Ekonomija

06.10.2021
293

JAVNI UVID - PROJEKAT EKSPLOATACIJE KAMENA NA LEŽIŠTU STUPNE U KRIVOŠIJAMA

Javni uvid u Zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Stupne“, na dijelovima parcela broj 760, 761, 762/4 i 763 KO Krivošije Donje, Opština Kotor

Shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18), obavještavamo vas da je „Sampetrol“ d.o.o. iz Tivta, Kukuljina bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Stupne“, na dijelovima parcela broj 760, 761, 762/4 i 763 KO Krivošije Donje, Opština Kotor.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216 i u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor, radnim danima od 9 do 12 časova.Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 13.10.2021.godine.

 (Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine) 

https://www.kotor.me/me/sekretarijat-za-za%C5%A1titu-prirodne-i-kulturne-ba%C5%A1tine/javni-uvid-u-zahtjev-za-odlu%C4%8Civanje-o-potrebi-izrade-elaborata-procjene-uticaja-na-%C5%BDivotnu-sredinu-za-projekat-eksploatacije-tehni%C4%8Cko---gra%C4%90evinskog-kamena-na-le%C5%BDi%C5%A0tu-stupne/

Podijeli na: