Ekonomija

05.10.2020
497

JAVNI POZIV ZA RASPODJELU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA U OPŠTINI KOTOR ZA 2020.

Na osnovu člana 25 Odluke o podsticajima u razvoju poljoprivrede ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 050/17, 010/20), Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, raspisuje:

JAVNI POZIV

Za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2020. godinu

  1. Pozivaju se individualni poljoprivredni proizvođači i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori, sa sjedištem u Opštini Kotor, a koji su registrovani do dana objavljivanja ovog poziva da dostave svoje zahtjeve na poziv za raspodjelu budžetskih sredstava namjenjenih finansiranju poljoprivrednih proizvođača u Opštini Kotor za 2020. godinu.

Zahtjevi se podnose u roku od 10 kalendarskih dana od dana objavljivanja poziva.

  1. Shodno Programu podsticajnih mjera subvencija u poljoprivredi na području Opštine Kotor za 2020. godinu (Program podsticajnih mjera) subvencije se dodjeljuju za:

Podrška razvoju voćarske proizvodnje

Podrška razvoju maslinarstva

Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje

Podrška razvoju pčelarstva

Podrška razvoju stočarstva

Podrška razvoju ribarstva i marikulture

Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja

  1. Individualni poljoprivredni proizvođač i udruženja poljoprivrednika u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Kotor Zahtjev na Javni poziv (zavisno za koji podsticaj podnosi zahtjev) podnose Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Opštine Kotor, preko biroa Opštine Kotor.

Zahtjev treba da sadrži:

- ime i prezime poljoprivrednog proizvođača sa adresom stanovanja, brojem telefona i brojem žiro računa;

- naziv udruženja, adresu sjedišta, spisak članova udruženja, broj telefona i broj žiro računa;

- površina zemljišta pod zasadima i vrstu zasada;

- vrsta i broj grla stoke koje posjeduju;

- broj košnica pčelinjih društava;

- ribarska oprema koju posjeduju;

- oprema koju posjeduju za razvoj marikulture;

- veličina plastenika/staklenika koji posjeduje kao i poljoprivrednu kulturu koju u plasteniku/stakleniku uzgaja.

  1. Uz zahtjev, u zapečaćenoj koverti prilaže se:

I Za individualne poljoprivredne proizvođače – fizička lica

Ovjerena kopija rješenja o registraciji individualnog poljoprivrednog proizvodjača izdato od strane nadležnog organa;

Ovjerena fotokopija lične karte izdata od strane FL Kotor;

Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor; (Uvjerenje o izmirenom porezu na nepokretnosti pribaviti na ime podnosioca zahtjeva i vlasnika zemljišta na kojem se obavlja poljoprivredna djelatnost, ukoliko je zemljište ustupljeno na korišćenje ili dato u u zakup);

Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;

Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu.

II Za Udruženja poljoprivrednih proizvođača

Ovjerena kopija rješenja o o upisu u Registar udruženja izdato od strane nadležnog organa;

Spisak članova udruženja sa pregledom individualnih potreba svih članova;

Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (uz potpis izvršnog direktora udruženja/ovlašćenog lica i pečat udruženja);

Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor;

Uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama;

Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene u Zahtjevu.

III Za preduzetnike ili DOO

Ovjerena kopija rješenja o registraciji izdato od strane nadležnog organa – Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore;

Rešenje o registraciji izdato od strane Poreske uprave;

Izvod iz centralnog registra privrednih subjekata – CRPS;

Uvjerenje da nema neizmirenih obaveza po osnovu prireza porezu, članskog doprinosa, lokalnih komunalnih taksi, naknada, kao i poreza na nepokretnosti izdato od strane Sekretarijata za lokalne prihode budžet i finansije Opštine Kotor;

Uvjerenje od Poreske uprave o izmirenim obavezama;

Uvjerenje o izmirenom porezu na nepokretnosti za pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu;

Izjava da za istu investiciju nije koristio podršku od Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja;

Profaktura ovlašćenog dobavljača roba/pružaoca usluga/izvođača radova za potrebe navedene Zahtjevu.

  

Za podršku razvoja stočarstva, pored navedene dokumentacije, neophodno je priložiti dokaz o broju grla stoke za koji se subvencija traži.

Dokumenta koja se dostavljaju uz zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaj moraju da glase na podnosioca zahtjeva i prilažu se u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Svi podneseni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

  1. Određivanje sredstava za subvenciju

 

Red.

Br.

Naziv podsticajne mjere

Planirani

Iznos €

Podrška razvoju voćarske proizvodnje 10.000,00

 

Podrška razvoju maslinarstva 11.000,00

 

Podrška razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje 8.000,00

Podrška razvoju pčelarstva 8.000,00

 

Podrška razvoju stočarstva 5.000,00

Podrška razvoju ribarstva i marikulture 6.000,00

 

Podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja 2.000,00

 

UKUPNO 50.000,00

5.1. Ukupna direktna podrška voćarstvu za 2020. godinu iznosi 10.000,00 eura i sastoji se od:

Nabavka sadnica 1.000,00 eura;

Nabavke materijala koji se koriste kod podizanja i održavanja voćnjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže itd) 2.000,00 eura;

Nabavka mašina ili uređaja za voćarsku proizvodnju 4.000,00 eura;

Nabavka sistema za navodnjavanje (pumpe, cijevi za dovod vode, razvodne cijevi, spojnice) 3.000,00 eura.

5.2. Ukupna direktna podrška maslinarstvu za 2020. godinu iznosi 11.000,00 eura i sastoji se od:

Nabavka sadnica maslina 1.000,00 eura;

Nabavka materijala za podizanje i održavanje maslinjaka

(kolčevi, ograde, zaštitne mreže i sl.) 2.000,00 eura;

Nabavka mašina i opreme za berbu maslina i održavanje maslinjaka (tresači maslina, mreže za berbu maslina, kosačice za održavanje maslinjaka, oprema za rezidbu i sl.) 5.000,00 eura;

Nabavka ekološki prihvatljivih sredstava za zaštitu od bolesti i štetočina 1.000,00 eura;

Nabavka sistema za navodnjavanje (pumpe, cijevi za dovod vode, razvodne cijevi, spojnice i slično) 2.000,00 eura.

5.3. Ukupna direktna podrška za razvoj povrtarske i cvjećarske proizvodnje za 2020. godinu iznosi 8.000,00 eura, a sastoji se od:

Podsticaja koji se odnose za nabavku mehanizacije i opreme za pripremu zemlje, sađenje, berbu, sortiranje, pakovanje i skladištenje povrća i cvijeća 4.000,00 eura;

Nabavka materijala koji se koristi kod podizanja i održavanja zasada

(kolčevi, zaštitne mreže itd) 1.000,00 eura;

Nabavka sjemenog materijala, sadnog materijala i humusa 3.000,00 eura.

5.4. Ukupna direktna podrška razvoju pčelarstva u 2020. godini iznosi 8.000,00 eura, a sastoji se od:

Nabavka opreme za pčelarstvo (posuda za skladištenje, košnica, vrcaljki i sl.) 4.000,00 eura;

Nabavka ljekova i prihrane za pčele 4.000,00 eura.

5.5. Ukupna podrška razvoju stočarstva u 2020. godini iznosi 5.000,00 eura, a sastoji se od:

Podsticajnih sredstava za nabavku hrane sa cjelokupnim iznosom podsticajnih mjera od 5.000,00 eura.

5.6. Ukupna direktna podrška razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja u 2020. godini iznosi 2.000,00 eura, a sastoji se od:

  1. Nabavka sadnica ljekovitog i aromatičnog bilja 1.000,00 eura;
  2. Nabavka mašina i uređaja 1.000,00 eura.

5.7. Ukupna direktna podrška razvoju ribarstva i marikulture u 2020.godini iznose 6.000,00 eura

Podsticaji obuhvataju refundiranje dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo i marikulturu.

  1. Uslovi prihvatanja zahtjeva po ovom Javnom pozivu su:

- Za podsticajna sredstva podrške razvoju voćarske proizvodnje, korisnik mora posjedovati ili imati u zakup zemljište za podizanje zasada, a koji zasadi treba da budu na površini ne manjoj od 500m2.

- Za podsticajna sredstva razvoju maslinarstva, korisnik mora posjedovati sopstveno zemljište za zasade novih maslina ili zemljište uzeto u zakup.

Za nabavku sadnica maslina, korisnik mora imati minimum 50 stabala maslina upisanih u Registar kod nadležnog Ministarstva, ili da planira zasad minimalno 50 sadnica maslina, ako se radi o zasnivanju novog maslinjaka.

Ukoliko je predmet investicije nabavka sadnog materijala, uz zahtjev se prilaže deklaracija o kvalitetu sadnog materijala.

Ukoliko je predmet investicije nabavka materijala koja se koristi kod podizanja i održavanja maslinjaka (kolčevi, ograde, zaštitne mreže i sl.) neophodan je upis minimum 50 stabala maslina kao i upis lokacije u Registar kod nadležnog Ministarstva.

- Za podsticajna sredstva za podršku razvoju povrtarske i cvjećarske proizvodnje, korisnik mora posjedovati ili imati u zakup poljoprivredno zemljište za gajenje povrća ili cvijeća, čije su minimalne površine za podršku proizvodnje pojedinih kultura za gajenje na otvorenom polju površina koja nije manja od 500m2.

- Za podsticaj podrške razvoja pčelarstva: Ukoliko je predmet investicije formiranje pčelinjaka (početnik), broj pčelinjih društava na kraju investicije ne može biti manji od 10, a ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, broj pčelinjih društava mora biti uvećan za najmanje 5 društava.

Mladi pčelari su osobe mlađe od 30 godinu i u svom vlasništvu treba da posjeduju najmanje 3 pčelinjih društva.

Ukoliko je predmet investicije proširenje pčelinjaka, nabavke opreme, antivaroznih podnjača, ljekova i prihrane za pčelinja društva, broj pčelinjih društava ne smije biti manji od 10.

- Za podsticajna sredstva podrške razvoju stočarstva, podsticajna sredstva podrazumijevaju nabavku hrane za tov stoke. Subvencija se odnosi na ona gazdinstva koja gaje:

-minimum dvije priplodne krave,

-minimum deset priplodnih koza ili ovaca

-minimum 5 grla svinja.

- Kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži navedeni broj grla minimalno 6 mjeseci, ako su životinje obelježene i ako je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava kod Ministarstva poljoprivrede.

- Za podsticaj podrške razvoju uzgoja i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja, korisnici moraju posjedovati ili imati u zakup obradivo poljoprivredno zemljište ne manje od 500m2.

- Za nabavku opreme za ribarstvo i razvoj marikulture: refundacija dijela troškova nabavke opreme za ribarstvo i marikulturu.

 

Sredstvima podsticaja ne nakodnađuju se:

Nabavka korišćene, odnosno polovne opreme i mehanizacije

Troškovi poreza, carine, uvoza, administrativne takse i slični troškovi

Kupovinu i zakup poljoprivrednog zemljišta i postojećih objekata

Troškovi obrtnih sredstava i operativni troškovi

Troškovi sopstvenog rada (zarada, doprinosa)

 

Javni poziv je otvoren od 05.10.2020. godine do 14.10.2020. godine. Zahtjevi se podnose u Građanskom birou Opštine Kotor.

Zahtjev za učešće po javnom pozivu za raspodjelu budžetskih sredstava nalazi se na sajtu Opštine Kotor – Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj: https://www.kotor.me/files/documents/1601367270-zahtjev-za-ucesce-po-javnom-pozivu-za-raspodjelu-podsticajnih-sredstava-u-poljoprivredi.pdf

 

 

 

 

 

 

Podijeli na: