Politika

14.02.2020
253

37.SJEDNICA SO KOTOR 25. FEBRUARA  

Tridesetsedma sjednica Skupštine Opštine Kotor održaće se u utorak, 25. februara sa početkom u 9 sati, u skupštinskoj sali palate Bizanti u Starom gradu.

Na dnevnom redu će se naći:

Usvajanje Zapisnika sa XXXVI sjednice Skupštine Opštine.

Predlog Odluke o kupovini zemljišta – kat. parc. 2370/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane DUP-om Dobrota;

Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju dijela nepokretnosti označene kao kat. parc. 514 KO Sutvara u cilju proširenja lokalnog nekategorisanog puta shodno DUP-u Radanovići;

Predlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti označene kao kat. parc. 302/3 KO Prčanj I radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa na saobraćajnici izgrađenoj shodno DUP-u Prčanj;

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje poravnanja u parničnom postupku Posl. br. P. 961/19;

Predlog Odluke o prodaji zemljišta – kar. parc. 2050 KO Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele;

Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – kameni kiosk);

Predlog Odluke o produženju roka zakupa (Turistička organizacija – anagrafski broj 328 Stari grad);

Predlog Odluke o produženju roka zakpua (Turistička organizacija – anagrafski broj 315 i 315a Stari grad);

Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Crveni krst (dobrovoljni davaoci krvi);

Predlog Odluke o produženju roka zakupa poslovnih prostorija NVO Bokeljska mornarica;

Predlog Odluke o izdavanju u dugoročni zakup poslovnih prostorija – Lovačko udruženje Kotor;

Predlog Odluke o produženju roka zakupa HGD-u;

Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju saobračajnice u Dobroti kod Školskog centra;

Predlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter “Radio Kotor”;

Predlog Odluke o ustupanju na privremeno korišćenje nepokretnosti Javnoj ustanovi Dom starih “Grabovac” Risan;

Predlog Odluke o realizaciji usluge podrške za život u zajednici – pomoć i njega starih lica u kući;

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Strategiju razvoja sporta za period 2020-2021.

Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenih potreba lokalnih funkcionera i rukovodećih lica lokalne uprave;

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda radi prodaje motornih vozila u vlasništvu Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora;

Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnim davanjima;

Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju TS 10/0,4 kV; 1x630 kVA “Vranovići sa uklapanjem u SN i NN mrežu;

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS-M 10/0,4kV 1x360kVA “Butiko”;

Nacrt Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2020. godinu;

Program rada i finansijski plan Fondacije Kotorski festival pozorišta za djecu za 2020. godinu.

Izbor i imenovanja.

Odbornićka pitanja i odgovori.

Radio Kotor direktno će prenositi zasijedanje gradskog palamenta.

 

 

 

Podijeli na: