Politika

23.12.2019
676

DANAS ODRŽANO 34. I 35. ZASIJEDANJE GRADSKOG PARLAMENTA

Odbornici gradske Skupštine usvojili su danas, u okviru XXXIV zasijedanja gradskog parlamenta, Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, o izmjeni Odluke o određivanju naknade odbornicima Skupštine Opštine Kotor, budžetu Opštine Kotor za 2020. godinu, Plan potrošnje, Program rada i Program uređenja prostora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu.

Data je saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta OJU “Muzeji” Kotor, te na Statut JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor.

Kako se navodi u obrazloženju Odluke o izmjeni odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama, izmjena se odnosi u pogledu visina sredstava koje se opredjeljuju nevladinim organizacijama koja sada iznose 0,5 odsto planiranih prihoda u budžetu, od kojeg se opredjeljuje iznos od 40% nevladinim organizacijama koje imaju poseban status za opštinu i to Bokeljskoj mornarici, Srpskom pjevačkom društvu “Jedinstvo” i Gradskoj muzici. Prema riječima ve de sekretarke opštinskog Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Marine Dulović, predložene izmjene su rezultat primjene u praksi koja je pokazala da projekti kojima se aplicira na konkursu za raspodjelu sredstava su oni koji se temelje isključivo na jednokratnoj izradi i odnose se na kupovinu opreme, pripremi knjiga, brošura, časopisa, a nijedan od tih projekata nije dio nekog šireg programa ili sveobuhvatnijih i kontinuiranih aktivnosti koje bi bile od interesa za lokalno stanovništvo i opštinu Kotor.  “Umjesto dosadašnjeg rješenja da se sredstva dodjeljuju onim nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori i sa sjedištem na teritoriji opštine Kotor, kao i onim koje imaju sjedište van opštine Kotor, Odlukom je predloženoda se sredstva dodjeljuju samo nevladinim organizacijama koje su registrovane u Crnoj Gori sa sjedištem na teritoriji opštine Kotor”, saopštila je Dulović.

Predstavnica nevladinog sektora, ispred Centra za žensko i mirovno obrazovanje “Anima” iz Kotora Ljupka Kovačević je, koristeći institut „slobodne stolice“ sa govornice poručila da, ukoliko se ovakva Odluka usvoji, to će značiti da je SO Kotor odlučila da guši participativnu demokratiju i modernost razvoja Kotora. “Oduzimate nam 50% budžeta, u okviru opštinskog budžeta koji je svakako uvećan. Dakle, sredstava ima. Ona su uvećana raznim organizacijama za mnoge programe. Slažem se da su tradicionalne nevladine organizacije od posebnog interesa, ali neka im se zato i odredi posebna budžetska stavka. Ono što mi želimo jeste da budemo jednaki, kako prilikom konkurisanja za sredstva, tako u praćenju i odgovornosti”, pojasnila je Kovačević.

Diskutujući po ovoj tački dnevnog reda, odbornica Demokratske partije socijalista Ljilja Radunović je naglasila da država, kao i lokalne samouprave, moraju sarađivati sa nevladinim organizacijama i trebaju biti partneri u donošenju različitih politika. “Nevladine organizacije iz Kotora su svojim postojanjem, kontinuitetom i kvalitetom rada do sada pokazale da imaju kapaciteta da  budu partner lokalnoj upravi. U gradu postoji 250 registrovanih nevladinig organizacija, a njih dvadesetak su dale izuzetan doprinos radu lokalne samouprave, interesima lokalne zajednice i to se ne smije zaboraviti. Ono što piše u obrazloženju ove Odluke apriori odbijam i molim da ovakve konstatacije izbjegnemo, jer ne odgovaraju istini”, rekla je Radunović.

Odbornica URE Ljiljana Popović Moškov se složila sa iznijetim stavom odbornice Radunović, konstatujući da se  ovakom Odlukom “šalje poruka da vladajuća većina ne želi razvoj civilnog sektora”. “Ko će od nevladinih organizacija sada konkurisati za sredstva, ako ste u 2020. godini predvidjeli 40% za tradicionalne nevladine organizacije, što iznosi 32 000 eura, a za ostale opredijelili 48 000 eura”, pitala je Popović Moškov.

U završnoj riječi povodom ove tačke dnevnog reda, predsjednik Opštine Kotor Željko Aprcović je saopštio da je od 2003. do 2012. godine za nvo sektor izdvojeno nešto više od 336 000 eura. “Očekivali smo da će se predstavnici nvo sektora pojaviti u gradskom parlamentu ne samo kada se radi o raspodjeli finansijskih sredstava, međutim, to se nije dogodilo. Nevladin sektor, kao korektiv ponašanja javnih politika, treba finansirati iz onoga što nam je svima interes. Postoji u pretpristupnim fondovima određen nivo sredstava koji se daje nvo sektoru i Opština Kotor će biti potpora prilikom apliciranja za tu međunarodnu podršku”, rekao je Aprcović.

Iznos odborničke naknade uvećan je sa 200 na 250 eura (posljednje uvećanje bilo je 2017. godine). Kako je rekla sekretarka SO Kotor Duška Banićević, za 2020. godinu planirana su sredstva za ovu namjenu. Odbornica URE Ljiljana Popović Moškov je negodovala, što će se pomenuto povećanje sprovesti linearno. “Imamo odbornike koji uopšte ne prisustvuju radu lokalnog parlamenta, ali i one koji sjede ovdje sjede, ali ne predlažu, niti kritikuju, već predstavljaju samo mašineriju za dizanje ruku u izglasavanju odluka koje su unaprijed dogovorene”, navela je Popović Moškov.

“Ne možemo odlučivati u kojoj mjeri će koji odbornik biti angažovan u radu gradske skupštine i na koji način će zastupati interese građana. Međutim, ovaj iznos zapravo  pokazuje koliko poštujemo sebe”, mišljenja je bio odbornik Liberalne partije Vido Drašković.

Planirani budžet Opštine Kotor za 2020. godinu iznosi 27.256.000,00 eura. To je 31,79% više u odnosu na budžet Opštine Kotor za 2019. godinu. Kako se danas čulo, razlozi za ovoliki procenat povećanja primitaka u odnosu na 2019. godinu leže u činjenici što Opština Kotor planira realizaciju važnih kapitalnih projekata koji su navedeni u Programu rada i Programu uređenja prostora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020. godinu, te pristupanju kupovine zemljišta i objekata od Jugopetrola i CEDIS-a, a u cilju stvaranja pretpostavki za realizaciju značajnih investicionih projekata. Ukupno planirani prihodi sa početnim depozitom budžeta Opštine Kotor za 2020. godinu (27 256 000 eura) planiraju se utrošiti na tekuću budžetsku potrošnju (12 688 500 eura), kapitalni budžet (14 277 500 eura) i otplatu duga (prethodna godina 290 000 eura). Na rashodnoj strani budžeta uvedene su nove budžetske pozicije: Ostale usluge-restauracija orgulja u crkvi BDM-pomoćnica kršćana na Mulu (40 000 eura), Materijalno obezbjeđenje (senior kartice za penzionere i socijalno ugrožene) 40 000 eura, Tuđa njega i pomoć (dnevni centar za penzionere i socijalno ugrožene) 25 000 eura i Povlastice za mlade (omladinska kartica) 20 000 eura. Predlogom Odluke budžeta, a s obzirom na ukupne okolnosti nastale tokom javne rasprave, Nacrt budžeta je korigovan za iznos od 1 279 500 eura. Razlog povećanja odnosi se na odlaganje prodaje, odnosno kupovine “Jugopetrola” za početak naredne godine. Sredstva su bila planirana da se utroše ove godine, a prenijeta su kao početni depozit u narednoj godini i imaju karakter kapitalnih prihoda. Uvedene su nove budžetske pozicije, obavljena je prekompozicija pojedinih stavki budžeta, shodno zakonskoj proceduri, a sve u cilju dobijanja pozitivnog mišljenja Ministarstva finansija.

Prihvaćen je prvi od tri amandmana na Predlog Odluke o budžetu za 2020. godinu odbornice URE Liljane Popović Moškov, na način što će se prekompozicijom pojedine budžetske pozicije smanjiti i uvesti nova i to: budžetska pozicija (4149) Ostale usluge za 10 000 eura, budžetska pozicija (4192) Izdaci po osnovu troškova sudskih sporova 10 000 eur , budžetska pozicija (43264) Transferi “Vodovod i kanalizacija Kotor” doo 20 000 eura,  budžetska pozicija (431311) Transferi kulturi-finansiranje programskih aktivnosti 100 000 eura, a u okviru te iste budžetske pozicije dodati nova Transferi kulturi-udžbenici za učenike osnovnih škola u iznosu od 140 000 eura. “Moje primjedbe se, između ostalog, odnose na iznos tekuće budžetske rezerve koja iznosi 70 00 eura, što je po mom mišljenju potpuno nerealno. Povećali ste i iznos za jednokratnu socijalnu pomoć u sekretarijatu u kojem ne postoje čak ni socijalni kartoni, a uvećan je i iznos za ugovore o djelu”, saopštila je odbornica URE Ljiljana Popović Moškov.

Odbornica DPS Tanja Stanovčić smatra da je opštinski budžet za narednu godinu razvojni i ambiciozan. “Ne možemo na budžet gledati isključivo kao na potrošački element. Po prvi put u budžetu možemo vidjeti investicione i kapitalne investicije, a i prihodi su povećani, što me posebno raduje”, rekla je Stanovčić.

Odbornik DPS Dejan Adžić je pozdravio današnji početak radova na izgradnji pothodnika i pohvalio razvojnu stranu budžeta. Odbornica HGI Ljiljana Velić smatra da je budžet stabilan, sa dobro balansiranim stavkama. Ona je izrazila zahvalnost što su značajna finansijska sredstva (u iznosu od 40 000 eura) izdvojena za rekonstrukciju orgulja u muljanskoj crkvi. “Orgulje su izrađene 1784. godine u Zadru, a mještani Mula su ih otkupili”, pojasnila je Velić.

Direktor kotorske Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora Zoran Mrdak je tokom izlaganja u vezi Odluke o usvajanju Plana potrošnje, Programa rada i Programa uređenja prostora Direkcije za uređenje i izgradnju za 2020. godinu podsjetio da su tokom petnaestodnevne javne rasprave obišli sve mjesne zajednice, od Krivošija do Donjeg Grblja i razmotrili koje aktivnosti mogu biti uključene u pomenuta normativna akta. Ukupni plan potrošnje iznosi 11 457 000 eura. Upravo danas je započela izgradnja pothodnika, koji bi trebao biti završen u aprilu naredne godine, a predstavljaće, vjerujem, buduću recepciju grada Kotora”, saopštio je Mrdak.

Uslijedila su odbornička pitanja i odgovori. Ko štiti menadžment Luke Kotor, kada će na dnevni red doći dugorodični,  dvanaestogodišnji  izvještaj o radu za 2018. godinu, kao i plan rada i investicija Luke Kotor, kada će opštinski put u Škaljarima biti priveden namjeni, koliko je prijava za nezakonitu uzurpaciju ove opštinske imovine bilo do sada, zbog čega mjesno groblje u Stolivu nije prošireno, iako je Opština Kotor prije deset godina otkupila zemljište za tu namjenu, te da li je “Vodovod i kanalizacija” doo obavio opravku podvodnog cjevovoda Prčanj-Sveti Stasije koji je oštećen, su, između ostalog, pitanja na koja su odbornici tražili odgovore.

Na XXXV sjednici koja je održana po hitnom postupku, odmah nakon završetka prethodne, jednoglasno je odlučeno da se iz stalne budžetske rezerve Opštine Kotor Republici Albaniji uputi jednokratna novčana pomoć u iznosu od 10.000 eura.

 

Podijeli na: