Ekonomija

15.07.2022
368

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA MODNOG STVARALAŠTVA

 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor raspisao je

J A V N I K O N K U R S za sufinansiranje projekata - realizacija kulturnog programa

iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu.

 

I Prijava na javni konkurs

 

Pozivaju se zainteresovani/e autori/ke projekata za realizaciju kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva, fizička i pravna lica koja imaju prebivalište odnosno sjedište u Crnoj Gori, a registrovana su za obavljanje djelatnosti proizvodnja odjevnih predmeta i srodne djelatnosti, da dostave svoje prijave na Javni konkurs za sufinansiranje projekata - realizacija kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu.

 

Prijava se podnosi najkasnije do 01.08.2022. godine i može se predati u Građanskom birou Opštine Kotor u terminima predviđenim za rad sa strankama ili poštom na adresu Stari grad 317, sa naznakom „Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti - Prijava po Javnom konkursu za sufinansiranje projekata - realizacija kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu “;

 

Uz prijavu se u zapečaćenom kovertu, prilaže sledeća dokumentacija:

 

- fotokopija lične karte autora/ke projekta;

- dokaz o obavljanju djelatnosti proizvodnja odjevnih predmeta ili slične djelatnosti (statut, ugovor ili slično);

- reference (radna biografija autora/ke, pregled dosadašnjeg rada i realizovanih projekata);

- kratak opis projekta kojim se konkuriše (ne više od dvije kucane strane);

- rok završetka projekta, odnosno termin realizacije kulturnog programa koji treba da bude u drugoj polovini septembra 2022. godine;

- ukupan budžet projekta sa detaljnom finansijskom konstrukcijom projekta (napomena: projekat može biti podržan iznosom najviše do 50 % ukupnog iznosa potrebnog za njegovu realizaciju);

- podaci o saradnicima/cama na projektu i njihove reference;

- kopija tekućeg žiro računa autora/ke projekta;

- izjava o visini već dobijenih sredstava za predmetni projekat sa imenom donatora/ke ili organizacije/ustanove koja je podršku pružila.

 

 

Autor/ka koji/a je u prethodnom periodu ostvario/la pravo na sufinansiranje projekta od strane Opštine Kotor, dužan/na je prilikom prijavljivanja na ovaj Javni konkurs, dostaviti kompletan izvještaj sa dokazima kojima se potvrđuje namjensko trošenje ranije dobijenih sredstava.

 

II Premet podrške

 

Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti pruža podršku u vidu sufinansiranja troškova nastalih u cilju realizacije projekta - kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva, i to:

Troškova za ljudske resurse;

Putnih troškova;

Opreme i pratećeg materijala;

Ostalih troškova i usluga.

 

III Visina podrške

 

Opština Kotor je u skladu sa Programom kulturnih manifestacija za 2022. godinu opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 20 000 eura, za podršku projektima - kulturnim programima iz oblasti modnog stvaralaštva.

Projekat se može sufinansirati najviše do 50 % iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

 

IV Kriterijumi za vrednovanje projekata

 

Prijavljeni projekti biće vrednovani na osnovu sledećih kriterijuma:

 

- umjetnički kvalitet i značaj za razvoj crnogorske kulture;

- reference autora/ke;

- doprinos razvoju multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti;

-doprinos podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva;

- međunarodna afirmacija crnogorske kulture;

- doprinos očuvanju tradicije i kulturne baštine Crne Gore;

- afirmacija perspektivnih talenata;

- doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditetom;

- realnost budžeta projekta i obezbjeđenost uslova za njegovu realizaciju.

 

V Procedura realizacije

 

Nakon zatvaranja Javnog konkursa, stručna Komisija izvršiće vrednovanje prijavljenih projekata i sačiniti obrazloženi predlog za sufinansiranje najbolje ocijenjenih projekata, na osnovu kojeg će Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti donijeti Odluku o sufinansiranju projekata - kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu.

Odluka o sufinansiranju projekata - kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu biće objavljena na internet stranici Opštine Kotor.

U roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o sufinansiranju projekata - kulturnog programa iz oblasti modnog stvaralaštva za 2022. godinu, zaključiće se ugovori kojima će biti definisana međusobna prava i obaveze Opštine Kotor i autora/ke čiji se projekat sufinansira.

 

VI Rokovi za podnošenje

 

Javni konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kotor, kao i na internet stranici lokalnog javnog emitera, počev od 01.07.2022. godine, a zaključno sa 01.08.2022. godine.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII Dodatne informacije

 

Za sve dodatne informacije povodom ovog Javnog konkursa, zainteresovani se mogu obratiti na mail adresu: kultura@kotor.me i telefon: 032-325-874.

 

SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Podijeli na: