanje kiseoničnih mjesta u Opštoj bolnici Kotor. 

Jokić se osvrnuo i na proteklu turističku sezonu i odluku Italije da Crnu Goru drži na tzv. E-listi (jedna od mjera prekomorskog susjeda u borbi protiv Covid-a, u vidu zabrane uplovljavanja brodova u italijanske luke, nakon što bi oni boravili u Crnoj Gori). 

„To je za sve nas činilo veliki problem u dijelu organizovanja turističke sezone, tako da smo do maja ove godine, u ovom trenutku, imali više brodova nego tokom cijele protekle. To je bio poseban problem budući da se dobar dio naše turističke privrede bazira na gostima sa kruzera“, kazao je Jokić. 

Kao veliki iskorak 2021. u odnosu na sve crnogorske lokalne samouprave , ali i na dio lokalnih samouprava u okruženju je pravljenje dva posebna geografsko-informativna sistema (prvi o imovini Opštine Kotor na njenoj teritoriji, njenoj svrsi, namjeni i površini i drugi koji daje uvid u sve ono što su objekti za oporezivanje, odnosno objekti koji postoje u prostoru, a koji do današnjeg dana nisu vođeni kao objekti koji se oporezuju od strane lokalne samouprave). 

Jokić je podsjetio i na izglasavanje značajne odluke o subvencijama lokalnoj privredi pogođenoj pandemijom, kao i da su sve kulturne, sportske i druge manifestacije su finansirane i održane u punom kapacitetu. 

Tokom prošle godine je predat na upotrebu zatvoreni bazen „Zoran Džimi Gopčević“.

 Iako velikih investicija nije bilo, Jokić je kazao da je zadovoljan načinom na koji se budžet ostvario i kako se ostvario dio kapitalnog budžeta. 

Istakao je i Odluku Vlade CG koja je usvojila listu prioritetnih kapitalnih objekata koji treba da budu realizovani, a po prvi put su značajna sredstva opredijeljena za opštinu Kotor, od vodovoda u Grblju, preko asfaltiranja i sanacije puta kroz Gornji Grbalj kao značajne saobraćajnice uopšte, a posebno onda kada se počne raditi bulevar Tivat – Budva, preko ulaganja u sportsku salu u Škaljarima, pa do školske sale na Prčanju. 

Govoreći o prioritetnim programskim zadacima lokalne samouprave za 2022. najavio je nastavak borbe protiv pandemije, efikasnu naplatu lokalnih prihoda, apliciranje kroz međunarodne projekte ka fondovima EU...

 Jokić je podsjetio na neslaganja sa određenim činovnicima Vlade Crne Gore u pogledu načina daljeg očuvanja i zaštite Kotora i probleme sa izdavanjem urbanističko-tehničkih uslova i na čekanje na konzervatorske uslove za projekte, pa je u jednom trenutku bilo dovedeno u pitanje i da li je moratorijum na gradnju istekao. 

„Opština Kotor će u toku 2022. pripremiti akte za osnivanje JU Pozorište za djecu Kotor. Nakon 30 godina Festivala mi imamo obavezu da mu damo status javne ustanove, kao i da Kotor bude mjesto gdje će se naći pozorište za djecu u Crnoj Gori. Tokom ove godine obilježavamo i 100 godine VK Primorac i FK Bokelj“, kazao je Jokić, najavivši i rekonstrukciju stadiona kotorskog kluba za što će sredstva obezbijediti država i FSCG. 

Predsjednik opštine je najavio i raspisivanje međunarodnog konkursa za arhitektonsko rješenje lokacije na Tabačini (bivše Eelektrodistibucije, bivše zgrade CEDIS-a), kako bi se ovaj prostor osmislio za komercijalne i društvene svrhe i bio „novo lice grada“.

 Pristupiće se i izgradnji groblja SV. Ivan u Dobroti, budući da je gradsko groblje jedan od najvećih problema grada.

U planu za 2022. je i odluka o davanju u dugoročni zakup Doma kultue u Risnu, kako bi se taj objekat konačno stavio u funkciju, kao realizacija ugovora sa Bigova Bay-om i izgradnja kompletne infrastrukture preme Bigovi, što trenutno opterećuje hipotekarni odnos sa državom. 

 U okviru projekta B-40 koji je pokrenuo gradonačelnik Istanbula, Kotor je jedan od najznačajnijih gradova Balkana,  a u okviru ovog projekta. Kotor će ovog ljeta u okviru ovog projekta potprisati ugovore o bratimljenju sa Atinom, sa Brižom (Belgija) i Batumijem (Gruzija). 

Jokić je najavio i rješavanje problema koji prate trasu žičare Dub-Kuk,  azatim i brzo ulaženje u realizaciju projekta. 

Kada je riječ o sportskoj Sali u Škaljarima, po projektnoj dokumentaciji po kojoj je započeta izgradnja, Jokić je rekao da je sada više nemoguće završiti objekat, pa je na stolu sasvim novi pristup kroz izmjene i dopune projektne dokumentacije. 

Očekuje se i početak izgradnje vodovoda prema Donjem Grblju, Krimovici, Višnjevi...  

 Odbornici su danas još usvojili: 

Predlog Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja, 

Predlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Programa privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor od 2018-2023. 

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju kablovskih-podzemnih vodova 10kV sa uklapanjem TS 35/10 Kv „Grbalj 2“ u 10kV mrežu- pravac „Kotor“ – faza I, 

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za rekonstrukciju sa izmiještanjem TS 10/0.4kV 1x1000Kva „Grad 9“ sa uklapanjem u VN i NN mrežu ( zamjena postojeće TS 10/0.4Kva „Grad 9“), Region 5, KO Kotor II, Kotor, 

Predlog Odluke o utrđivanju lokacije za izgradnju trafostanice NDTS 10/0,4 Kv 1X1000 kVA „FK Grbalj“ sa uklapanjem u 10kV mrežu i 0,4 mrežu, Region 5 (Kotor, KO Sutvara), 

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4Kv 1x630Kva „N6“ sa uklapanjem u SN mrežu , KO Zagora, Kotor, 

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju i postavljanje fotonaponskog (solarnog) sistema u Kotoru, Privredna zona, objekat br.1, na kat.parc.65/3, KO Privredna zona.

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0.4kV 1x630kVA „Dom zdravlja-Industrijska zona“ na dijelu kat.parc.65/2 KO Privredna zona sa uklapanjem u NN i VN (zamjena postojeće BTS 10/0.4 kVA 1x400kVA „Medicinski centar“.

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava privremene stvarne službenosti prolaza, uz naknadu, preko kat.parc. 877/4 K.O. Kavač 

U nastavku sjednice preostale tačke su: 

Program kulturnih manifestacija za 2022. godinu. 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju OJU “Muzeji” za 2021. godinu. 

Program rada OJU “Muzeji” za 2022. godinu.

Izvještaj o raspodjeljenim sredstvima u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2021. godinu.

 Izvještaj o realizaciji Akcionog Plana zapošljavanja Opštine Kotor za 2021. godinu. 

Izbor i imenovanja 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Skupštine Turističke organizacije Kotor. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika Odbora za vjerska pitanja. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za zaštitu životne sredine. 

Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju člana Skupštine doo „Vodacom“.

 Odbornička pitanja i odgovori. 

Kao što smo i najavili, više detalja o nastavku desete sjednice, imaćemo nakon Kolegijuma predsjednice SO Kotor. 

Predrag Nikolić

Podijeli na: