Kultura

15.08.2020
805

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU INDIVIDUALNOM KULTURNOM STVARALAŠTVU


Na osnovu Odluke o Budžetu opštine Kotor za 2020. godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" br. 54/19) i Odluke o davanju saglasnosti na Program kulturnih manifestacija za 2020. godinu ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" br. 06/20) Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti raspisuje J A V N I  P O Z I V za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu


 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti u cilju afirmisanja kulturnog stvaralaštva raspisuje Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu iz oblasti muzike, književnosti, filma i pozorišta, za autorska djela stvaralaca/teljki sa područja opštine Kotor.

 I Prijava na javni poziv

  1. Pozivaju se zainteresovani/e stvaraoci/teljke sa područja opštine Kotor da dostave svoje prijave na Javni poziv za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu za 2020. godinu.
  2. Prijava koja se nalazi u prilogu poziva, podnosi se najkasnije do 21. avgusta 2020. godine i predaje u Građanskom birou Opštine Kotor (Stari grad 317) u terminima predviđenim za rad sa strankama, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Prijava po Javnom pozivu za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu“.
  3. Uz prijavu se, u zapečaćenom kovertu, prilaže sljedeća dokumentacija:

- kopija lične karte autora/ke;

- reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i projekata);

- kratak opis projekta kojim se konkuriše (ne više od dvije kucane strane);

- otkucan rukopis ili CD ( ili USB) kandidovanih djela;

- rok završetka projekta;

- ukupan budžet projekta sa detaljnom finansijskom konstrukcijom projekta;

- saradnici/e na projektu;

- kopija tekućeg žiro računa autora/ke;

- ovjerena izjava autora/ke da po priloženom projektu nije ranije dobio/la sredstva od strane Opštine Kotor, kao ni organizacija i ustanova čiji je osnivač Opština;

- izjava o već dobijenoj visini sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila.

 II Predmet podrške

  1. Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu sufinansiranja troškova:

- Izdavanja i štampanja knjiga;

- Izdavanja muzičkih djela;

- Snimanja filmova dokumentarnog karaktera, kao i otkup tekstova/scenarija na polju pozorišne i filmske umjetnosti.

 III Visina podrške

Opština Kotor je u skladu Programom kulturnih manifestacija za 2020. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura za podršku individualnom kulturnom stvaralaštvu.

 IV Kriterijumi za vrednovanje projekata

 Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sljedećih kriterijuma:

- autorski materijal vezan za kulturu, tradiciju, osobenosti i život sa područja Kotora i Boke Kotorske;

- reference autora/ke;

- novo (neobjavljivano) autorsko djelo;

- stepen ispunjenosti traženih uslova;

- originalnost i savremenost forme;

- prednost podrške stvaraocima/teljkama mlađim od 30 godina;

- doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine Kotora i Boke Kotorske;

- afirmacija perspektivnih talenata;

- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

- realnost budžeta projekta i obezbijeđenost uslova za njegovu realizaciju.

 V Procedura realizacije

 Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti će na osnovu pristiglih prijava, a nakon zatvaranja Javnog poziva, izvršiti selekciju projekata i sačiniti listu odobrenih projekata.

  1. Lista odobrenih projekata sa odobrenim finansijskim sredstvima za realizaciju projekata biće objavljena na sajtu Opštine Kotor.
  2. U roku od 30 dana od dana objavljivanja liste odobrenih projekata zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze.

 VI Rokovi za podnošenje

 Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Kotor, oglasnoj tabli Opštine Kotor, na sajtu lokalnog javnog emitera, počev od 23. jula a zaključno sa 21. avgustom 2020. godine.

  1. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 VII Dodatne informacije

 Za sve dodatne informacije povodom Javnog poziva zainteresovani se mogu obratiti putem e-mail adrese: kultura@kotor.me.

 SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-kulturu-sport-i-dru%C5%A1tvene-djelatnosti/javni-poziv-za-podr%C5%A0ku-individualnom-kulturnom-stvarala%C5%A0tvu/

Podijeli na: