Ekonomija

05.08.2022
235

PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU U LJEŠEVIĆIMA

N A C R T

Na osnovu člana 4 stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 14/22), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22) i člana 30 Statuta Opštine Kotor (“Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ________2022.godine, donijela je Odluku o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10/0,4kV 1x100kVA „VOLI“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima trafostanica na kat.parc.8/1 K.O.Lješevići i 10 kV kablovskim vodovima na kat.parc.8/1, 7 i 1549 K.O.Lješevići

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko - tehnički uslovi za izgradnju NDTS 10/0,4kV 1x100kVA „VOLI“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima trafostanica na kat.parc.8/1 K.O.Lješevići i 10 kV kablovskim vodovima na kat.parc.8/1, 7 i 1549 K.O.Lješevići.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je „VOLI TRADE“d.o.o. Podgorica.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.64/17, 44/18, 63/18; 11/19, 82/20) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata („Sl.list CG“, broj 44/18 i 43/19).

Tehnička dokumentacija podliježe reviziji u skladu sa članom 179 istog Zakona.

Član 4

Programski zadatak, broj 03-333/22-1499 od  27.07.2022. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor i „Crnogorski elekrodistributivni sistem“d.o.o. Podgorica.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“.

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR PREDSJEDNICA, Maja Mršulja

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 14/22), na osnovu inicijative „VOLI TRADE“d.o.o.Podgorica i Opštine Kotor, ovaj javnopravni organ je pripremio Nacrt Odluke kojom se utvrđuje lokacija za izgradnju NDTS 10/0,4kV 1x100kVA „VOLI“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodovima trafostanica na kat.parc.8/1 K.O.Lješevići i 10 kV kablovskim vodovima na kat.parc.8/1, 7 i 1549 K.O.Lješevići.

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.

Nacrt Odluke sa Programskim zadatkom će biti objavljen u jednom lokalnom mediju, kao i na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me.

Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje

__________________________________________________________________________________________________

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU NDTS 10,04kV 1x 100Kva „VOLI“ SA PRIKLJUČNIM 10kV KABLOVSKIM VODOVIMA TRAFOSTANICA NA KAT.PARC.8/1 K.O.LJEŠEVIĆI I 10kV KABLOVSKIM VODOVIMA NA KAT.PARC.8/1, 7 I 1549 K.O.LJEŠEVIĆI

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/22-13119 od 01.08.2022.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju NDTS 10,04kV 1x 100kVA „VOLI“ sa priključnim 10kV kablovskim vodovima trafostanica na kat.parc.8/1 K.O.Lješevići i 10kV kablovskim vodovima na kat.parc.8/1, 7 i 1549 K.O.Lješevići i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 01.08.2022. do 15.08.2022.godine.

 Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 15.08.2022.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

 Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

 Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

 SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRAĐEVINARSTVO I PROSTORNO PLANIRANJE

Podijeli na: