Ekonomija

23.03.2020
556

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor podsjeća obveznike poreza na nepokretnosti koji vode poslovne knjige da su u skladu sa članom 16 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 025/19) dužni da nadležnom organu lokalne uprave do 31.03.2020. godine podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnosti za 2020. godinu. 

Imajući u vidu produženi rok  Poreske uprave Crne Gore za podnošenje finansijskih iskaza do 15.04.2020. godine, rok za podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje poreza na nepokretnosti koji u skladu sa Zakonom ističe 31.03.2020. godine, biće produžen za 15 dana, te će se blagovremeno podnijetim smatrati prijave za utvrđivanje poreza na nepokretnotnosti predate do 15. aprila 2020. godine.

Poresku prijavu možete podnijeti neposredno u Građanskom birou Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad 317.

 Napominjemo da je uz poresku prijavu poreski obveznik dužan dostaviti bilans stanja za godinu koja prethodi godini za koju se porez utvrđuje, zaključni list i analitičku karticu osnovnih sredstava.

Obrazac prijave poreza na nepokretnosti (PPN2) možete preuzeti na Građanskom birou Opštine Kotor, u Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor ili na sajtu Opštine Kotor- www.kotor.me .

Ukoliko u ostavljenom roku poreski obveznici blagovremeno ne dostave popunjene poreske prijave, primjeniće se kaznene odredbe člana 23 Zakona o porezu na nepokretnosti kojim je propisano da će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 eura do 20.000 eura kazniti za prekršaj poreski obveznik - pravno lice, ako između ostalog, nadležnom organu lokalne uprave ne podnese poresku prijavu za utvrđivanje poreza za tu godinu, do 31. marta kalendarske godine

(Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor)

Podijeli na: