Ekonomija

23.03.2021
500

OBAVJEŠTENJE ZA PORESKE OBVEZNIKE O PODNOŠENJU PORESKIH PRIJAVA ZA 2021. GODINU U VEZI SA UTVRĐIVANJEM POREZA NA NEPOKRETNOST I OBRAČUNOM NAKNADA ZA EKONOMSKO ISKORIŠĆAVANJE KULTURNIH DOBARA

 

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor upućuje javni poziv i podsjeća poreske obveznike koji vode poslovne knjige, da su shodno čl. 16 stav 2 Zakonom o porezu na nepokretnost („Sl. list Crne Gore“ br. 25/19) ovom poreskom organu dužni dostaviti poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost za 2021 godinu (obrazac PPN 2).

Poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nepokretnost potrebno je podnijeti nadležnom poreskom organu na propisanom obrascu (obrazac PPN 2) do 31. marta ove godine neposredno, preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, a zbog trenutne zdrastvene situacije u državi izazvane virusom„COVID19“, istu je moguće dostaviti putem službenog maila: prihodi@kotor.me.

Uz poresku prijavu, neophodno je da poreski obveznik dostavi bilans stanja za 2020. godinu i analitičku karticu osnovnih sredstava, pripremljenu u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Obrazac prijave poreza na nepokretnost (obrazac PPN 2) možete dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije ili se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor www.kotor.me

 

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE OPŠTINE KOTOR

 

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor upućuje javni poziv i podsjeća obveznike da su shodno čl.7 Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara ("Službeni list Crne Gore-opštinski propisi", br.29/14, 10/15, 18/15, 21/15, 06/19, 38/19 i 65/19) ovom poreskom organu dužni dostaviti prijavu za obračun naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara za 2021. godinu (obrazac PNZKD).

Prijavu za obračun naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara potrebno je podnijeti nadležnom organu na propisanom obrascu (obrazac PNZKD) do 31. marta ove godine neposredno, preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem pošte Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor, Stari grad br.317, a zbog trenutne zdrastvene situacije u državi izazvane virusom „COVID19“, istu je moguće dostaviti putem službenog maila: prihodi@kotor.me.

Obrazac prijave za obračun naknade za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara (obrazac PNZKD) može se  dobiti u Građanskom birou, Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije ili se može preuzeti sa sajta Opštine Kotor, www.kotor.me.

 

SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE OPŠTINE KOTOR

 

Podijeli na: