Ekonomija

22.01.2023
193

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE ZA IZGRADNJU DTS “URC” SA PRIKLJUČNIM VN I NN VODOVIMA, K.O.DOBROTA I

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-644 od 17.01.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC” sa priključnim VN i NN vodovima, na kat.parcelama 2440/1, 2559/3, 2440/7 K.O.Dobrota I i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.
Javna rasprava će trajati od 18.01.2023. do 31.01.2023.godine.
Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.
Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 31.01.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.
Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora..
Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

U nastavku Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC” sa priključnim VN i NN vodovima, na kat.parcelama 2440/1, 2559/3, 2440/7 K.O.Dobrota I:

N A C R T
Na osnovu člana 4, stav 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br.02/18, 34/19, 38/20, 50/22, 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor (“Sl.list CG - opštinski propisi”, br.37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana ____.2023.godine, donijela je

O D L U K U
o utvrđivanju lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC” sa priključnim VN i NN vodovima na kat.parcelama 2440/1, 2559/3, 2440/7 K.O.Dobrota I

Član 1
Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija sa elementima urbanističko- tehničkih uslova za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC” sa priključnim VN i NN vodovima, na kat.parcelama 2440/1, 2559/3, 2440/7 K.O.Dobrota I.
Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je”CG HOTEL” d.o.o.Tivat.
Član 2
Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.
Član 3
Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se i revidovati na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG” br.64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG„ br. 44/18).
Član 4
Programski zadatak, broj 388/22 od novembra 2022. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5
O sprovođenju ove Odluke staraće se CEDIS i “CG HOTEL”d.o.o.Tivat.
Član 6
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu CG-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______
Kotor, ____2023.godine

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE OPŠTINE KOTOR
Maja Mršulja, s.r.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa Odlukom o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG - opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22), a na osnovu inicijative ”CG HOTEL” d.o.o.Tivat, ovaj javnopravni organ je pripremio Nacrt Odluke sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za utvrđivanje lokacije za izgradnju DTS 10/0,4kV 1x630kVA “URC” sa priključnim VN i NN vodovima, na kat.parcelama 2440/1, 2559/3, 2440/7 K.O.Dobrota I.
Glavni cilj ovog projekta je obezbjeđivanje sigurnog i kvalitetnog napajanja potrošača, stvaranje uslova za dalji razvoj elektrodistributivne mreže i omogućavanje priključenja novih objekata na ovom području.
Sastavni dio Odluke je i Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa.
Odluka se stavlja na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

OBRAĐIVAČ:
Sekretarijat za urbanizam, stanovanje I uređenje prostora

Podijeli na: