Ekonomija

13.09.2022
45

VLADA UTVRDILA PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2022. GODINU

Vlada je na danas održanoj 18. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu. Predlogom zakona su planirani primici u ukupnom iznosu od 2.687 miliona eura, što je za 191 milion eura više od aktuelnog Budžeta. Predlog zakona, kako je naglašeno, predstavlja realnu posljedicu i verifikaciju zatečenog stanja u javnim finansijama, preduslov je za nesmetano funkcionisanje sistema u narednom periodu i predstavlja osnovu za planiranje realnog i održivog budžeta za narednu godinu. Predloženi rebalans nastavak je predvidljivog, odgovornog i transparentnog vođenja finansijske i fiskalne politike Vlade, a u cilju fiskalne održivosti i pune finansijske i ekonomske stabilnosti. Dodatna potrošnja je uslovljena potrebom uvećanog servisiranja troškova mandatornog karaktera, a koja se dominantno odnosi na nedostajuća sredstva:
· Fonda za zdravstveno osiguranje 38,6 miliona eura, najvećim dijelom po osnovu akumuliranih obaveza Montenfarma;
· 36 miliona eura za potrebe Fonda PIO, od čega je 21 milion po osnovu uvećanja minimalne penzije i usklađivanja penzija, dok je 15 miliona namijenjeno za jednokratna davanja najugroženijim kategorijama penzionera u cilju ublažavanja efekata značajnog rasta cijena i uticaja na životni standard;
· 28.5 miliona eura koja se prevashodno odnose na zarade u sektorima prosvjete i zdravstva, kao i za transfere za potrebe Univerziteta Crne Gore i Fakulteta za crnogorski jezik i književnost;
· cirka 7 miliona eura za primjenu Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece,
· 6 miliona eura za primjenu Zakona o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije.

Pored navedenog, kod Uprave za katastar i državnu imovinu planirana su dodatna sredstva u iznosu od cirka 38 miliona eura, za potrebe uvećanja državnog kapitala i državne imovine. Na osnovu projektovanih trendova prihoda i rashoda do kraja tekuće godine, nedostajuća sredstva za 2022. godinu, umjesto predvidenih 560 miliona eura, iznose 756 miliona. Planirano je da se navedeni iznos obezbijedi sredstvima iz depozita države, iz postojećih kreditnih aranžmana i novog zaduženja u iznosu do najviše 350 miliona eura.
U tom kontekstu, Vlada je utvrdila Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu kojom je previđeno da se Država u tekućoj godini može zadužiti do 350 miliona eura za potrebe finansiranja deficita i stvaranja fiskalne rezerve, putem zaključenja kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, sa domaćim i/ili inostranim bankama, kroz emisiju državnih zapisa i/ili obveznica na domaćem i/ili međunarodnom tržištu, kao i/ili zaključenjem bilateralnih ili drugih kreditnih aranžmana.
Vlada je usvojila Informaciju o otuđenju sopstvenih akcija Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić. Tim povodom, data je saglasnost na Odluku Odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić o prodaji sopstvenih akcija (10%), broj: 10-00-38021, od 16. 8. 2022. godine. Takođe, Vlada je saglasna da može otkupiti ove akcije.
Na osnovu člana 90 stav 4 Ustava Crne Gore i člana 128 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Vlada je danas podnijela Zahtjev za vanredno zasijedanje Skupštine Crne Gore za 28. septembar 2022. godine, sa početkom u 11,00 sati. Za sjednicu je određen sljedeći dnevni red:
1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2022. godinu, koji je dostavljen Skupštini 13. septembra 2022. godine;
2. Predlog odluke o izmjenama Odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu, koji je dostavljen Skupštini 13. septembra 2022. godine;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu, koji je dostavljen Skupštini 4. avgusta 2022. godine;
4. Predlog zakona o obradi podataka o putnicima u vazdušnom saobraćaju u cilju sprečavanja i otkrivanja krivičnih djela terorizma i drugih teških krivičnih djela, koji je dostavljen Skupštini 29. avgusta 2022. godine i
5. Predlog zakona o potvrđivanju okvirnog finansijskog sporazuma o partnerstvu između Evropske komisije i Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore o modelima sprovođenja finansijske podrške EU Crnoj Gori u okviru instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA III), koji je dostavljen Skupštini 22. jula 2022. godine.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Podijeli na: