Kultura

06.08.2022
280

ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE SATIRIČNIH PRIČA UPOKOJENJE ISTINE DRAGUTINA MINIĆA KARLA

NVO "Medaur" Risan - Društvo za njegovanje kulturne baštine Risna, organizovalo je sinoć  u dvorištu palate Ivelić u Risnu, promociju knjige satiričnih priča "Upokojenje istine", Dragutina Minića Karla.

Prisutne je u ime organizatora pozdravila Marina Dulović, koja je istakla da je ovo šesti kulturni događaj ove turističke sezone, koji je NVO “Medaur” priredila u Risnu

"Trudimo se da kreiramo kvalitetne kulturne sadržaje, što potvrđuje i brojnost publike koja prati naš rad. U budućnosti ćemo se voditi istom idejom, da programi budu iz različitih kulturnih sfera, kao i da kvalitet programa bude naš glavni zadatak, u skladu sa tradicijskim vrijednostima Risna, kojeg su formirale kulture raznih civilizacija. Sudeći po broju prisutnih i raspoloženju, vjerujemo da smo uspjeli u našem glavnom cilju, a to je unaprijeđenje i zaštita kulturnih vrijednosti”- kazala je Dulović.

Na promociji knjige humorističko-satiričnih priča, koja je objavljena krajem 2021. godine, pored autora, govorio je novinar, književnik i tv voditelj Vanja Bulić.

,, Karlo je neko ko je uveo humor i satiru u medije, koji se ne bave isključivo humorom. Pokrenuo je rubriku u Radio Tv reviji,  koja je jedno vrijeme bila najčitanija. Ona se štampala u 600.000 primjeraka. To je bila nešto blaža forma aforizama, kako bi se približio čitaocima, a koja je obrađivala različite društvene teme. Biti satiričar znači pisati istinu, pa pošto je došlo vrijeme da se istina ne smije reći, ona se obično uvija u satiričnu formu. Velika je zato uloga ljudi koji se bave satirom, da proguraju istinu”- kazao je, između ostalog, Bulić.

Autor knjige Dragutin Minić Karlo istakao je da u Risan dolazi već 63 godine.

,,Risan je antički grad u kojem su tragove ostavili Grci, Iliri, Rimljani, samo sam ja iz Risna uzeo jednu brinetu, koja je sada baka mojim unucima i koja me vezala za ovo mjesto”- navodi Minić.

Tokom njegovog rada u “Politici”, kako dodaje, bio je jedno vrijeme i glavni urednik i satiričar.

,, Velika je borba tada bila u meni šta smijem, a šta ne smijem objaviti, u to vrijeme  sam zbog pojedinih aforizama dobio otkaz. Četiri godine sam proveo u egzilu u Ježu, gdje je opšte poznatao nema para, ali je društvo veselo.

Upokojenje istine je moja 24. knjiga. Objavio sam, između ostalog, nekoliko knjiga aforizama, priče, dječiju monodramu. Napisao sam i putopis Nacionalistička geografija, u kojem sam predstavio moja viđenja sa putovanja od Dalekog Istoka do Ognjene zemlje. Nisam samo obišao Australiju, ali  jedno poglavlje u knjizi obrađuje i to šta sam želio da vidim u Australiji pa nosi naziv Australija u kojoj nikada nisam bio”- dodao je Minić, koji je ovom prilikom pročitao nekoliko priča iz novoobjavljene knjige.

Podsjetimo na biografiju Dragutina Minića Karla, autor je de­set knji­ga afo­ri­za­ma i pri­ča. Pre­vo­đen je na vi­še stra­nih je­zi­ka i za­stu­pljen u do­ma­ćim i stra­nim an­to­lo­gi­ja­ma. Du­go­go­go­di­šnji je ured­nik „Sa­ti­ri­ko­na” u „Po­li­ti­ci”, autor je ru­bri­ke sa­ti­rič­nih ko­men­ta­ra „Ukrat­ko” u istom li­stu, kao i ko­lum­ne u ča­so­pi­su „Ba­zar” Bio je glav­ni i od­go­vor­ni ured­nik „Ra­dio TV re­vi­je” i ured­nik u „Oši­ša­nom je­žu”. Do­bit­nik je naj­zna­čaj­ni­jih na­gra­da za hu­mor i sa­ti­ru u Sr­bi­ji – „Ra­do­je Do­ma­no­vić”, „Jo­van Ha­dži Ko­stić”, „Zlat­ni jež” i „Dra­gi­ša Ka­ši­ko­vić”, kao i me­đu­na­rod­nih knji­žev­nih pri­zna­nja „Ale­ko” u Bu­gar­skoj i „Vu­ko Be­za­ro­vić” u Cr­noj Go­ri. Živi u Beogradu.

 

Tekst i foto: Tamara Vuković

 

Podijeli na: