Ekonomija

08.06.2021
197

NACRT PROGRAMA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA DO 2024. NA JAVNOJ RASPRAVI DO 12. JUNA

Na osnovu člana 21 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“ broj 46/19) i Zaključka predsjednika Opštine broj: 0101-018/21-6438 od dana 11.05.2021. godine, Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj objavljuje:

 OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU PROGRAMA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U OPŠTINI KOTOR 2021 – 2024

 Zaključkom predsjednika Opštine Kotor, broj: 0101-018/21-6438, od dana 11.05. 2021. godine, utvrđen je Nacrt Programa razvoja preduzetništva u opštini Kotor 2021 -2024. i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

 Javna rasprava će trajati od 12.05.2021. do 12.06.2021. godine.

Nacrt Programa razvoja preduzetništva u opštini Kotor 2021 - 2024. biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem lokalnog javnog emitera Radio Kotora.

 Svi zainteresovani subjekti mogu u pisanoj formi dostaviti svoje predloge, prigovore, sugestije i mišljenja na građanskom birou Opštine Kotor, ili putem e-maila: privreda@kotor.me.

 Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj će razmotriti predloge, prigovore, sugestije i mišljenja učesnika javne rasprave i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 Dodatna obavještenja u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon br: 032/325-868 ili 325-869, lokal 219 - kod Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj .

SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA, KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ

 Na website-u Opštine Kotor je objavljeno i link je  :

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-razvoj-preduzetni%C5%A1tva-komunalne-poslove-i-saobra%C4%87aj/obavje%C5%A0tenje-i-program-javne-rasprave--po-nacrtu-programa-razvoja-preduzetni%C5%A0tva-u-op%C5%A0tini-kotor--2021-%E2%80%93-2024/ 

Podijeli na: