Ekonomija

20.04.2021
283

OBAVJEŠTENJE O JAVNOM UVIDU


Javni uvid u zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na kat.parcelama 758, 762/1, 1680, 746, 745, 743 i 757 KO Krivošije donje i dijelovi kat.parcela 1/1 i 4 KO Risan, Opština Kotor


Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je Preduzeće „Braća Magud Grbalj“ doo, Radanovići bb, Kotor, podnijelo  Agenciji za zaštitu prirode i žovotne sredine, zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za eksploataciju tehničko-građevinskog kamena na lokaciji Krivošije-Kotor, planiran na kat.parcelama 758, 762/1, 1680, 746, 745, 743 i 757 KO Krivošije donje i dijelovi kat.parcela 1/1 i 4 KO Risan, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9 do 12 časova i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine, Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 29.04.2021. godine.

Kontakt osoba

Jasmina Janković-Mišnić, Samostalni savjetnik I

Tel: +382 20 446 517: +382 67 807 382

mail: jasmina.jankovic@epa.org.me

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-za%C5%A1titu-prirodne-i-kulturne-ba%C5%A1tine/javni-uvid-u-zahtjev-za-odlu%C4%8Civanje-o-potrebi-izrade-elaborata-procjene-uticaja-na-%C5%BDivotnu-sredinu-za-eksploataciju-tehni%C4%8Cko---gra%C4%90evinskog-kamena-na-lokaciji-krivo%C5%A0ije---kotor/

Foto: portalkotor.me

 

Podijeli na: