Ekonomija

19.11.2022
572

KONKURS ZA ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE STADIONA FK BOKELJ U KOTORU

Opština Kotor raspisala je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje stadiona FK “Bokelj” u Kotoru.

U nastavku detalji Konkursa koji sun am proslijeđeni iz Kabineta predsjednika Opštine Kotor.

NAZIV KONKURSA I NAZIV RASPISIVAČA KONKURSA

Naziv konkursa

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje stadiona FK „Bokelj“ u Kotoru

Naziv raspisivača konkursa

Opština Kotor

Stari grad 317,

85330 Kotor

Crna Gora

www.kotor.me

Tel: +382 32 325860 i + 382 32 325868

Ime i prezime ovlašćenog lica raspisivača

Senka Lazarević, d.i.a.

Glavni gradski arhitekta

glavni.arhitekta@kotor.me

Kontakt osoba u ime Opštine Kotor

Senka Lazarević, glavni gradski arhitekta - glavni.arhitekta@kotor.me

CILJ KONKURSA

Cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja stadiona FK „Bokelj“ u naselju Škaljari u Kotoru, na osnovu parametara i preporuka preciziranih ovim konkursnim zadatkom.

Od idejnog rješenja se očekuje da predloži funkcionalno i prepoznatljivo rješenje koje će biti osnov za izradu tehničke dokumentacije za realizaciju ovog projekta.

OBLIK KONKURSA

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni.

KONKURSNI ZADATAK

Konkursni zadatak je formulisan kao zaseban dokument u sklopu konkursne dokumentacije.

Od konkursnih radova se očekuje da ponude rješenje objekta čija će se forma skladno uklopiti u postojeće izgrađene strukture, a istovremeno ponuditi funkcionalno ostvarivanje predviđenih programskih sadržaja. Ponuđeno rješenje treba da bude ekonomski održivo uz primjenu savremenih tehnologija u cilju ostvarivanja energetske efikasnosti i smanjenog uticaja na životnu okolinu.

OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove definisane Raspisom konkursa i Projektnim zadatkom.

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

Na Konkursu ne mogu učestvovati:

lica koja su neposredno angažovana na pripremi i sprovođenju Konkursa i lica koja su u njihovom najužem srodstvu,

lica koja su zaposlena kod raspisivača Konkursa i lica kojima je prestao radni odnos kod raspisivača Konkursa u periodu od dvije godine po prestanku radnog odnosa,

članovi Žirija, izvjestioci i lica koja su u najužem srodstvu i/ili u radnom odnosu sa članovima žirija.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

konkursni rad mora sadržati sve grafičke i tekstualne elemente, kao i ostale podatke tražene Raspisom konkursa;

konkursni rad mora biti dostavljen u predviđenom roku i na način utvrđen Raspisom konkursa.

Svaki od učesnika/ca, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

SASTAV ŽIRIJA I IZVJESTILACA

Članovi žirija

Članovi konkursnog žirija su:

Prof. dr Veljko Radulović, dipl.ing.arh., predsjednik žirija;

Prof. dr Milijana Zeković, dipl.arh., članica žirija;

Prof. dr Krunoslav Ivanišin, dipl.ing.arh., član žirija;

Senka Lazarević, dipl.ing.arh., članica žirija, članica žirija;

Momir Đurđevac, generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore.

Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, Raspisivač imenuje zamjenika članova žirija i to Đorđija Kalezića.

Izvjestioci

Izvjestioci rade u sastavu:

Milica Krivokapić, dipl.pravnica

Danica Perišić, spec.app.građ.

Izvjestioci će prije početka rada Žirija konstatovati usklađenost prispjelih radova sa uslovima Konkursa i o tome obavijestiti žiri sa dokazom o eventualnim nedostacima.

Administrativne poslove za potrebe Konkursa obavljaće stručni izvjestioci Konkursa.

OBAVEZE RASPISIVAČA PREMA ODLUCI ŽIRIJA

Raspisivač konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate konkursa na način na koji je oglašen i poziv na konkurs. Objavljeni rezultati konkursa i izvještaj žirija dostaviće se učesnicima, u skladu sa raspisom konkursa.

Prispjeli konkursni radovi i Završni izvještaj žirija biće objavljeni na vebsajtu Opštine www.kotor.me 30 dana od dana objavljivanja rezultata.

SADRŽAJ KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija se sastoji iz tekstualnog i grafičkog dijela i foto i video dokumentacije

Tekstualni dio konkursnog materijala sadrži:

Raspis Konkursa

Konkursni zadatak

Pravilnik UEFA o stadionskoj infrastrukturi (izdanje 2018)

Grafički dio konkursnog materijala sadrži digitalnu geodetsku podlogu predmetne parcele, položaj lokacije na Google mapi i izvod iz grafičkog dijela GUR-a, PUP-a Kotora.

Fotodokumentacija sadrži fotografije i video snimke.

USLOVI, IZNOS NAKNADE, NAČIN I ADRESA PREUZIMANJA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Konkursna dokumentacija preuzima se elektronskim putem sa vebsajta Opštine Kotor www.kotor.me

Preuzimanje konkursne dokumentacije je besplatno.

KONKURSNI ROKOVI

Raspis konkursa

Konkurs je otvoren od 19.11. 2022. godine.

Rok za postavljanje pitanja

Svi učesnici mogu postavljati pitanja vezana za konkurs do 19.12. 2022. godine, zaključno sa tim datumom, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na vebsajtu Opštine do 26.12.2022. godine.

Pitanja se šalju na adresu: konkurs.stadion@kotor.me

Rok za predaju radova

Rok za predaju radova je 00:00 (CET) 16.02.2023. godine.

Rezultati konkursa

Svi učesnici će biti obaviješteni o odluci žirija do 16.03.2023. godine.

SADRŽAJ KONKURSNOG RADA

Način tehničko – oblikovne obrade konkursnog rada

U skladu sa potrebom efikasne organizacije međunarodnog konkursa, konkursni radovi predaju se u digitalnoj formi.

Tekstualni dio

Svaki konkursni rad sadrži tekstualni dio prezentovan u jedinstvenom fajlu u PDF formatu, veličine lista A3 ili A4, sa sljedećim sadržajem:

Prikaz koncepta rješenja;

Opis i obrazloženje materijalizacije;

Opis primjene načela energetske efikasnosti i ekološki prihvatljivih rješenja;

Tabela sa ostvarenim bruto i neto površinama i urbanističkim parametrima;

Okvirna procjena investicije.

Svaki list reba da sadrži puni naziv konkursa, a u gornjem desnom uglu svakog lista naznačiti šifru rada. Koristiti font ARIAL, veličina: 10.

Grafički dio

Svi grafički prilozi konkursnog rada predaju se u obliku panela u PDF formatu, veličine lista A0, sa sljedećim sadržajem:

Šira situacija konkursnog područja sa kontaktnim zonama u adekvatnoj razmjeri;

Arhitektonska situacija u adekvatnoj razmjeri;

Arhitektonske osnove svih etaža u adekvatnoj razmjeri;

Karakteristični presjeci kroz stadion u adekvatnoj razmjeri;

Izgledi fasada objekta u adekvatnoj razmjeri;

Detalji materijalizacije – osnove, presjeci, 3D prikazi u adekvatnoj razmjeri;

3D izgledi i foto-montaže po izboru autora.

Za potrebe organizovanja izložbe dostaviti i maksimalno dva panela veličine A0, na kojima autor može prikazati sadržaj koji izabere iz konkursnog rada.

Svaki list reba da sadrži puni naziv konkursa, a u gornjem desnom uglu svakog lista naznačiti šifru rada. Koristiti font ARIAL, veličina: 16.

NAČIN PREDAJE RADA

Dostavljanje konkursnih radova

Konkursni rad u formi linka za download se dostavlja putem email-a na adresu konkurs.stadion@kotor.me najkasnije do 00:00 (CET) 16.02.2023. godine.

Za slanje radova obavezno je korišćenje posebne email adrese kreirane za tu svrhu na nekom od široko korištenih mail servisa (yahoo, hotmail, gmail itd.) i koja se sastoji od sljedećih elemenata:

stadion

tačka (.)

odabrana šifra autora

Primjer: stadion.12345@gmail.com

Učesnici će dobiti email potvrde prijema. Učesnici su u potpunosti odgovorni za sigurnu i pravovremenu dostavu dokumentacije i Raspisivač konkursa se ne može smatrati odgovornim za neuspjele prijave.

Prijava treba da sadrži tri odvojena foldera sa .pdf fajlovima i to: jedan za tekstualne priloge, jedan za grafičke priloge i jedan koji sadrži podatke o autoru/ima. Izvjestioci će po pristizanju konkursnih radova provjeriti dostavljenu dokumentaciju i izdvojiti folder sa podacima o autoru/ima na čuvanje do konačne odluke Žirija.

Dostavljanjem konkursnog rada učesnik konkursa izražava saglasnost i prihvatanje svih pravila i propozicija konkursa.

Podaci o autoru

Folder „PODACI O AUTORU“ sadrži PDF fajl sa sljedećim podacima:

Ukoliko se isplata nagrada vrši na ime fizičkih lica:

Šifru rada;

Ime/na i prezime/na autora; odnosno predstavnika autorskog tima;

Adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona predstavnika autorskog tima;

Izjavu o raspodjeli nagrade sa brojevima žiro-računa članova autorskog tima, na koje će biti izvršena isplata nagrade, koja mora biti potpisana od strane svih članova autorskog tima;

Potvrdu o prebivalištu za sve članove autorskog tima.

Ukoliko se isplata nagrada vrši na firmu (samo za pravna lica registrovana u Crnoj Gori):

Šifru rada;

Ime/na autora sa adresom i brojem telefona;

Podaci o licu ovlašćenom za zastupanje

Adresu, adresu elektronske pošte i broj mobilnog telefona predstavnika autorskog tima;

Naziv firme, broj žiro računa, PIB i PDV;

Izjava autora o isplati honorara na žiro-račun firme, potpisana od strane svih članova autorskog tima.

Potvrdu iz Centralnog registra privrednih subjekata.

PREPORUKE RASPISIVAČA KONKURSA I PROPISI OD ZNAČAJA ZA KONKURSNI ZADATAK I TEHNIČKU REGULATIVU

Prilikom izrade idejnog arhitektonskog rješenja, učesnici konkursa dužni su poštovati uslove date Konkursnim zadatkom, Pravilnikom UEFA i Urbanističko-tehničkim uslovima.

Obim i nivo obrade konkursnog rješenja dati tako da se arhitektonsko rješenje može primjenjivati u skladu sa važećim Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, odnosno treba da sadrži sve elemente urbanističko-arhitektonskog idejnog rješenja.

KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH SE VRŠI OCJENJIVANJE RADOVA

 

1.

Prostorni kriterijum

prostorni koncept rješenja, odnos djelova i cjeline prostora, arhitektonske vrijednosti, prostorni komfor, kvalitet prostora, inženjerska racionalnost i tehnička izvodljivost

0 - 30 bodova

2.

Programski kriterijum

funkcionalnost i funkcionalna opravdanost rješenja, racionalno koriš

enje prostora, poštovanje i ispunjavanje konkursnog zadatka i prostornog programa

0 - 30 bodova

3.

Ekonomski kriterijum

ekonomičnost i ekonomski aspekti projektovanog rješenja, ekonomska adekvatnost rješenja u konkursnom zadatku, racionalnost i praktičnost, pouzdanost u korišćenju i eksploataciji, predviđeni troškovi održavanja u odnosu na karakter prostora

0 - 15 bodova

4.

Estetski kriterijum

originalnost, inovativnost, izvornost i kreativna posebnost, cjelovitost i dosljednost rješenja

0 - 20 bodova

5.

Ekološki kriterijum

odnos prema zaštiti, očuvanju i unaprijeđenju kvaliteta životne sredine, održivo korišćenje prirodnih resursa, energetska efikasnost i korišćenje obnovljivih izvora energije

0 - 5 bodova

 

VRSTA I VISINA NAGRADA, OTKUPA, OBEŠTEĆENJA I NADOKNADA

Sredstva za realizaciju konkursa - konkursni fond iznosi 40.000,00 € sa uračunatim porezima. Konkursni fond biće raspodijeljen na sljedeći način:

Nagradni fond iznosi 30.570,00 € (sa uračunatim porezima) i biće raspodijeljen na sljedeći način:

I nagrada - 15.000,00 €

II nagrada - 7.000,00 €

III nagrada - 5.000,00 €

Navedene nagrade su u neto iznosu.

Autori/ke nagrađenog rada obavezni/e su da dostave dokumentaciju sa dopunama i korekcijama u skladu sa preporukama žirija u roku od 15 radnih dana od objave rezultata Konkursa.

Naknada za rad na korekcijama prema preporukama žirija uračunata je u iznos prve nagrade.

Ukupan fond za troškove žirija, izvjestilaca i organizacije iznosi 9.430,00 €, od čega fond za naknade žirija iznosi 7.000,00 €.

Nagrade, otkupi, kao i naknade članovima žirija i izvjestiocima, navedeni su u bruto iznosu.

USLOVI ZAŠTITE AUTORSKIH PRAVA I POVREDE PRAVILA KONKURSA

Autorska prava

Nakon donošenja odluke žirija, isplatom nagrada i otkupa, imovinska prava autora ustupaju se Opštini Kotor.

Anonimnost

Svi konkursni radovi predaju se anonimno. Anonimnost učesnika se postiže slobodnim preuzimanjem konkursnog materijala sa sajta Opštine Kotor i postavljanjem pitanja bez obaveze potpisa i identifikacije i upotrebom za tu svrhu bilo koje e-mail adrese. Anonimnost je na snazi u toku donošenja odluke Žirija i ne smije biti povrijeđena pod bilo kakvim uslovima. Nakon donošenja odluke, žiri je obavezan da Raspisivaču dostavi odluku o nagrađenim radovima sa zvaničnim obrazloženjem. Tek nakon ove odluke otvaraju se folderi sa naznakom ”Podaci o autoru” nakon čega su poznati autori nagrađenih radova.

Diskvalifikacija

Konkursni radovi neće biti uzeti u obzir prilikom žiriranja ukoliko:

Konkursni rad nije dostavljen u roku naznačenom u poglavlju Rok za predaju radova ovog Raspisa konkursa.

Konkursni rad ne sadrži priloge definisane poglavljem SADRŽAJ KONKURSNOG RADA ovog Raspisa konkursa.

Konkursni rad nije predat u skladu sa pravilima definisanim u poglavljima NAČIN PREDAJE RADA i PREPORUKE RASPISIVAČA KONKURSA I PROPISI OD ZNAČAJA ZA KONKURSNI ZADATAK I TEHNIČKU REGULATIVU ovog Raspisa konkursa.

Konkursni rad prekrši uslove anonimnosti.

 

JEZIK NA KOME SE RASPISUJE I SPROVODI KONKURS

Raspisivač raspisuje i sprovodi konkurs na crnogorskom i engleskom jeziku.

ZAVRŠNE ODREDBE

Rezultati konkursa i obrazloženje odluke konkursnog žirija biće objavljeni na web stranici www.kotor.me .

 

Autor/i nagrađenog rada i Raspisivač konkursa dužni su postupati u skladu sa zaključcima Žirija, a u vezi sa daljom realizacijom nagrađenog rada.

Na osnovu člana 42 Pravilnika o načinu i postupku raspisivanja i sprovođenja javnog konkursa za idejno arhitektonsko rješenje („Službeni list CG“ br 19/18), svi prispjeli konkursni radovi biće javno izloženi 30 dana od dana dodjele nagrada.

Žiri zadržava pravo da ne dodijeli neku od navedenih nagrada ukoliko konkursni radovi ne budu na zadovoljavajućem nivou, kao i da ustanovi posebne nagrade i priznanja.

Konkurs će biti poništen ukoliko broj pristiglih radova bude manji od 3 (tri).

Eventualni sporovi koji proisteknu iz ovog konkursa rješavaće se sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće riješiće ih nadležan sud.

U Kotoru, 19.11.2022. godine

https://e1.pcloud.link/publink/show?code=kZzuNQZhOniQQVlXbVcWtbldEuIbz0Cat8k 

 

Saopštenje – Kabinet predsjednika Opštine Kotor

Podijeli na: