Alat za prilagodljivost

  • Veći tekst
  • Font za disleksiju
  • Podebljanje teksta
  • Crno-bijelo
  • Visoki kontrast
  • Kursor
  • Resetuj
  • Pristupačnost

Ekonomija

21.11.2022
250

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O ODRŽAVANJU PIJACA NA TERITORIJI OPŠTINE KOTOR (2022)

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj: 01- 018/22-20353 od 21.11.2022. godine, utvrđen je Nacrt Odluke o održavanju pijaca na teritoriji Opštine Kotor i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 21.11.2022. do 06.12.2022. godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 06.12.2022. godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem      e-mail privreda@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 132 kod Sekretarijata  za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj.

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZENIŠVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ       

 N A C R T

Na osnovu člana 14 i 15  Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore”, br.55/16, 74/16, 2/18 i 66/19) i člana 15 i 36 Statuta Opštine Kotor ( "Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br.37/19) Skupština opštine Kotor na sjednici održanoj ----------2022. godine, donijela je O D L U K U o održavanju pijaca na teritoriji Opštine Kotor

I - OPŠTE ODREDBE
 
Član 1.
Ovom Odlukom propisuju se uslovi održavanja, način organizovanja, i vršenja trgovinskih usluga na pijacama kao objektima za pružanje komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje, koje su nazamjenjljiv uslov života i rada građana, privrednih društava i drugih subjekata.
Član 2.
Održavanje pijaca je upravljanje i održavanje uređenog otvorenog ili zatvorenog prostora i objekata koji se koriste za prodaju svježih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, stoke, proizvoda domaće radinosti i zanatskih proizvoda, druge robe široke potrošnje, kao i pružanje pratećih usluga, u skladu sa zakonom.
Održavanje pijaca je komunalna djelatnost individualne komunalne potrošnje i od javnog je interesa.
Član 3.
Pijace su površine sa otvorenim i zatvorenim posebno uredjenim poslovno – prodajnim prostorom u kojima se obavlja promet robe na malo, prvenstveno poljoprivrednih proizvoda i ribe.
Otvorenim pijačnim prostorom smatraju se: pokrivena, natkrivena ili nepokrivena prodajna mjesta.
Zatvorenim pijačnim prostorom smatraju se: građevinski objekti, prodavnice i skladišta na pijacama, koje ispunjavaju propisane sanitarne i tehničke uslove.
 
Član 4.
Poslove upravljanja i održavanja pijacama obavlja DOO”Komunalno Kotor”Kotor (u daljem tekstu: Društvo), koje je registrovano za obavljanje komunalne djelatnosti.
Upravljanje i održavanje, na mješovitoj gradskoj pijaci ispod zidina Starog grada, mješovitoj pijaci u Risnu povjereni su Društvu, Ugovorom o povjeravanju o obavljanju komunalnih djelatnosti, korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor.
Međusobna prava i obaveze sa Društvom iz stava 2 ovog člana, uređuju se Ugovorom o povjeravanju o obavljanju komunalnih djelatnosti, korišćenja i upravljanja komunalnom infrastrukturom i drugim sredstvima u svojini Opštine Kotor koji u ime Opštine Kotor zaključuje Predsjednik Opštine Kotor, na koji saglasnost daje Skupština Opštine Kotor.
 
Član 5.
Prodaju na pijaci i prodajnim mjestima mogu vršiti:
 1.Individualni poljoprivredni proizvođači na osnovu Potvrde o obavljanju poljoprivredne proizvodnje izdate od strane nadležnog organa lokalne uprave za poljoprivredu ili Rješenja o upisu u Registar poljoprivrednih propizvodjača nadležnog organa državne uprave,
 2.Privredna društva i preduzetnici koji su registrovani za proizvodnju i prodaju robe koja se može prodavati na pijaci a na osnovu Prijave zanata podnijete kod nadležnog organa lokalne uprave ili Prijave trgovine podnijete kod nadležnog organa uprave.
 
II – VRSTE PIJACA I
ORGANIZACIJA ROBE NA PIJACAMA
 
Član 6.
Po vrsti i namjeni kojoj služe pijace mogu biti:
1. Zelene pijace,
2. Mješovite pijace,
3. Stočne pijace i
4. Specijalizovane pijace (pijaca za prodaju robe na veliko - kamionska pijaca, buvlja pijaca, pijaca za prodaju polovnih motornih vozila i priključnih sredstava i pijaca za prodaju ogrijevnog materijala).
Po potrebi, pijačne usluge mogu se privremeno obavljati na drugim javnim površinama, postavljanjem stolova za prodaju robe koji se uklanjaju nakon prestanka potrebe za pružanje pijačnih usluga na tim površinama a u skladu sa uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.
 
1.Zelena i mješovita pijaca
 
Član 7.
Na zelenoj pijaci se vrši prodaja voća i povrća, stočarskih, živinarskih i ostalih poljoprivrednih proizvoda.
Na mješovitim pijacama se osim proizvoda iz stava 1 ovog člana mogu prodavati i određeni neprehrambeni proizvodi na malo, koji služe zadovoljavanju potreba u domaćinstvu.
 
Član 8.
Neprehrambeni proizvodi mogu se prodavati samo na posebno odvojenom prostoru, izdvojenom od prostora na kojem se prodaju poljoprivredni i prehrambeni proizvodi a na osnovu Prijave trgovine podnijete kod nadležnog organa uprave.
Na mješovitim pijacama vrši se i promet  cvijeća, cvjetnih zasada i sadnica.
 
 Član 9.
 Pijačni prostor na zelenoj i mješovitoj pijaci mora ispunjavati sljedeće uslove da:
1. je zaštićen ogradom sa posebnim ulazom za pješake i ulazom za vozila;
2. je asfaltiran ili popločan drugim pogodnim materijalom koji je otporan na oštećenja, a pogodan za lako čišćenje i održavanje ulazom za pješake i/ili bez ulaza za vozila;
3. je izvršena parcelacija prostora, s obzirom na prirodu robe koja se prodaje;
4. posjeduje odgovarajuće tezge ili prodajne stolove od odgovarajućeg materijala koji je pogodan za čišćenje;
5. je obezbijeđen  odgovarajući prostor i oprema tako da meso, prerađevine od mesa, mlijeko i mliječni proizvodi budu zaštićeni od dodira potrošača i drugih uticaja zagađenja i odvojen  prostor za prodaju ribe;
6. je priključen na električnu i vodovodnu mrežu i da je riješeno pitanje odvođenja otpadnih i atmosferskih voda;
7. posjeduje sanitarni čvor, sa posebnim kabinama za prodavce i uređajem za pranje ruku;
8. posjeduje posebno izdvojenu česmu sa higijenski ispravnom vodom;
9. posjeduje odgovarajuće higijenske magacine za smještaj i čuvanje robe;
 10.se neprehrambeni proizvodi u okviru mješovitih pijaca prodaju samo  na prostoru izdvojenom od prostora na kojem se prodaju prehrambeni i poljoprivredni proizvodi;
 11. posjeduje potreban broj posuda za odlaganje prazne ambalaže i otpadaka;
 12. posjeduje ispravna mjerila ( vage) i da se redovno kontrolišu i baždare
 13. na vidnom mjestu posjeduje podloge za isticanje vrste i cijene robe koja se prodaje.
 14. se svakodnevno po isteku radnog vremena čisti pijačni prostor i pere se vodom pod pritiskom;
 15. se vrši se dezinfekcija pijačnih tezgi i otvorenog pijačnog prostora najmanje dva puta nedjeljno;
 16. se vrši sakupljanje otpadaka i svakodnevno odvozi sakupljeni otpad u toku radnog vremena;
 17. se svakodnevno najmanje 10% od ukupnog broja prodajnih mjesta opredjeljuje za dnevnu prodaju poljoprivrednih proizvoda individualnih proizvođača;
18. se na vidnom mjestu ističe Pijačni red.
 
Član 10.
Hljeb, pecivo, meso i prerađevine od mesa, mlijeka i mliječni proizvodi mogu se prodavati samo u zatvorenom prostoru, namijenjenom za tu svrhu, obezbijeđeni od dodira potrošača, uticaja prašine, mirisa i drugih zagađivača.
Prodavci iz stava 1 ovog člana moraju imati zaštitnu odjeću.
 
Član 11.
Na zelenoj i mješovitoj pijaci se roba može prodavati samo na mjestu određenom za tu vrstu proizvoda, a koje određuje i obilježava Društvo Kotor koje upravlja pijacom a u skladu sa uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam, gradjevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.
 
Član 12.
Na zelenoj i mješovitoj pijaci se mogu držati proizvodi i izlagati za prodaju samo na tezgi odnosno na prodajnim stolovima i vitrinama.
Svi proizvodi koji se prodaju na pijaci moraju ispunjavati uslove u pogledu kvaliteta, ispravnosti i porijekla u skladu sa propisima koji regulišu promet proizvoda, za što je odgovoran prodavac odnosno vlasnik robe.
2. Stočna pijaca
 
Član 13.
Na stočnoj pijaci se vrši samo promet domaćih životinja, bez klanja, lokaciju privremenog karaktera, po potrebi,utvrdjuje Sekretarijat za urbanizam,gradjevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor isključivo na  seoskom području.
 
Član 14.
Pijačni prostor na stočnoj pijaci mora ispunjavati slijedeće uslove:
1.da su vage ispravne i baždarene;
2.da se svakodnevno po isteku radnog vremena čisti pijaca, uređuje pijačni prostor i pere se vodom pod pritiskom;
3.da se vrši se dezinfekcija pijačnog prostora i objekata za klanje stoke najmanje jednom nedjeljno;
4.da se obezbijeđuju kavezi za prodaju živine i svakodnevno se čiste, peru i dezinfikuju;
5.da se svakodnevno odvozi sakupljeni otpad i ostatci životinjskog porijekla, u skladu za zakonom;
6. da se mjesta za napajanje stoke se održavaju u ispravnom stanju;
7.da su obezbijeđeni i drugi uslovi potrebni za nesmetano obavljanje trgovine i održavanje čistoće na   pijaci;
  8.da se na vidnom mjestu ističe Pijačni red.
3.Specijalizovane pijace
 
Član 15.
Na specijalizovanim pijacama se vrši promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda na veliko i malo, promet polovnih motornih vozila i priključnih sredstva i ogrijevnog materijala.
 
Član 16.
Pijačni prostor na specijalizovanim pijacama mora ispunjavati sljedeće uslove:
1.da je ograđen ogradom sa posebnim ulazom za pješake i ulaznom rampom za vozila;
2.da je asfaltiran ili popločan drugim pogodnim materijalom koji se lako čisti i održava;
3.da je izvršena parcelacija pijačnog prostora, s obzirom na prirodu robe i način prodaje;
4.da je priključen na vodovodnu i električnu mrežu i osvijetljen u noćnim časovima i da je riješeno pitanje odvođenja otpadnih i atmosferskih voda;
5.da posjeduje sanitarni čvor, sa posebnim kabinama za prodavce i uređajem za pranje ruku;
6.da posjeduje posebno izdvojenu česmu sa higijenski ispravnom vodom;
7.da posjeduje potreban broj posuda za odlaganje prazne ambalaže i otpadaka;
8.da na vidnom mjestu posjeduje podloge za isticanje vrste i cijene robe koja se prodaje.
 
Član 17.
Pijaca za prodaju polovnih motornih vozila i priključnih sredstava i promet ogrijevnog materijala:
1. da je izvršena numeracija i parcelacija prostora prema vrsti vozila;
2. da ispunjava i druge uslove utvrđene propisima za promet motornih vozila i ogrevnog materijala.
III - ODRŽAVANJE I UPRAVALJANJE PIJACAMAA
Član 18.
 Društvo koje održava i upravlja pijacama dužno je da:
 1.obezbijedi sprovodjenje pijačnog reda ;
 2.svakodnevno, po isteku radnog vremena, očisti pijacu, uredi pijačni prostor i isti opere vodom pod pritiskom;
 3.najmanje dva puta nedjeljno izvrši dezinfekciju pijačnih tezgi i otvorenog prodajnog prostora;
 4.svakodnevno očisti, opere i izvrši dezinfekciju kaveza za prodaju živine;
 5.obezbijedi svakodnevno odvoženje smeća koje se u toku dana sakupi;
 6.u toku radnog vremena vrši neprekidno prikupljanje otpadaka;
 7.obezbijedi i druge uslove potrebne za normalno obavljanje prometa, pijačnog reda i čistoće na pijacama.
 8.obezbijedi izgled pijacnog mobilijara u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor.
Član 19.
Društvo je dužno donijeti akt o Pijačnom redu u skladu sa odredbama ove Odluke, propisima o prometu roba i drugim odgovarajućim propisima.
Pijačni red donosi Društvo uz saglasnost organa lokalne uprave nadležnog za komunalne poslove.
Pijačnim redom utvrđuju se naročito:
1.prodajna mjesta, odnosno mjesta na kojima se može vršiti prodaja određenih vrsta proizvoda;
2.dužnosti i ovlašćenja zaposlenih u Društvu koje upravlja pijacama
3.način korišćenja pijačnih usluga;
4.mjere za održavanje reda;
5.higijensko-tehničke mjere;
6.radno vrijeme;
7.obezbijedi izgled pijacnog mobilijara u skladu sa Programom privremenih objekata na teritoriji Opštine Kotor;
8.drugi poslovi vezani za organizaciju i normalno funkcionisanje prometa robe.
Pijačni red i Cjenovnik usluga održavanja pijaca ističe se na posebno određenim mjestima na pijaci koje će odrediti Društvo .
 
Član 20.
Učesnici robnog prometa na pijaci (prodavci, kupci i dr.) dužni su da poštuju Pijačni red.
Održavanje reda na pijacama je obaveza Društva i to:
1.preduzima mjere za održavanje reda i nesmetanog odvijanja prometa:
2.upućuje prodavca na određeno prodajno mjesto;
3.sarađuje i pruža pomoć nadležnim inspekcijskim organima;
4.vrši druge poslove utvrđene Odlukom i Zakonom.
 
Član 21.
Svi proizvodi koji se prodaju na pijacama moraju ispunjavati uslove u pogledu kvaliteta, prometa, ispravnosti i porijekla, predviđeni odgovarajućim propisima koji regulišu promet proizvoda, zašto je odgovoran prodavac, odnosno vlasnik robe.
 
Član 22.
Prodavac je dužan da istakne cijenu robe i posjeduje izbaždarenu vagu od strane Društva koje održava i upravlja pijacama.
Prodavac je dužan proizvode držati u odgovarajućoj ambalaži uobičajenoj za tu vrstu proizvoda. Praznu ambalažu prodavac je dužan ukloniti na mjesto određeno za odlaganje iste.
 
Član 23.
U cilju nesmetanog odvijanja prometa i održavanja reda na pijacama zabranjeno je:
1.prodavati određene proizvode koji se prema pijačnom redu ne mogu prodavati na pijacama;
2.unositi stolove, kioske, tezge i sl. na pijačni prostor bez posebnog odobrenja Društva koje upravlja pijacama ili prepravljati / pregrađivati postojeće;
3 držati ili prodavati meso, mlijeko i mliječne proizvode van prostora određenih za tu namjenu;
4.prodavati mliječne proizvode bez zaštitne odjeće;
5.prodavati robu za ishranu koja je kvarna ili na kojoj postoje znaci kvarenja;
6.prodavati životne namirnice u posudama koje su oštećene, prljave i nezaštićene od spoljašnjih zagađenja;
7.prodavati proizvode na prolazima pijaca;
8. bacati otpatke, pokvarenu robu i smeće van posuda za sakupljanje otpada;
9.držati ambalažu oko prodajnog mjesta;
10.izlagati proizvode na zemlji i na nehigijenski način;
11.ložiti vatru na otvorenom pijačnom prostoru;
  12.koristiti vozilo za kretanje po pijačnom prostoru u toku radnog vremena pijace, na zelenim i    mješovitim pijacama, izuzev ručnih vozila;
13.upotrebljavati grejno tijelo na prodajnom mjestu gdje upotreba istog nije predviđena;
14.držati zapaljive, eksplozivne i druge materije opasne po zdravlje građana.
15.odlagati lični mobilijar van prostora koji za te svrhe odredilo Društvo

16.ostavljati proizvode za prodaju na stolovima nakon završenog radnog vremena pijace.

 Član 24.

Korisnik pijačnih usluga koji ne poštuje Pijačni red i ne plaća naknadu za zakup objekata - štanda na pijacama, u skladu sa Ugovorom o zakupu, može se uskratiti dalje korišćenje pijačnih usluga o čemu rješenje donosi komunalni inspektor.
Do donošenja rješenja iz prethodnog stava ovog člana Društvo ima pravo da privremeno udalji lice koje ne poštuje obaveze iz stava 1 ovog člana, ukoliko ocijeni da bi njegovo dalje prisustvo ometalo normalno odvijanje prometa na pijaci.
Član 25.
Zabranjena je prodaja,kupovina i preuzimanje poljoprivrednih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda suprotno odredbama ove Odluke (na ulicama, trgovima, prolazima i javnim mjestima).
IV - RADNO VRIJEME PIJACA
Član 26.
Zelena, mješovita i specijalizovana pijaca na kojoj se vrši promet poljoprivrednih, prehrembenih i neprehrambenih proizvoda na veliko i malo mora biti otvorena svakog dana.
Raspored radnog vremena na pijacama uređuje se posebnom Odlukom Društva koje upravlja pijacom u skladu sa Odlukom o radnom vremenu Opštine Kotor.
Član 27.
Za potrebe obavljanja pijačnih usluga na mješovitoj gradskoj pijaci ispod zidina Starog grada, individualni poljoprivredni proizvođači, privredna društva i preduzetnici iz člana 5 Odluke su dužni da vrše utovar/istovar proizvoda u periodu od 05,00 do 07,00h  i od 15,00 do 16,00h u toku cijele godine i u periodu od 01.05. do 01.10. i od 16,00 do 17,00h.
Privremeni objekti koji služe za pružanje usluga trgovine u unutrašnjem dijelu gradske pijace ispod zidina Starog grada od 05,00 do 07,00h  i od od 22.00  do 23,00 h u toku cijele godine.

Utovar/istovar iz stava 3 i stava 4 se mora obavljati na sledećim lokacijama:

    1.U produžetku autobuskog stajališta kod ulaza u Centar za kulturu (posmatrano iz smjera Škaljara).

     2.Na platou ispred Starog Grada.

Mjesta za utovar/istovar na lokacijama navedenim u prethodnom stavu će biti vidno označena i obilježena za ovu namjenu.

 V – NAKNADA ZA PRUŽANJE PIJAČNIH USLUGA

Član 28.

 Korisnici pijačnih usluga plaćaju naknadu, koju Cjenovnikom utvrđuje Društvo kome je povjereno upravljanje i održavanje pijaca u skladu sa Uredbom o bližim elementima i metodologiji za odredjivanje cijena komunalnih usluga, na koji saglasnost daje Skupština Opštine Kotor.

Iznajmljivanje objekata u otvorenom i zatvorenom pijačnom prostoru vrši se putem javnog oglašavanja.

Uslove javnog oglašavanja utvrđuje Društvo.

Javno oglašavanje objavljuje i sprovodi Komisija koju formira Društvo.

Nakon sprovedenog javnog oglašavanja Društvo je dužno da zaključi Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem u pisanoj formi.

Minimalni iznos godišnje zakupnine utvrđuje se Cjenovnikom iz stava1 ovog člana.

Registrovanim poljoprivrednim proizvođačima i proizvođačima organske poljoprivrede može se utvrditi umanjeni iznos zakupnine po posebnim uslovima, a u skladu sa Cjenovnikom iz stava 1 ovog člana.

Član 29.

Za korišćenje pijačnog poslovnog prostora, objekata i opreme duže od jednog dana, zaključuje se ugovor, kojim se regulišu medjusobna prava i obaveze izmedju korisnika pijačnih usluga i Društva koje održava i upravlja pijacama.

Korisnik poslovnog prostora, objekta i opreme,gubi pravo korišćenja istih, ako ne izvrši uplatu naknade po osnovu korišćenja u roku utvrdjenim Ugovorom.

Na zahtjev pijačnog redara Društva korisnik pijačnog prostora dužan je da pokaže dokaz o plaćenoj naknadi.

VI – NADZOR

 Član 30.

Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vrši organ lokalne uprave nadležan za komunalne poslove.

Inspekcijski nadzor vrši  Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor.

Obezbjeđenje komunalnog reda i komunalni nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši Komunalna policija.

VII - KAZNENE ODREDBE

 Član 31.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 do 10.000 eura, kazniće se za prekršaj Društvo ako:

- ne obezbijedi sprovodjene pijačnog reda (član 18. stav 1 alineja 1 Odluke.);

- svakodnevno po isteku radnog vremena ne očisti pijacu, uredi pijačni prostor i isti opere vodom pod pritiskom (član 18. stav 1. alineja 2.Odluke);

- najmanje dva puta nedeljno ne izvrši dezinfekciju pijačnih tezgi i otvorenog prodajnog prostora (član 18. stav 1. alineja 3 Odluke.);

- svakodnevno ne opere i izvrši dezinfekciju kaveza za prodaju živine (član 18. stav 1. alineja 4.Odluke);

- ne obezbijedi svakodnevno odvoženje smeća koje se u toku dana sakupi (član 18. stav 1. alineja   5.Odluke);

- ne vrši u toku radnog vremena prikupljanje otpadaka (član 18. stav 1. alineja 6.Odluke);

- ne obezbijedi i druge uslove potrebne za normalno obavljanje prometa, pijačnog reda i čistoće na pijacama (član 18. stav 1. alineja 7 Odluke);

 - ne donese akt o pijačnom redu (član 19. stav 1. i 2.Odluke);

- ne istakne Pijačni red i cjenovnik o naknadama (član 19. stav 4.Odluke);

- pijace nijesu otvorene saglasno članu 26 stav 1 I 2. Odluke;

- vrši naplatu naknade za pijačne usluge suprotno cjenovniku pijačnih usluga (član 28.Odluke);

- ako ne zaključi ugovor o korišćenju prostora sa korisnikom (član 29.Odluke).

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u Društvu novčanom kaznom od 20 eura do 1.000 eura.

 Član 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 10.000 eura kazniće se za prekršaj pravno lice ,ako:

- na zelenoj pijaci vrši promet suprotno  članu 7.stav1 Odluke;

- na mješovitoj pijaci vrši promet suprotno  članu 7. Stav 2 Odluke;

- vrši promet proizvoda suprotno  članu 8.stav 1 Odluke;

- vrši prodaju robe na mjestu koje nije određeno za tu vrstu robe suprotno  članu 10. stav 1 Odluke;

- izlaže proizvode za prodaju suprotno  članu 11. Odluke;

- izlaže proizvode za prodaju suprotno  članu 12 .Odluke;

- na stočnoj pijaci vrši promet suprotno  članu 13. Odluke;

- na stočnoj pijaci vrši promet suprotno članu 14. Odluke;

- postupa suprotno članu 21. Odluke;

- postupa suprotno članu  22. Odluke;

- postupa suprotno zabranama iz člana 23. Odluke;

- vrši prodaju robe van pijaca suprotno  članu 25. Odluke;

- vrši utovar i istovar proizvoda suprotno članu 27. Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 20 eura do 1.000 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 50 eura do 3.000 eura.

 VIII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 33.

Društvo koje upravlja pijacama dužno je da donese Pijačni red iz člana 19 ove Odluke najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

  Član 34.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o pijacama ("Službeni list RCG - opštinski propisi", br. 9/12, 27/12, 37/13, 33/14 i 39/17).

 Član 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore - opštinski propisi.

 

Kotor, ----------------                                                                               Skupština Opštine Kotor

Broj:  -----------------                                                                                       Predsjednica,               

                                                                                                                    Maja Mršulja s.r.

 

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 14 i 15 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore”, br.55/16, 74/16, 2/18 i 66/19) i člana 15 i 36 Statuta Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi” br.37/19), kojim je propisana  obaveza jedinice lokalne samouprave da na svojoj teritoriji obezbjedjuje i bliže uredjuje obavljanja komunalnih djelatnosti odnosno propisuje način i uslove organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti.

Nacrt Odluke sadrži deset poglavlja: (I) Opšte odredbe; (II) – Vrste pijaca i organizacija robe na pijacama, (III) – Održavanje pijaca i pružanje usluga, (IV) – Radno vrijeme pijaca, (V) Naknada za pružanje pijacnih usluga  (VI) Nadzor , (VII) Kaznene odredbe, (VIII) Prelazne i završne odredbe.

Poglavljem (I) (član.1-5) definiše se predmet uređivanja kao pružanje komunalnih usluga individualne komunalne potrošnje, koje su nazamjenjljiv uslov života i rada građana, privrednih društava i drugih subjekata, prostor na kome se pružaju navedene usluge kao i subjekat ( DOO”Komunalno Kotor” Kotor) kome je povjereno obavljanje komunalne djelatnosti od strane Skupštine Opštine Kotor u skladu sa Ugovorom o povjeravanju i principi na kojima se zasniva obavljanje te djelatnosti.
Poglavljem (II ) (član 6-17) propisane su vrste pijaca, vrste robe koje se mogu prodavati zavisno od vrste pijaca, način pružanja usluga, odgovornost i obaveze.

Poglavljem III (član 18 - 25) uređuje se održavanje pijaca i pružanje usluga od strane Društva, prava i obaveze korisnika pijačnih usluga.

Poglavljem IV (član 26 - 27) Odredbama ovog člana utvrdjuje se raspored radnog vremena pijaca u skladu sa odredbama Odluke o radnom vremenu Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 29/12, 33/14, 39/17) , vrijeme i mjesto istovara/utovara proizvoda na mješovitoj gradskoj pijaci ispred zidina Starog grada.

Poglavljem (V) (član 28-29) utvrdjuje se način plaćanja naknade za pružanje pijačnih usluga u skladu sa Uredbom o bližim elementima i metodologiji za odredjivanje cijena komunalnih usluga, na koji saglasnost daje Skupština Opštine Kotor ("Službeni list Crne Gore ", br. 55/20)

Poglavljem VI (član 30) utvrdjen je nadzor nad sprovodjene ove Odluke od strane nadležnog Sekretarijata, inspekcijski nadzor od strane Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor i obezbijedjenje komunalnog reda od strane Komunalne policije Opštine Kotor a u skladu sa propisima koji regulišu komunalnu djelatnost.

Poglavljem VII (član 31-32) propisane su kazne za prekršaje kako za Društvo tako i za korisnika pijačnih usluga u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 1/11, 6/11, 39/11, 32/14, 43/, 51/17) .

Poglavljem VIII (član 33-35) je propisan rok za donošenje Pijačnog reda od strane Društva i dan stupanja na snagu Odluke o održavanju pijaca na teritoriji Opštine Kotor.

Razlozi za donošenje ove Odluke su sadržani u članu 14 i 15 Zakona o komunalnim djelatnostima ("Službeni list Crne Gore”, br.55/16, 74/16, 2/18 i 66/19) kojim je propisana  obaveza jedinice lokalne samouprave da na svojoj teritoriji obezbjedjuje i bliže uredjuje obavljanja komunalnih djelatnosti odnosno propisuje način i uslove organizovanja i obavljanja komunalnih djelatnosti kao i uskladjivanje sa odredbama Zakona.

Uvažavajući navedeno Sekretarijat predlaže Predsjedniku Opštine Kotor da utvrdi Nacrt Odluke o održavanju pijaca na teritoriji Opštine Kotor i stavi na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

SEKETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVAM KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

                                         

Podijeli na: