Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

05.09.2023
112

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVJETE “PJEŠAČKA STAZA PREMA GORNJEM STOLIVU”

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/23-21872 od 04.09.2023.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete “Pješačka staza prema Gornjem Stolivu” i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 05.09.2023. do 19.09.2023.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 19.09.2023.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata za urbanizam, stanovanje i uređenje prostora Opštine Kotor.

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM,STANOVANJE I UREĐENJE PROSTORA

NACRT

 

Na osnovu člana 3 stava 1 tačke 1, člana 4, stava 2 i člana 5 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23), člana 38 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list CG” br. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 i 84/22) i člana 36 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list CG – opštinski propisi" br. 37/19), Skupština Opštine Kotor, na sjednici održanoj dana _________2023.godine, donijela je

O D L U K U

o utvrđivanju lokacije za izgradnju javne rasvjete za “Pješačku stazu prema Gornjem Stolivu”

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se lokacija i urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju javne rasvjete za “Pješačku stazu prema Gornjem Stolivu” na djelovima kat.parc. 303, 331/1, 331/2, 302, 299/1, 299/2, 325/3, 305 i 304, sve KO Stoliv I i djelovi kat. parc. 220, 199, 207, 219, 218, 221, 226, 227, 50, 48 i 46, sve KO Stoliv II.

Inicijativu za donošenje ove Odluke podnio je Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 2

Glavni cilj ovog projekta je osvjetljavanje pješačke staze na djelovima kat.parc. 303 KO Stoliv I i kat.parc. 220 KO Stoliv II u dužini od oko 700m.

Član 3

Glavni projekat za izgradnju navedenog lokalnog objekta od opšteg interesa izradiće se na osnovu ove Odluke, a u skladu sa važećim tehničkim normativima, standardima i normama propisanim odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekata ( „Sl. list CG „ br. 44/18, 43/19).

Glavni projekat podliježe reviziji u skladu sa čl. 81 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i u skladu sa čl. 7 Odluke o izgradnji lokalnih objekata od opšteg interesa („Sl.list CG – opštinski propisi“, broj 14/22, 59/22, 30/23).

Član 4

Programski zadatak, broj 03-334/23-10694-1 od 30.08.2023. godine je sastavni dio ove Odluke.

Član 5

O sprovođenju ove Odluke staraće se Sekretarijat za investicije Opštine Kotor.

Član 6

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Sl.listu Crne Gore-opštinski propisi”.

Broj: 11-_______

Kotor, ____2023.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR PREDSJEDNICA

Maja Mršulja

Podijeli na: