Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

13.09.2023
3513

ODLUKA O IZGRADNJI OBJEKTA OD OPŠTEG INTERESA U DOBROTI - JAVNA RASPRAVA OD 11. DO 25.09.2023.

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2023.godine, donijela je O D L U K U o utvrđivanju lokacije za izgradnju/rekonstrukciju ulice od magistrale kod pothodnika u Dobroti do raskrsnice iznad apoteke Milošević u Dobroti, na kat.parc.1864/2 i 1982/1 K.O.Dobrota I

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju/ rekonstrukciju ulice od magistrale kod pothodnika u Dobroti do raskrsnice iznad apoteke Milošević u Dobroti, na kat.parc.1864/2 i 1982/1  K.O.Dobrota I.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđenje dvosmjernog saobraćaja, koji bi znatno rasteretio saobraćajne gužve, a pješacima omogućio nesmetano kretanje novoizgrađenim trotoarom.

 Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG „ br. 44/18, 43/19).Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).

Član 4

Programski zadatak, broj 18-337/23-17058 od 11.07.2023. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2023.godine

                                                                                       

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR PREDSJEDNICA Maja Mršulja 

Na osnovu člana 4 stav 2 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa (Službeni list CG-opštinski propisi br. 014/22 od 06.04.2022) i odredbi Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore" br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022 i 004/23 od 13.01.2023. godine,) Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora predlaže

PROGRAMSKI ZADATAK SA ELEMENTIMA URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije dijela ulice od magistrale kod podhodnika u Dobroti do raskrsnice iznad apoteke Milošević u Dobroti , na dijelovima kat.parc.1864/2 i 1982/1 KO Dobrota I

Ovim Programskim zadatkom sa elementima urbanističko-tehničkih uslova određuje se lokacija za rekonstrukciju dijela saobraćajnice. Kako se radi o rekonstrukciji infrastrukturnog objekta, isti se smatra lokalnim objektom od opšteg interesa. Lokacija za rekonstrukciju predmetne saobraćajnice se nalazi na dijelu kat.parc. 1864/2 i dijelu kat.parc. 1982/1 KO Dobrota I, a ista se nalazi u obuhvatu  PUP-a Opštine Kotor („Sl. List“ CG 95/20)  - GUR – planska cijelina Dobrota.

UVOD

Postojeća jednotračna saobraćajnica širine je oko 4,00 m i ukršta se sa magistralnim putem M-1. Duž saobraćajnice sa lijeve strane izgrađeni su stambeni objekti čija su uređenja-ograde na udaljenosti manjoj od 1,00 m od ivice kolovoza. Sa desne strane je trotoar promjenljive širine, ali ne manje od 2,00 m. Saobraćajnica je u nagibu (uspon) od približno 10 % i obostrano je oivičena uzdignutim ivičnjacima.

Rekonstrukcijom predmetne saobraćajnice obezbijedio bi se dvosmjeran saobraćaj koji bi znatno rasteretio saobraćajne gužve a pješacima obezbijedio nesmetano kretanje novoizgrađenim trotoarom širine 2m, zbog čega je Sekretarijat za investicije podnio inicijativu ulice od magistrale kod podhodnika u Dobroti do raskrsnice iznad apoteke Milošević u Dobroti , na dijelu kat.parc.1864/2 i dijelu kat.parc. 1982/1 sve KO Dobrota I.

OSNOVNI PROJEKTNI PARAMETRI

Vrsta objekta: saobraćajnica

Programski zadatak:

Projektovanje predmetne saobraćajnice zahtijeva multidisciplinarni pristup i detaljno sagledavanje okolnosti na terenu.  Projektovati saobraćajnicu za dvosmjerni saobraćaj dužine 85m i minimalne širine saobraćajnih traka od 2,75 m. Sa desne strane kolovoza projektovati trotoar širine 2,00m. Uzdužni profil uraditi u skladu sa usiovima terena i uslovima odvodnjavanja pri čemu posebnu pažnju posvetiti nivelacionom odnosu u zoni postojećih objekata - prilaza. Idejno rješenje treba uraditi tako da se u maksimalnoj mjeri izbjegne rušenje postojećih ograda. Na kraju saobraćajnice, na mjestu uklapanja na postojeće stanje, izvršiti suženje saobraćajnice u zoni postojećeg objekta na KP 1958 KO Dobrota I, kako bi se izbjeglo rušenje uređenja ispred objekta.

Kolovoznu konstrukciju usvojiti na osnovu ranga saobraćajnice za očekivani saobraćaj, zastorom od asfalta. Na djelovima saobraćajnice sa većim nagibom gornji habajući sloj projektovati od mikroasfalta ili od agregata eruptivnih svojstava kako bi se izbjeglo klizanje i proklizavanje pneumatika vozila.

Za oivičenje kolovoza predvidjeti ivičnjake 20/24 u uzdignutom položaju, a prema objektima predvidjeti ivičnjake 18/24 u oborenom položaju od bijelog betona M B 50.

Projektant je obavezan ponuditi minimum dva rješenja zavisno od načina uklapanja saobraćajnice na kraju, tako da jedno rješenje podrazumijeva suženje trotoara, a drugo suženje kolovoza.

IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Projektant je dužan da pri projektovanju koristi podatke sa terena koje će sam prikupiti. U tom smislu dužan je da izvrši analizu okolnog terena i postojeće infrastrukture, na osnovu čega će utvrditi potrebu za izmještanjem postojećih instalacija vodovodne mreže, telekomunikacionih i elektroinstalacija, dalekovoda i sl.

Projektant je dužan da uzme u obzir sva prostorna ograničenja za izgradnju. Takođe, potrebno je da analizira i lokalnu putnu mrežu i mogućnost priključenja na istu. Posebno treba obratiti pažnju na lokacije gdje postoje izgrađeni objekti ili površine posebne namjene.

Detaljan geodetski snimak terena neophodno je obezbijediti kako bi isti poslužio kao podloga za izradu tehničke dokumentacije.

Tehnička dokumentacija mora biti urađena tako da bude usklađena sa sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o putevima, Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i podzakonskim aktima donešenim na osnovu navedenih zakona, drugim zakonima, pravinicima i propisima koji regulišu izradu pojedinih djelova tehničke dokumentacije, MEST i EN standardima (JUS se koristi u slučaju da ne postoje MEST ili EN standardi), normativima i pravilima struke.

Sadržaj cjelokupne tehničke dokumentacije mora biti usklađen sa odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019).  

Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opština Kotor

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU/REKONSTRUKCIJU ULICE OD MAGISTRALE KOD POTHODNIKA U DOBROTI DO RASKRSNICE IZNAD APOTEKE MILOŠEVIĆ U DOBROTI

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-22297 od 08.09.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju/rekonstrukciju ulice od magistrale kod pothodnika u Dobroti do raskrsnice iznad apoteke Milošević u Dobroti i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 11.09.2023. do 25.09.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 25.09.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor. 

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

Podijeli na: